Atatürk ilke ve inkılapları nedir Atatürk ilkeleri ve yenilikleri kısa özeti

36
06 Aralık 2010 at 19:23  •  Kategori Atatürk by  •  36 Yorum

atatürk-ilke-ve-inkılapları-evrenselAtatürk ilkeleri ve inkilapları Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik çerçevesinde, milletimizin huzur ve refahı için, devlet hayatı ile sosyal ve ekonomik hayatta yapılan yeniliklerdir. Atatürk ilkelerinin ilk temelleri 5 Şubat 1937?de anayasaya girerek atılmıştır.Atatürk ilke ve inkılaplarını bir bütün olarak ele alındığında,ilkelerin ve de inkılapların birbirini tamamladıkları görülür. Atatürk yapmış olduğu yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti?ni çağdaş ve gelişime açık bir ülke yapmıştır Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olması gereken özellikler bir bir sıralanmış, vatan ve millet sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Atatürk inkılapları sayesinde de devletimiz dış ülkelerde büyük bir saygınlık kazanmış, milletimizin bu büyük atılımından övgüyle bahsedilmiştir
A)TEMEL İLKELER
1) CUMHURİYETÇİLİK:
Yönetimin bir kişiye ya da gruba değil, millete ait olmasıdır. Cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. Milliyetçilik, Halkçılık ve Milli Egemenlik ilkeleri Cumhuriyetçiliği bütünler. Bu ilke bağımsızlığın olduğu ortamda uygulanabilir. Demokrasi, Egemenlik, Ulusal Egemenlik, halk iradesi, halkın yönetime katılımı, seçim, seçme ve seçilme, yönetim, hükümet kurma, siyasal parti gibi tüm kavramlar Cumhuriyetçiliği çağrıştırır. Cumhuriyetçilik, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri arasındadır.
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-TBMM?nin açılması
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyet?in ilanı
-Siyasal partilerin kurulması
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
-Ordunun siyasetten ayrılması
-1921 ve 1924 Anayasaları?nın hazırlanması

2)MİLLİYETÇİLİK: Milletini sevmek, görevini en iyi şekilde yapmak ve ülkeye gönülden bağlı olmaktır. Milleti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar olarak kabul eder. Atatürk milliyetçiliğinde; her milletin kendi devletini kurma hakkı vardır. Irkçılık ve din-mezhep üstünlüğü yoktur. Milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, özgürlük, uluslararası barış, ulusun kendine güveni, ulusal kuruluşlar ve Türk milletini ön plana çıkarma gibi kavramlar milliyetçilik ile ilgilidir.
MİLLİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Yeni Türk Devleti?nin kurulması
-Türk Tarih Kurumu?nun kurulması
-Türk Dil Kurumu?nun kurulması
-İzmir İktisat Kongresi?nin toplanması
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunu?nun çıkarılması

3)HALKÇILIK: Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Devlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmet götürmekle yükümlüdür. Bu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Sosyal adalet, hukuk devleti, hukuksal eşitlik, halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması halkçılık kapsamında değerlendirilir. Halkçılık ilkesi, toplumsal barışı güçlendirmiş ve kalkınmayı hızlandırmıştır
HALKÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Soyadı Kanunu?nun kabulü
-Medeni Kanunu?nun kabulü
-Saltanatın kaldırılması
-Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanunu
-Cumhuriyet?in ilanı
-Sosyal hizmet kurumlarının ve sağlık örgütlerinin kurulması
-Devlet Demir Yolları?nın kurulması

4)DEVLETÇİLİK: Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, sermaye, kalkınma planı gibi kavramlar devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Atatürk bağımsızlığımıza saygı duymak şartıyla yabancı sermayenin Türkiye?de yatırım yapmasına izin vermiş, fakat kalkınmanın temelini yabancı sermayeye dayandırmamış ve ülkenin öz kaynaklarına güvenmiştir. Planlı ekonomi ile ekonomik kalkınma sağlanmış, ayrıca bölgesel farklılıklar giderilmiştir.
DEVLETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Et ve Balık Kurumu vb. devlet kuruluşları ile fabrikaların ve barajların kurulmasıdır.
5)LAİKLİKin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır.Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır.Bu ilke ile toplumsal barış ve hukuk birliği sağlanmıştır. Laiklikte, insanlar dindar olmaya ya da belli bir dini ve mezhebi benimsemeye zorlanamazlar
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması
-Şer?iye ve Evkaf Vekaleti?nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü?nün kurulması
*Bu yenilikler yönetimin laikleşmesinde etkili olmuştur.
-Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi: Eğitimin laikleşmesi hedeflenmiştir. (Tevhid-i Tedrisat kanunu)
-Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması:Toplumsal alanda laikleşme amaçlanmıştır.
-Medeni Kanun?un kabulü: Hukukun laikleşmesi sağlanmıştır.
*1928?de Anayasa?dan ??Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin dini İslam?dır.??Maddesinin çıkarılması ve 1937?de Atatürk?ün altı ilkesinin anayasaya eklenmesi gelişmeleri, yönetim alanında laikleşme yolunda atılmış önemli adımlardır.

6)İNKILAPÇILIK: İnkılap; siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan köklü değişiklerdir. İnkılapçılık; daha doğruya ve daha çağdaşa yönelme yenilikleri benimseme, koruma ve savunmadır. Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, dinamizm, durağan olmama gibi kavramlar bu ilke kapsamına girer. İnkılapçılık ile Türk toplumunun her yönden ilerlemesi ve gelişmesi sağlanmıştır.
İNKILAPÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Şapka Kanunu?nun çıkarılması ve kılık kıyafette değişiklik yapılması
-Latin Alfabesi?nin kabulü
-Latin Rakamları?nın kabulü
-Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
-Hafta tatilinin cumadan pazara alınması

B)BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
1)MİLLİ EGEMENLİK: Milletin kendi kendisini idare etmesi ve yönetecek kişileri seçmesidir. Cumhuriyetçiliğin bütünleyicisidir.
2)MİLLİ BAĞIMSIZLIK: Başka bir devlete bağlı olmadan, hür yaşamak demektir. Dış politikada temel ilkedir.
3)MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK: Ülke bütünlüğü ve milletçe bir arada yaşamayı ifade eder. Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur.
4)YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ: Yurtta huzur ve güven içinde yaşamak amaçlanmış, ayrıca uluslar arası barış ve güvenliği esas almıştır. Dış politikanın temel ilkelerindendir.
5)AKILCILIK VE BİLİMSELLİK: Akılcılık gerçeği arayıp bulmak, bilimsellik ise devlet ve toplum hayatında bilime yer vermektir. Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesini bütünler.
6)ÇAĞDAŞLAŞMA VE BATILILAŞMA: Batı?yı taklit etmek yerine onların çağdaş kurumlarını almak, çağdaşlaşma ve batılılaşmadır. İnkılapçılık ilkesini bütünler.
7)İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ: Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, din ve vicdan hürriyetine saygı bu ilkenin yaşanması ve anlaşılması ile mümkündür.

36 Yorum

 1. hasan doğantimur / 30 Mart 2011 at 22:05 /

  çok güzel

 2. lll / 24 Aralık 2011 at 20:09 /

  çok güzel

 3. selin / 04 Ocak 2012 at 21:09 /

  çok güzel bir site bu çok sevdim

 4. polat gerikoğlu / 17 Nisan 2012 at 23:16 /

  azıcık kısa olsun yahu danadan daha fazla

 5. elif / 14 Ekim 2012 at 15:10 /

  bence çok iyi yani güzel

 6. beyz agül çakan / 01 Kasım 2012 at 20:40 /

  yaa ben bunu dememiştim ki hepsini kapsayan ilkenin adını sordummm bu ne ki böyle ama yinede iyi bir site

 7. semih / 02 Kasım 2012 at 15:59 /

  bu nasıl bir site

  ben internete kısaca yazdığımı sanıyorum

  acaba ben mi yanlış yazdım yoksa internette bir sorunmu var

  ben bu yazıyı ancak bir ayda anca yazarım

  oysaki ödevimi pazatesiye

 8. mensur / 15 Kasım 2012 at 18:37 /

  pörfek

 9. irem / 26 Kasım 2012 at 20:13 /

  çok uzun yaaaaaaaaaaa

 10. ckkllllllssss / 07 Ocak 2013 at 16:15 /

  beğenmediyseniz siteden çıkın

 11. gülistan / 12 Nisan 2013 at 15:38 /

  diyor ki çook beğendim

 12. gülistan / 12 Nisan 2013 at 15:39 /

  ama biraz uzun yaa

 13. maazee / 02 Mayıs 2013 at 18:37 /

  çok güzel işme çok yaradı

 14. maazee / 02 Mayıs 2013 at 18:41 /

  ben bu siteyi çok beğendim canlarım

 15. maazee / 02 Mayıs 2013 at 19:19 /

  çooooooooooooooojk güzel ha habi

 16. HAKAN / 03 Haziran 2013 at 12:20 /

  laiklik ilkesini açıklarken bir yalnışlık yapılmış. dine dayalı değil akla dayalı demiş.düşündüğümüzde dinde akla ve bilime dayalıdır…

 17. Ömet akdıfab / 22 Ekim 2013 at 17:03 /

  Bişey sorcam soruma cevap verin lütfen atatürkün ilke ve inkilaplarının dayandığı temel esasları nedir lütfen söleyin bu ödev yarın verilcek :((

 18. fatmanaz / 27 Ekim 2013 at 13:06 /

  özetlersem çok güzel olucak. biraz uzun yazması zor.ama çoooook güzel alatılmış.bence güzel ben beğendim.

 19. fatmanaz / 27 Ekim 2013 at 13:50 /

  kim yazdıysa ellerine sağlık

 20. Alican / 04 Kasım 2013 at 21:40 /

  Bu ne ya bu benim ödevim için 100 kat daha fazla anlatıyo

 21. slm / 12 Kasım 2013 at 20:28 /

  çokkkkkkkkkkkkkkkk uzuuuuuuuuuuuuuunnn söylemedi demeyin

 22. yağmur / 12 Kasım 2013 at 22:24 /

  çççooookkkk güüüzelmiş tebrikler

 23. karbon3 / 14 Kasım 2013 at 17:44 /

  hll team

 24. karbon3 / 14 Kasım 2013 at 17:45 /

  aga müthiş bişiy

 25. beyza / 16 Kasım 2013 at 11:11 /

  ben bu siteye girmezdimde hocalar bi değişik deftere yaz gel dediler diye

 26. hadise / 23 Aralık 2013 at 21:20 /

  bencede biraz uzun ama güzel ben başka siteden yazdım(atatürk ilke ve inkilaplarının tablosu)bence sizde burdan yazın cok güzel buradan daha güzel ve kısa

 27. cemre / 06 Ocak 2014 at 22:26 /

  of cok uzuuun

 28. yasin / 10 Mart 2014 at 22:48 /
 29. yasin / 10 Mart 2014 at 22:49 /

  kısa ve öz güzel

 30. burak ceyhan / 22 Mart 2014 at 23:47 /

  a satıyım 20 sayfa ödevim var napcam bunu

 31. eren / 07 Nisan 2014 at 19:26 /

  bu site çok güzel çook ama çook teşekkür ederimm

 32. ali / 25 Nisan 2014 at 14:33 /

  Çok güzel teşekkürler

 33. eyo31 / 21 Ekim 2014 at 15:38 /

  aman tanrım dedim

 34. yrnhsyn123 / 29 Ekim 2014 at 20:41 /

  çok güzel kesin + aldım

 35. Aleyna / 07 Kasım 2014 at 17:13 /

  ÇOK GÜZEL

 36. zeynep / 17 Kasım 2014 at 20:36 /

  çok güzell

Yorum yazmak istermisiniz

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>