Yeni Konular

Büyük İskender (III Alexander) Kimdir ve İmparatorluk Hayatı

Büyük-iskender-III-Alexander-KimdirAsya içlerinde fethedilmiş binlerce kilometre, geniş yankılar uyandıran bir dizi zafer, uçsuz bucaksız bir imparatorluk yöneten ilkçağın en büyük fatihi Büyük İskender’in serüveni kısaca böyle özetlenebilir.

İskender, daha çocuk denecek yaşlarda, babası Makedonya kralı Filip’in (Philippos) sarayında zekası ve can­lılığıyla kendini göstermeyi bildi.On üç yaşına geldiğinde, ünlü Yunan fi­lozofu  Aristoteles onun eğitimiyle görevlendirildi. On beş yaşındayken, kendi gölgesinden bile ürken ve kim­seyi sırtına bindirmeyen Bukephalos adlı ata binmeyi başardı. 336 yılında kral olduğu zaman henüz yirmi ya­şındaydı.

İskender tahta çıkar çıkmaz,muh­teşem bir düşü gerçekleştirmeyi, do­ğuyu fethetmeyi aklına koydu. 334 yılının ilkbaharında, 37 000 askerle Hellespontos’u (Çanakkale Boğazı) geçip Pers kralı Darius (Dara) III ün kalabalık ordusunu yendi. Gordion’da, o güne dek kimsenin çözemediği ünlü Gordion düğümünü bir kılıç dar­besiyle kesti   Kentin kehanetin­de, bu düğümü çözecek kişinin bütün dünyaya egemen olacağı söylenmişti. Birkaç ay sonra, İssos Ovası’nda Pers kralının ordularına karşı yeni bir za­fer kazanıp hükümdarın paha biçil­mez hazinelerini ele geçirdi. Bu savaştan sonra Mısır’a doğru indi,İs­kenderiye şehrini kurdu, çölde ilerledikten sonra tekrar kuzeye doğru çıktı. Dicle ve Fırat’ı aştı, Arbela’da (Erbil) Darius’un son ordusunu da bozguna uğrattı (331).

Artık bütün kentler ona kapılarını açıyor, birbiri ardına bütün doğu eya­letleri ona baş eğiyordu. Ne var ki, bunca zafer fatihin başını döndür­müştü.Bir çeşit zafer sarhoşluğu için­de, bundan böyle herkesin önünde secdeye kapanmasını istedi. Kolayca öfkeleniyor, kendisine karşı çıkanla­ra, direnenlere hiç tahammül edemi­yordu. Fetih açlığı artık sınır tanı­maz hale gelmişti: Asya’nın içlerine daldı, Hindistan’a ulaştı. Fakat 326 yılında, yürümekten, iklimin sertli­ğinden ve sürekli savaşlardan bitkin düşen askerleri başkaldırdılar ve onu geri dönmeğe zorladılar. Indus Irmağı’nı izleyerek Hint Okyanusu’na ka­dar indi, sonra Babil’e geldi ve bu­radaki sarayında, görülmemiş bir lüks İçinde, bütün dünyadan gelen el­çileri huzuruna kabul etti 13 haziran 323’tc, otuz Uç yaşındayken, tahta bir varis bile bırakmaksızın, bu zengin­lik içinde yüzen şehirde öldü, İmparatorluğu da onunla birlikte yeryüzünden silinecekti.

 

Pers Kralı Darius III ‘ü yenilgiye uğratan İskender onun elinden haremini , paha biçilmez hazinelerini ve uçsuz bucaksız imparatorluğunu aldı.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir