Yeni Konular

Birinci Abdülmecid Hayatı

Birinci Abdülmecid Hayatı
Birinci Abdülmecid Hayatı

Birinci Abdülmecid Hayatı

1’nci Abdülmecid yaşamı 25 Nisan 1823 tarihinde başlamış ve İstanbul’da doğmuştur. Yaşamının son erdiği tarih ise 26 Haziran 1861 tarihinde İstanbul’da sona ermiştir. 31. Osmanli padısahı ve 110. Islam halıfesıdır.

II. Mahmut’un Bezmi alem Sultan’dan olan ogludur. Donemin Tanzimat Fermanı’nı ilan ettırmesı ıle meşhur olmuştur. Osmanlı Devletı’nın son dort padısahının babasi olup, en çok sayıda oglu olan ve padişahlık yapan, padisahtir. Abdülmecid, babası gibi tuberkuloza yakalanmıstı. İhlamur Kasrı’nda oldugunde ise 38 yasindaydi. Fatih’te, Sultan Selim semtınde, Yavuz Selim Cami Haziresi’nde, Sultan Abdulmecid turbesıne defin edılmıstır. Kendisi batı kültürünü alarak yetişmiştir. Fransızcası iyi idi ve Batı müzklerinde hoşlanırdı. 2. Mahmud olan babasi yeniliğe açık biriydi ve yeniliklerden yana idi. Babasının yaşamı sona ermesinden sonra tahta geçmiştir.  1. Abdümecid tahta çıkışı ile halk sevinmişti. Halkın sorunlarını arada birini göndermeden kendi giderek dinleyen ilk padişahtır.

 

Kişilik olarak Sultan Birinci Abdülmecid batıdaki yazar kısmının övgü ile anılmasına ve iyi sözler ile ifade edilen biriydi. Çoğunlukla adil, merhamet dolu , yeni arayışlarda olan biriydi. Çok genç yaşlarda alkol kullanmaya başlamıştı. Öldüğünde henüz 39 yaşındaydı.

 

SALTANATININ SÜRMESİ

1 Temmuz’da (1839) tahta çıkması ile ; Mısır problemi Nizip yenilgisiyle (24 Haziran 1839 tarihinde) ile karşılaşınca sorunlar büsbütün karıştı ve çıkmaz bir hal aldı. Babasının cenaze merasimi esnasında başvekil Mehmet Emin Rauf Paşa‘dan padişahın mühürünü zorlukla alan, Meclisi Valayı Ahkâmı Adliye Reisi Koca Mehmet Hüsrev Pasa, kendisini veziriazam ilân ettirdi (2 Temmuz 1839 tarihinde).Artık Nizip bozgunundan haberi olmayan sultan, sorunu çözmek amaçlı silahlı güce ve donanmaya harekâtı durdurmaları amaçlı talimat gönderdi.

 

Birinci Abdülmecid Hayatı Resmi Büyütmek İçin Üzerine Tıkla
Birinci Abdülmecid Hayatı
Resmi Büyütmek İçin Üzerine Tıkla

Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı bağışladığını ve karara bağlamak istediğini bildirmek üzere Köse Akif Efendi’yi Mısır’a yolladı. bu sırada düşman saydığı Hüsrev Paşa’nın sadarete gelmesinden korkan Pilot ali ı Derya Ahmet Fevzi Paşa, donanmayı Mısır’a götürüp, Mehmet Ali Paşa’ya teslim etti (3 Temmuz 1839). Nizip yenilgisinin haberi İstanbul’a erişti. İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya, verdikleri partner tek notayla Mısır probleminin kendilerine danışılmadan çözülmemesini talep ettiler (27 Temmuz 1839). Bu nota onay edildi. Böylelikle Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin tek çeşit güdümü altına girmiş oluyor.

 

 

Abdülmecidin Tanzimat Sonrası Olan Gelişmleri ve Kırım Savaşı Tarihinde Yaşananlar

 Birinci Abdülmecid Kimdir

Devletın butun kurumlarinda baslatilan yenilesme cabalari, karsilsilan tepkıler dolayisi ıle istediğini alamadı. Abdulmecıd zaman zaman tutucuları görevlendirmek zorunda kaldı. Olanaksızlıklar nedeniyle yeniden iltizam yöntemine dönüldü. 1840’ta kâime-i mutebere adıyla ılk kâğıt para çıkarıldı. Devletin islahat ıslerı ile uğraştığından dolayı İngiltere ve Fransa’nın cikar ve catismalari kışkırtma ları ile Suriye ve Lubban’da Durziler ile Maruniler arasında kavgalar, olaylar cikmisti. (1845 tarihinde).

 

1848 ihtilâllerinde Avusturya’ya karşı bağımsız olma savaşı veren Macarların vatandaşları Türkiye’ye sığındı. Bab-ı Âli’nin, Avusturya ve Rusya’nın tehditlerinden korunanmaya çalışan sığınmacıları geri istemesi ve alamaması durumundan dolayı Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin saygınlığını yükseltti. Eflak ve Boğdan’da başlayan ayaklanma, İngilizlerle yapılan Baltalamanı Anlaşması ile  (1 Mayıs 1849 tarihinde) geçici olarak sonuca bağlanmış oldu. Bir süre kutsal yerler sorunu, Osmanlı Devleti ile Rusya’yı savaşı başlatmaya yetti. Kudüs’teki katolikleri korumak için başvuran Fransa’ya karşı, Rusya da Ortodoksların haklarını korumak için harekete geçmiştir. Bab-ı Âli’ye verdiği bir nota ile Ortodokslara geniş haklar tanınmasını, bunların koruyuculuk hakkının da kendisine verilmesini istemiştir.

 

Osmanlı hükûmeti bunu kabul etmemesinden dolayı da Eflâk ve Boğdan’ı işgal etmiştir. Bunun üzerine Abdülmecid, Rusya’ya savaş açmıştır.  (4 Ekim 1853 tarihinde). Osmanlı Devleti, müttefikleri İngiltere, Fransa, Piyemonte ile birlikte Kırım Savaşı’nı kazanmıştır. Ancak, Paris’te imzalanacak barış antlaşmasından önce padişah, Tanzimat Fermanı’nı tamamlayan Islahat Fermanı’nı ilân etmek zorunda bırakılmıştır (18 Şubat 1856 tarihinde). Azınlıklara, savaştan önce Rusların istediğinden daha fazla haklar veren bu belge, Paris Antlaşması’nı (30 Mart 1856)’da imzalayan İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Piyemonte tarafından senet kabul edildi. Böylece, bir iç sorun olan ıslahat konusunda yabancılara müdahale hakkı tanınmış olmuştu.

 

Buna karşılık Osmanlı Devleti imzacı devletlerin güvencesi altında bütünlüğünü koruyor ve Avrupa devletleriyle eşit haklara sahip sayılıyordu. Siyasi buhranları bu şekilde atlatan Abdülmecid, yeniden ıslahat işlerine döndü. 1856’da askerlik teşkilâtı yedi ordu esası üzerine kuruldu ve Hıristiyanlar da askere alınmaya başlandı. Maarif-i Umumiye nezareti kuruldu (28 Nisan 1857). Avrupa’ya öğrenci gönderildi (1857 tarihinde). Mülkiye Mahreç Mektebi (1859 tarihinde), Telgraf Mektebi (1860) gibi bazı meslek okulları açıldı. Yeni toprak kanunu (Arazi kanunnamesi) yayınlandı (1857). Devletin gelir ve giderleri bir bütçeye bağlandı. Tersane yeniden düzenlendi. Abdülmecid, çeşitli toplulukları eşitlik ilkesi içinde ve Osmanlılık düşüncesi çevresinde birleştirmeye çalıştı. Fakat özellikle gayri Müslimlerde uyanan ve batılı devletlerce desteklenen ulusçuluk duyguları böyle bir birliğin kurulmasını olanaksızlaştırıyordu. 1856 Islahat Fermanı’yla gayri Müslimlere verilen geniş ayrıcalıklar, Müslümanların tepkisine yol açtığı gibi, gayrimüslimler de askere alınma kararına karşı çıktılar.

 

Osmanlı toplumu yeniden huzursuz bir ortama sürüklendi. Cidde’de (1857 tarihinde), Karadağ’da (1858 tarihinde) olaylar çıktı. Avrupa devletleri olayların bir Avrupa kurulunca denetlenmesini istediler. Avrupa devletlerinin devletin içişlerine karışmasından hoşlanmayanlar, padişahı ve hükümet erkânını öldürüp Abdülaziz’i tahta çıkarmak için örgütlendiler. Kuleli Vakası olarak bilinen bu örgütlenme, bir ihbar üzerine dağıtıldı (14 Eylül 1859 tarihinde), önderleri cezalandırıldı. Bu sırada mali durum da çıkmaza girmişti. Savaş giderlerini karşılamak üzere ağır koşullarla alınan dış borçların hazineye büyük yükü yanında padişahın ve sarayın sorumsuz harcamaları da durumu gittikçe ağırlaştırıyordu. Devlet, Kırım Savaşı sırasında ilk kez dışarıdan borç almak zorunda kalmıştı (24 Ağustos 1854). Bunu ikinci (1855), üçüncü (1858), dördüncü (1860), borçlanmaları izledi. Beyoğlu sarraflarından alınan borçlar da 80 milyon altın lirayı aştı.

 

Bunlar için rehin verilen mücevherlerle borç senetlerinin bir bölümü yabancı tüccar ve bankerlerin eline geçti. Durumu sert biçimde eleştiren sadrazam Mehmet Emin Âli Paşa azledildi (18 Ekim 1859 tarihinde). İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya Bab-ı Âli’ye bir nota vererek, Islahat Fermanı’nda söz konusu edilen ıslahatların gerçekleştirilmesini istediler (Ekim 1859). Bunların sağlanması için ayrı ayrı müdahalede bulunacaklarını da belirttiler. Nitekim Rusya ilk adımı atarak, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’daki Hıristiyanların durumunu uluslararası bir kurulun incelemesini istedi. Bu sorun çözülmeden, Lübnan olayları yeniden alevlendi (1860 tarihinde). Ardından Şam olayı patlak verdi. Hollanda ve Amerikan konsolosları bu karışıklıklar sırasında öldürüldü (1860 tarihinde). Hariciye nazırı Fuat Paşa, olağanüstü yetkili olarak Lübnan’a yollandı. Fransa, Beyrut’a asker çıkardı. Sonunda Lübnan ayrıcalıklı sancak durumuna getirildi [9 Haziran 1868 tarihinde).

 

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir