Yeni Konular

Atatürk ilke ve inkılapları nedir Atatürk ilkeleri ve yenilikleri kısa özeti

atatürk-ilke-ve-inkılapları-evrenselAtatürk ilkeleri ve inkilapları Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik çerçevesinde, milletimizin huzur ve refahı için, devlet hayatı ile sosyal ve ekonomik hayatta yapılan yeniliklerdir. Atatürk ilkelerinin ilk temelleri 5 Şubat 1937?de anayasaya girerek atılmıştır.Atatürk ilke ve inkılaplarını bir bütün olarak ele alındığında,ilkelerin ve de inkılapların birbirini tamamladıkları görülür. Atatürk yapmış olduğu yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti?ni çağdaş ve gelişime açık bir ülke yapmıştır Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olması gereken özellikler bir bir sıralanmış, vatan ve millet sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Atatürk inkılapları sayesinde de devletimiz dış ülkelerde büyük bir saygınlık kazanmış, milletimizin bu büyük atılımından övgüyle bahsedilmiştir
A)TEMEL İLKELER
1) CUMHURİYETÇİLİK:
Yönetimin bir kişiye ya da gruba değil, millete ait olmasıdır. Cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. Milliyetçilik, Halkçılık ve Milli Egemenlik ilkeleri Cumhuriyetçiliği bütünler. Bu ilke bağımsızlığın olduğu ortamda uygulanabilir. Demokrasi, Egemenlik, Ulusal Egemenlik, halk iradesi, halkın yönetime katılımı, seçim, seçme ve seçilme, yönetim, hükümet kurma, siyasal parti gibi tüm kavramlar Cumhuriyetçiliği çağrıştırır. Cumhuriyetçilik, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri arasındadır.
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-TBMM?nin açılması
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyet?in ilanı
-Siyasal partilerin kurulması
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
-Ordunun siyasetten ayrılması
-1921 ve 1924 Anayasaları?nın hazırlanması

2)MİLLİYETÇİLİK: Milletini sevmek, görevini en iyi şekilde yapmak ve ülkeye gönülden bağlı olmaktır. Milleti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar olarak kabul eder. Atatürk milliyetçiliğinde; her milletin kendi devletini kurma hakkı vardır. Irkçılık ve din-mezhep üstünlüğü yoktur. Milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, özgürlük, uluslararası barış, ulusun kendine güveni, ulusal kuruluşlar ve Türk milletini ön plana çıkarma gibi kavramlar milliyetçilik ile ilgilidir.
MİLLİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Yeni Türk Devleti?nin kurulması
-Türk Tarih Kurumu?nun kurulması
-Türk Dil Kurumu?nun kurulması
-İzmir İktisat Kongresi?nin toplanması
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunu?nun çıkarılması

3)HALKÇILIK: Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Devlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmet götürmekle yükümlüdür. Bu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Sosyal adalet, hukuk devleti, hukuksal eşitlik, halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması halkçılık kapsamında değerlendirilir. Halkçılık ilkesi, toplumsal barışı güçlendirmiş ve kalkınmayı hızlandırmıştır
HALKÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Soyadı Kanunu?nun kabulü
-Medeni Kanunu?nun kabulü
-Saltanatın kaldırılması
-Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanunu
-Cumhuriyet?in ilanı
-Sosyal hizmet kurumlarının ve sağlık örgütlerinin kurulması
-Devlet Demir Yolları?nın kurulması

4)DEVLETÇİLİK: Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, sermaye, kalkınma planı gibi kavramlar devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Atatürk bağımsızlığımıza saygı duymak şartıyla yabancı sermayenin Türkiye?de yatırım yapmasına izin vermiş, fakat kalkınmanın temelini yabancı sermayeye dayandırmamış ve ülkenin öz kaynaklarına güvenmiştir. Planlı ekonomi ile ekonomik kalkınma sağlanmış, ayrıca bölgesel farklılıklar giderilmiştir.
DEVLETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Et ve Balık Kurumu vb. devlet kuruluşları ile fabrikaların ve barajların kurulmasıdır.
5)LAİKLİKin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır.Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır.Bu ilke ile toplumsal barış ve hukuk birliği sağlanmıştır. Laiklikte, insanlar dindar olmaya ya da belli bir dini ve mezhebi benimsemeye zorlanamazlar
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması
-Şer?iye ve Evkaf Vekaleti?nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü?nün kurulması
*Bu yenilikler yönetimin laikleşmesinde etkili olmuştur.
-Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi: Eğitimin laikleşmesi hedeflenmiştir. (Tevhid-i Tedrisat kanunu)
-Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması:Toplumsal alanda laikleşme amaçlanmıştır.
-Medeni Kanun?un kabulü: Hukukun laikleşmesi sağlanmıştır.
*1928?de Anayasa?dan ??Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin dini İslam?dır.??Maddesinin çıkarılması ve 1937?de Atatürk?ün altı ilkesinin anayasaya eklenmesi gelişmeleri, yönetim alanında laikleşme yolunda atılmış önemli adımlardır.

6)İNKILAPÇILIK: İnkılap; siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan köklü değişiklerdir. İnkılapçılık; daha doğruya ve daha çağdaşa yönelme yenilikleri benimseme, koruma ve savunmadır. Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, dinamizm, durağan olmama gibi kavramlar bu ilke kapsamına girer. İnkılapçılık ile Türk toplumunun her yönden ilerlemesi ve gelişmesi sağlanmıştır.
İNKILAPÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Şapka Kanunu?nun çıkarılması ve kılık kıyafette değişiklik yapılması
-Latin Alfabesi?nin kabulü
-Latin Rakamları?nın kabulü
-Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
-Hafta tatilinin cumadan pazara alınması

B)BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
1)MİLLİ EGEMENLİK: Milletin kendi kendisini idare etmesi ve yönetecek kişileri seçmesidir. Cumhuriyetçiliğin bütünleyicisidir.
2)MİLLİ BAĞIMSIZLIK: Başka bir devlete bağlı olmadan, hür yaşamak demektir. Dış politikada temel ilkedir.
3)MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK: Ülke bütünlüğü ve milletçe bir arada yaşamayı ifade eder. Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur.
4)YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ: Yurtta huzur ve güven içinde yaşamak amaçlanmış, ayrıca uluslar arası barış ve güvenliği esas almıştır. Dış politikanın temel ilkelerindendir.
5)AKILCILIK VE BİLİMSELLİK: Akılcılık gerçeği arayıp bulmak, bilimsellik ise devlet ve toplum hayatında bilime yer vermektir. Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesini bütünler.
6)ÇAĞDAŞLAŞMA VE BATILILAŞMA: Batı?yı taklit etmek yerine onların çağdaş kurumlarını almak, çağdaşlaşma ve batılılaşmadır. İnkılapçılık ilkesini bütünler.
7)İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ: Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, din ve vicdan hürriyetine saygı bu ilkenin yaşanması ve anlaşılması ile mümkündür.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Atatürk'ün Vasiyeti...

Atatürk’ün Vasiyeti…

  Uzunca bir aranın ardından tekrar bu kendi şahsına münhasır sitemizde sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. …

97 yorumlar

 1. hasan doğantimur

  çok güzel

 2. çok güzel bir site bu çok sevdim

 3. polat gerikoğlu

  azıcık kısa olsun yahu danadan daha fazla

 4. bence çok iyi yani güzel

 5. beyz agül çakan

  yaa ben bunu dememiştim ki hepsini kapsayan ilkenin adını sordummm bu ne ki böyle ama yinede iyi bir site

 6. bu nasıl bir site

  ben internete kısaca yazdığımı sanıyorum

  acaba ben mi yanlış yazdım yoksa internette bir sorunmu var

  ben bu yazıyı ancak bir ayda anca yazarım

  oysaki ödevimi pazatesiye

 7. çok uzun yaaaaaaaaaaa

 8. ckkllllllssss

  beğenmediyseniz siteden çıkın

 9. diyor ki çook beğendim

 10. çok güzel işme çok yaradı

 11. ben bu siteyi çok beğendim canlarım

 12. çooooooooooooooojk güzel ha habi

 13. laiklik ilkesini açıklarken bir yalnışlık yapılmış. dine dayalı değil akla dayalı demiş.düşündüğümüzde dinde akla ve bilime dayalıdır…

 14. Ömet akdıfab

  Bişey sorcam soruma cevap verin lütfen atatürkün ilke ve inkilaplarının dayandığı temel esasları nedir lütfen söleyin bu ödev yarın verilcek :((

 15. özetlersem çok güzel olucak. biraz uzun yazması zor.ama çoooook güzel alatılmış.bence güzel ben beğendim.

 16. kim yazdıysa ellerine sağlık

 17. Bu ne ya bu benim ödevim için 100 kat daha fazla anlatıyo

 18. çokkkkkkkkkkkkkkkk uzuuuuuuuuuuuuuunnn söylemedi demeyin

 19. çççooookkkk güüüzelmiş tebrikler

 20. aga müthiş bişiy

 21. ben bu siteye girmezdimde hocalar bi değişik deftere yaz gel dediler diye

 22. bencede biraz uzun ama güzel ben başka siteden yazdım(atatürk ilke ve inkilaplarının tablosu)bence sizde burdan yazın cok güzel buradan daha güzel ve kısa

 23. kısa ve öz güzel

 24. a satıyım 20 sayfa ödevim var napcam bunu

 25. bu site çok güzel çook ama çook teşekkür ederimm

 26. Çok güzel teşekkürler

 27. aman tanrım dedim

 28. çok güzel kesin + aldım

 29. çok güzell

 30. bana en az 10 sayfa lazım bu yeterli değil eğer bildiğiniz bir site daha varsa beklerim

 31. I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 32. It is not my first time to pay a visit this website,
  i am visiting this web page dailly and take pleasant facts from here all the time.

 33. Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any suggestions?

 34. Thanks to my father who stated to me on the topic of this blog, this webpage is truly remarkable.

 35. I’m not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 36. Nice blog! I stumbled upon it even though surfing around after Yahoo Details.
  Do you have almost any tips on how to acquire listed in Google News?
  I’ve been trying to find for a while having
  said that I hardly ever seem to help to make it happen! Many thanks

 37. It’s an remarkable post for all the web visitors; they
  will take benefit from it I am sure.

 38. excellent put up, very informative. I wonder why the opposite
  specialists of this sector do not realize this.
  You must proceed your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 39. You truly make that seem convenient with your screen but My own, personal loved one and i find these kinds of matter being actually a concern that I think We might in person never determine.
  It seems as well complex and very broad appropriately.
  I am looking forward to your forthcoming post, Sick and tired try
  to get used to it!

 40. Have you ever thought about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what
  you say is important and all. However imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this blog could
  certainly be one of the best in its niche. Wonderful blog!

 41. This paragraph is in fact a pleasant one it
  helps new net users, who are wishing for blogging.

 42. This web site really has all of the information and facts I
  wanted concerning this subject and didn’t know
  who to ask.

 43. My brother recommended I would possibly like this blog.
  He was once entirely right. This post actually made my
  day. You can not consider simply how so much time I had spent
  for this information! Thank you!

 44. I always used to study paragraph in news papers but now as I
  am a user of internet so from now I am using net for articles or reviews,
  thanks to web.

 45. Hi there, its nice article about media print, we all be familiar with media
  is a wonderful source of facts.

 46. Hello to all, for the reason that I am truly eager of reading this web site’s post to be
  updated on a regular basis. It carries good information.

 47. I am not sure where you’re getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

 48. Spot on with this write-up, I seriously think
  this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the
  advice!

 49. I read this article fully about the difference of latest and previous technologies, it’s awesome article.

 50. My brother suggested I may like this website. He was once totally right.
  This publish actually made my day. You can not consider simply how a
  lot time I had spent for this information! Thank you!

 51. Hello, of course this piece of writing is really pleasant and I have
  learned lot of things from it concerning blogging.

  thanks.

 52. Hi! This is kind of off topic but I need some help
  from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any ideas or suggestions?

  Appreciate it

 53. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and
  even I achievement you access consistently rapidly.

 54. What’s up, just wanted to say, I enjoyed this blog post. It
  was inspiring. Keep on posting!

 55. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

 56. These are in fact impressive ideas in about blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

 57. Good day very nice web site!! Man .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I am happy to search out numerous helpful info right here
  in the submit, we’d like work out more strategies
  on this regard, thank you for sharing. . . .
  . .

 58. This is my first time visit at here and
  i am in fact pleassant to read everthing at alone place.

 59. I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis to
  take updated from latest news.

 60. Simply want to say your article is as amazing. The clearness for
  your publish is just spectacular and i could suppose you are an expert in this subject.

  Fine along with your permission allow me to
  grasp your feed to keep updated with impending post.
  Thank you a million and please continue the gratifying
  work.

 61. Just desire to say your article is as surprising.
  The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject.

  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please continue the
  gratifying work.

 62. I was recommended this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as no one else know such detailed
  about my problem. You are amazing! Thanks!

 63. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 64. I’m really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any tips to help fix
  this problem?

 65. If some one needs to be updated with most recent
  technologies after that he must be go to see this website
  and be up to date every day.

 66. You really make it seem so easy together with your presentation but I find this matter to be actually one thing that I feel I’d by no
  means understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me.
  I’m having a look ahead to your subsequent post, I will attempt
  to get the cling of it!

 67. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 68. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I hope to give a contribution & aid other users like its aided
  me. Great job.

 69. Excellent blog you have got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days.
  I truly appreciate people like you! Take care!!

 70. Great blog you have here but I was curious if you knew of any
  user discussion forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from
  other experienced people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 71. That is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.

  I’ve joined your rss feed and look ahead to in quest of
  extra of your great post. Additionally, I have shared your website in my social networks

 72. Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The entire look of your web site is fantastic,
  let alone the content material!

 73. Someone essentially assist to make significantly articles I
  would state. This is the very first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this particular put up incredible.
  Fantastic job!

 74. continuously i used to read smaller content which as well clear
  their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

 75. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve
  really loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon!

 76. Great info. Lucky me I recently found your website by
  chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 77. Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..

  Any ideas? Kudos!

 78. This blog was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me.
  Thanks a lot!

 79. Incredible! This blog looks exactly like my old
  one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 80. You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might never understand.
  It sort of feels too complicated and extremely huge for me.

  I’m having a look forward in your next publish, I’ll
  attempt to get the dangle of it!

 81. This is the perfect blog for everyone who really wants to understand this
  topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject which has
  been discussed for many years. Great stuff, just excellent!

 82. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

 83. Every weekend i used to pay a visit this web page, because i want enjoyment, since this this site conations
  genuinely nice funny stuff too.

 84. I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my
  end? I’ll check back later on and see if the
  problem still exists.

 85. Great items from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you
  are just too fantastic. I actually like what you’ve received right here, certainly like what you are stating and the best way through which you say it.
  You are making it entertaining and you still take care of to
  keep it sensible. I can not wait to read far more from you.
  That is actually a terrific site.

 86. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to
  seeing it improve over time.

 87. A person essentially help to make significantly articles
  I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now?
  I amazed with the analysis you made to make this actual submit extraordinary.
  Wonderful process!

 88. Mereka berprofesi dengan metode menangani bermacam-macam ragam kesusahan yang anda dapatkan dalam laman bermain online, segala pertanyaan yang menyangkut permainan judi akan mereka jawab dengan waktu yang singkat.
  Semua penggemar games online anda dapat melakukan sebuah permainan memakai metode online dan kembangkanlah berjenis-jenis fasilitas
  yang ada di dalam sana, dapatkan banyak keberuntungan besar
  sebagai hadiah bahwa anda kapabel bermain dengan baik dan dapat memakai teknik dengan benar.

 89. Horseracing would ultimately come to be recognized as the “Sport of Kings” as
  a outcome of this interest.

 90. you are truly a just right webmaster. The website loading velocity is incredible.
  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.

  Moreover, The contents are masterpiece. you have
  performed a great job on this matter!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir