Yeni Konular

Atatürkün kadinlarla ilgili sözleri

ataturk-kadinlarla-ilgili-sozleriAtatürk her zaman anneler ve kadınlara değer veren ve erkeklerle eşit hakları bulunduğunu savunmuştur.Kadınlarla ilgili olarak bub konuşmalarında ve toplantılarında halka iletmiştir. Burada Atatürkün kadınlarla ilgili söylediği sözlerinden bazılarını bulacaksınız.
– Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
-Dünyada her şey kadının eseridir.
-Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
– Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
– Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.
-İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? ?

-Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil, ahlakta, fazilette ağir, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, Türk?ü zihniyetiyle, azmiyle muhafaza ve mudafaaya kadir nesiller yetiştirmektir. Milletin menbaı, hayat-ı içtimaiyenin esası olan kadın, ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Fikret merhumun cümlece malum olan bir sözünü hatırlatırım: ?Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer.

-Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah?ın emrettigi şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.

-Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.
Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa

-Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

-İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

– Onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleri ile cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak hiçbir şey yoktur. Önemli olarak şunu ihtar edeyim ki, bu halin muhafazasında inat ve taassup, hepimizi en az kurbanlık koyun olmak istidadından kurtaramaz.

– 31 Temmuz 1932? de Türkiye güzeli Keriman Halis? in, Belçika? da yapılan yarışmada dünya güzeli seçilmesi üzerine Atatürk O?na ?Ece? ünvanını verir ve Türk kadınına şöyle seslenir:
?Şunu ilave edeyim ki! Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihten bildiğim için, Türk kızlarından birisinin dünya güzeli seçilmiş olmasını çok tabii buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu hatırlatmayı da lüzumlu görürüm: Övünç duyduğumuz tabii güzelliğinizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık olunuz ve bu gelişmelerin aralıksız gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi, yüksek kültürde ve yüksek faziletle dünya birinciliğini elde tutmaktır.?

– Türk kadınının dünya kadınlığına elini vererek, dünyanın barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz.

-Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip, donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.

– Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.?

-Türk kadınına 1935 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu vesile ile bakın Atatürk nasıl seslenir:
?Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini selahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selahiyet ve lihakatle kullancaktır.?

– Kadınlarımız için ASIL MÜCADELE alanı asıl zafer kazanılması gereken alan BİÇİM ve KILIK?ta başarıdan çok; IŞIK?la BİLGİ ve KÜLTÜR?le gerçek FAZİLET?LE SÜSLENİP DONANMAKTIR! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmıyacak aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak IŞIK?la BİLGİ ve KÜLTÜR?le donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım. (31.1.1923)
– Milletimiz GÜÇLÜ bir MİLLET olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız İLİM ve FEN sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
– Bizim DİNİMİZ hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! ALLAH?ın emrettiği şey ERKEK ve KADIN MÜSLÜMANLAR?ın İLİM ve İRFAN edinmeleridir. KADIN ve ERKEK bu İLİM ve İRFAN?ı aramak ve NEREDE bulursa ORAYA gitmek ve onunla mücehhez olmak MECBURİYET?indedir.(31.1.1923)
-Bizim toplumumuz için İLİM ve FEN lazım ise bunları aynı derecede hem ERKEK hem de KADINLAR?ımızın iktisap etmesi lazımdır.
– Kadınlar İÇTİMAİ HAYAT?da erkeklerle BİRLİKTE yürüyerek birbirinin YARDIMCISI ve DESTEKÇİSİ olacaklardır. (31.1.1923)
-Malumdur ki her sahada olduğu gibi TOPLUM HAYATI?nda dahi VAZİFE TAKSİMİ vardır. Bu UMUMİ VAZİFE TAKSİMİ arasında kadınlar KENDİLERİNE AİT olan VAZİFELERİ yapacakları gibi TOPLUMUN REFAHI SAADETİ için elzem olan umumi mesaiye de dahil olacaklardır.
TARLALARDA erkeklerle birlikte ÇALIŞAN kasabalarda pazar yerine giden yumurta ve tavuğunu SATAN ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın ALAN çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan KADINLAR!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi İŞTEN ANLIYANLAR?a ve HESAP YAPANLAR?a rastladım.

– Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı İHMAL ve KUSUR?dur.
– Bir TOPLUM bir MİLLET ERKEK ve KADIN denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin!
– Dünyada hiç bir milletin kadını ?Ben ANADOLU KADINI?ndan fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere ***ürmekte ANADOLU KADINI kadar emek verdim? diyemez!..
– Dünya yüzünde gördüğümüz her şey KADIN?ın ESERİ?dir. (31.1.1923)
– Türk kadını yüzyıllardır geri bırakılmış ve sosyal hakları elinden alınmış adeta yok sayılmıştır. Medeni ülkeler seviyesine çıkmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapamazdı. Zira kadınlar Milli Mücadele?de milli teşkilatlar kurarak çalışmalar yapmışlar cepheye silah taşımışlar ve vatanın kurtulması için erkeklerle beraber savaşmışlardır.
– Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
– Dünyada her şey kadının eseridir.
– Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
– Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
– Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.
-Zaman ilerledikçe İLİM geliştikçe MEDENİYET dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın asrın bugünkü gereklerine göre EVLAT YETİŞTİRME?nin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği TERBİYE eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan EVLAT YETİŞTİRMEK pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. BU SEBEPLE KADINLARIMIZ HATTA ERKEKLERDEN DAHA ÇOK AYDIN daha çok FEYİZLİ daha fazla BİLGİN OLMAYA MECBURDURLAR!
– Kadınlarımız için ASIL MÜCADELE alanı asıl zafer kazanılması gereken alan BİÇİM ve KILIK?ta başarıdan çok; IŞIK?la BİLGİ ve KÜLTÜR?le gerçek FAZİLET?LE SÜSLENİP DONANMAKTIR! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmıyacak aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak IŞIK?la BİLGİ ve KÜLTÜR?le donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım. (31.1.1923)
– Milletimiz GÜÇLÜ bir MİLLET olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız İLİM ve FEN sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
-Bizim DİNİMİZ hiç bir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir! ALLAH?ın emrettiği şey ERKEK ve KADIN MÜSLÜMANLAR?ın İLİM ve İRFAN edinmeleridir. KADIN ve ERKEK bu İLİM ve İRFAN?ı aramak ve NEREDE bulursa ORAYA gitmek ve onunla mücehhez olmak MECBURİYET?indedir. (31.1.1923)
-Bizim toplumumuz için İLİM ve FEN lazım ise bunları aynı derecede hem ERKEK hem de KADINLAR?ımızın iktisap etmesi lazımdır.
– Kadınlar İÇTİMAİ HAYAT?da erkeklerle BİRLİKTE yürüyerek birbirinin YARDIMCISI ve DESTEKÇİSİ olacaklardır. (31.1.1923)
– Malumdur ki her sahada olduğu gibi TOPLUM HAYATI?nda dahi VAZİFE TAKSİMİ vardır. Bu UMUMİ VAZİFE TAKSİMİ arasında kadınlar KENDİLERİNE AİT olan VAZİFELERİ yapacakları gibi TOPLUMUN REFAHI SAADETİ için elzem olan umumi mesaiye de dahil olacaklardır.
– TARLALARDA erkeklerle birlikte ÇALIŞAN kasabalarda pazar yerine giden yumurta ve tavuğunu SATAN ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın ALAN çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan KADINLAR!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi İŞTEN ANLIYANLAR?a ve HESAP YAPANLAR?a rastladım.
– DİN İCABI olan TESETTÜR kadınların külfetini mucip ve ADABA AYKIRI OLMAYACAK basit ŞEKİLDE olmalıdır. TESETTÜR şekli kadını hayatından mevcudiyetinden TECRİT edecek şekilde OLMAMALIDIR! (31.1.1923)
Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı İHMAL ve KUSUR?dur.
Bir TOPLUM bir MİLLET ERKEK ve KADIN denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin!
– Dünyada hiç bir milletin kadını ?Ben ANADOLU KADINI?ndan fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere ***ürmekte ANADOLU KADINI kadar emek verdim? diyemez!..
– Dünya yüzünde gördüğümüz her şey KADIN?ın ESERİ?dir. (31.1.1923)
Türk kadını yüzyıllardır geri bırakılmış ve sosyal hakları elinden alınmış adeta yok sayılmıştır. Medeni ülkeler seviyesine çıkmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapamazdı. Zira kadınlar Milli Mücadele?de milli teşkilatlar kurarak çalışmalar yapmışlar cepheye silah taşımışlar ve vatanın kurtulması için erkeklerle beraber savaşmışlardır.

Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına, ne mutlu O?na sahip olan Türk milletine?

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Atatürk'ün Vasiyeti...

Atatürk’ün Vasiyeti…

  Uzunca bir aranın ardından tekrar bu kendi şahsına münhasır sitemizde sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. …

61 yorumlar

 1. At this moment I am ready to do my breakfast, after having
  my breakfast coming over again to read further news.

 2. I’d like to find out more? I’d care to find out some additional information.

 3. Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised
  at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, fantastic blog!

 4. Remarkable! Its truly awesome paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.

 5. Interesting blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks

 6. I visited many web pages except the audio feature for audio
  songs current at this web site is really superb.

 7. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.
  Appreciate it!

 8. It’s actually a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this useful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 9. Now I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read additional
  news.

 10. I’m not that much of a internet reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead
  and bookmark your website to come back down the road. Many thanks

 11. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 12. Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Many thanks for providing this info.

 13. Thanks for finally talking about > Atatürkün kadinlarla ilgili sözleri – Aymoli.com
  Kassandra

 14. I needed to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
  I’ve got you book marked to look at new things
  you post…

 15. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a enjoyment account it.
  Glance advanced to more added agreeable from you!

  However, how could we be in contact?

 16. I think that everything said was very reasonable. However, what about this?
  what if you added a little information? I ain’t suggesting your content isn’t
  good., but suppose you added a title that grabbed folk’s attention? I mean Atatürkün kadinlarla ilgili
  sözleri – Aymoli.com is a little plain. You ought to peek at
  Yahoo’s home page and see how they create article headlines to get people interested.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people
  excited about everything’ve written. Just my opinion,
  it could bring your website a little livelier.

 17. Awesome issues here. I am very glad to see your post.
  Thanks a lot and I am having a look forward to touch you.

  Will you please drop me a mail?

 18. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too excellent.

  I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of
  to keep it smart. I cant wait to read far more from you.

  This is really a terrific website.

 19. Thanks to my father who stated to me about this blog,
  this weblog is truly awesome.

 20. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this increase.

 21. If you are going for finest contents like I do, simply pay a visit this web page every day
  since it provides quality contents, thanks

 22. It’s very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this post
  at this site.

 23. Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.

  I am sure they’ll be benefited from this site.

 24. Your way of describing all in this article is actually pleasant,
  all can without difficulty be aware of it, Thanks a lot.

 25. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You’re amazing! Thanks!

 26. Hey! I understand this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does managing a well-established blog like yours require a lot
  of work? I’m brand new to writing a blog but I do write in my journal every day.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 27. Why users still make use of to read news papers when in this technological globe all is accessible on net?

 28. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the
  screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 29. Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and
  come with almost all vital infos. I’d like to look extra posts like this .

 30. Post writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is
  complex to write.

 31. Excellent article. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve performed an incredible job.
  I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this site.

 32. Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a totally different subject but it has pretty
  much the same page layout and design. Great choice of colors!

 33. Its not my first time to pay a quick visit this web site,
  i am visiting this website dailly and take fastidious information from here every day.

 34. I go to see everyday some web sites and information sites to read articles, however this web
  site gives feature based writing.

 35. Amazing! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this post.

 36. Hello, I enjoy reading through your article post.

  I like to write a little comment to support you.

 37. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a
  great author. I will ensure that I bookmark your blog and may come back
  someday. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice day!

 38. Good day I am so grateful I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.

 39. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either
  authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without
  my permission. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 40. We stumbled over here by a different page and
  thought I might as well check things out. I like
  what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.

 41. If you want to improve your experience only keep visiting
  this website and be updated with the latest news posted here.

 42. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab
  your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 43. If some one desires to be updated with hottest technologies then he must be
  pay a quick visit this web site and be up to date all the time.

 44. This is a very good tip especially to those fresh to
  the blogosphere. Simple but very precise info…
  Many thanks for sharing this one. A must read article!

 45. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should
  write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but
  usually people don’t speak about these topics.

  To the next! Kind regards!!

 46. Thanks for sharing your thoughts on website. Regards

 47. Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website, and paragraph is really fruitful in support
  of me, keep up posting these types of posts.

 48. Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding anything entirely,
  but this piece of writing gives good understanding even.

 49. Everything is very open with a clear description of the challenges.
  It was definitely informative. Your website is extremely helpful.

  Many thanks for sharing!

 50. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.

  This post truly made my day. You cann’t imagine simply how
  much time I had spent for this information! Thanks!

 51. Thanks for any other informative website.
  The place else may just I get that kind of information written in such an ideal approach?

  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at the look out for such
  information.

 52. If some one needs expert view about blogging and site-building
  afterward i advise him/her to go to see this webpage, Keep up the pleasant job.

 53. Hi, I do believe your blog could possibly be having browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however,
  if opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick
  heads up! Besides that, great site!

 54. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of
  hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect
  against hackers?

 55. I think that everything published was actually
  very reasonable. However, think about this, what if you were to write a awesome headline?
  I ain’t suggesting your content isn’t solid., however suppose
  you added a post title that grabbed people’s attention? I mean Atatürkün kadinlarla ilgili sözleri – Aymoli.com is kinda vanilla.
  You might look at Yahoo’s front page and note how they write article titles to get viewers to
  open the links. You might add a video or a pic or two to get readers interested
  about what you’ve got to say. Just my opinion, it would make your posts a little livelier.

 56. If you are going for best contents like I do, only pay a visit this website
  all the time since it gives feature contents, thanks

 57. Its such as you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately
  this, such as you wrote the e-book in it or something.

  I feel that you can do with some % to drive the message home a bit, but other than that, that is great
  blog. A great read. I’ll certainly be back.

 58. Wonderful work! This is the type of info that should be shared across the internet.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this post higher!
  Come on over and discuss with my website . Thanks =)

 59. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you
  so much, However I am going through issues with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t join it.

  Is there anybody getting identical RSS problems?
  Anybody who knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 60. I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, Thee web site tyle is wonderful, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 61. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and
  starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir