Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir

20 Ekim 2012 418.762 views

eski sayılarEski Uygarlıklarlar İlkçağdan itibaren rakamları kullanma gereği duymuşlardır. Rakamlar ve sayılae için için kil tabletler üzerine çizikler yaparak, veya kesilmiş ağaç dalına çentikler yapmışlardır. İlkçağda kullanılan bu çentik ve çizikler sayıların gelişmesinde nemli rol oynamıştır.İlk ilkel insanlar, sayıları ifade etmek için de  için, değişik ses ve kelimeler de kullanmışlardır.Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri kısa özet Bugün sayıları belirten standart hale gelmiş sembol (şekil) ve sözcükler vardır. Günümüzde; sayılar, hem 1, 2, 3  gibi sembollerle ve hem de yazı ile  bir, iki, üç, gibi yazabiliyoruz. Fakat bilinen eski sayma sistemlerinden biri, Eski Mısırlıların kullandıklarıdır. Eski Mısırlıların kullandıkları resim yazısının (hiyeroglif) başlangıç tarihi, M.Ö. 3300 yılına kadar geri gider. Eski Mısırlılara ait sayma sistemi, ilkçağ mağara, insanının önceleri kullandığı sayma sisteminin gelişmiş şeklidir.

maya sayılarEski Mısır aritmetiği hakkındaki bilgilerimiz, papirüs tomarlarından elde edilmektedir. Bugün bu papirüsler; bilim tarihinde, M.Ö. 1900-1800 yılları için adlandırılan, Kahun ve Berlin papirüsleri ile, M.Ö. 1700 ile 1600 yılları için adlandırılan Hiksoslar Devrinden M.Ö. 1788-1580 kalma Rhind ve Moskova matematik papirüsleridir. Mısır matematiği hakkındaki diğer kaynaklar, birkaç parşömen tomarı ile kil ve tahta tabletlere dayanmaktadır.
Eski Mısır’da rakam ve sayılar bazı sembollerin (şekillerin) yan yana gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Bütün rakamlar, 7 değişik şeklin bir araya gelmesiyle ve yazım biçimi de, sağdan sola doğru ifade ediliyordu
Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir
Bugün Kullanılan sembollerle ifade
Sayıları da, bu sembollerle göstererek bir sayı sistemi geliştirmişlerdir. Eski Mısırlıların, 1 den 1.000.000 a kadar olan sayıları göstermek ve yazmak için kullandıkları semboller (şekiller) yukarıda gösterilmiştir.
Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 9 sayısını ifade etmek için, 9 ayrı şekil, 90 sayısını ifade edebilmek için, 9 adet başka bir şekil; 99 için 18 aynı şekil, 999 sayısı için ise, 27 ayrı şekil (sembol) kullanmak gerekli olmaktadır.
Eski Mısırlılar; bu sembolleri, gerektiğinde tahta, ağaç ve taş üzerine de oymuşlardır. Bu rakamları bir kaç kez kullanarak, istenilen sayıları göstermişlerdir. Bu sistemde; gruplamalar onarlık yapıldığından, sistem onluk sistemdir.
Eski Mısır sistemi, aşağıdaki belirtilen özelliklerinden dolayı, mağara insanının kullandığı sistemin geliştirilmiş şekli idi:
a) Bir kümede bulunan şeylerin toplam sayısı, sadece bir tek sembolle belirtilmiştir. Örneğin: 10 sayısının bir topuk kemiği sembolü ile belirtilmesi gibi.

eski sayılar 3Diğer sayıları göstermek için, aynı semboller tekrarlanmıştır.
b) Bu sistemde 10 luk gruplar esas alınmıştır. On düşey çizgi, bir topuk kemiği sembolünü, on topuk kemiği sembolü de, bir çengel sembolüne eş değerdir. Bu şekilde devam eder. Konu hakkında bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki tabloda on tabanlı sayıların, eski Mısır sayma düzeninde nasıl yapıldığı gösterilmiştir.Eski Mısırlılar sıfır kavramını da bilmiyorlardı ve sıfırı gösterecek bir işaret (sembol) kullanmamışlardı. Fakat sayıları, çarpma ve çıkarma tablolarına, ehramların yapılış tarihlerinden itibaren sahip bulunuyorlardı.
Mezopotamyalılarda rakamlar, çivi yazısında görülen çivi yada oduncu kamasına benzeyen şekillerden ibarettir.
Bu işaretlerin (sembollerin) uygun biçimde, yan yana veya büyük sayıları gösterebilmek için toplu olarak veya tekrarlayarak grup halinde yazmak suretiyle 60′a kadar sayıları ifade edebiliyorlardı.
Bu tür yazım şeklinde, 0.1 ve 0.01 ile 0.001 gibi rakamların arasındaki farkı anlamak bir hayli güçtü. Bunu anlayabilmek için; metin, konu ve karine yardımıyla sonuç çıkarma yollarına gidilirdi.
Mezopotamyalılar da, sıfır sembolünü kullanmamışlardır. Ancak astronomilerinde bu maksatla, özel bir sembol kullandıkları anlaşılmaktadır.

Roma rakamlarına dayalı, Roma sayma düzenine göre, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılmasında, bazı temel özellik ve sınırlamalar vardır. Bunları özetlersek :
A -Toplama İşlemindeki Özellik ve Sınırlamalar
a) Yanyana yazılan ve aynı sembolü gösteren, iki ya da üç temel rakam birbiriyle toplanarak, toplama karşı gelen sayı elde edilir .
Örnek :
I I I = 1 + 1 + 1 = 3
X X = 10 + 10 = 20
Uyarı : Bu rakamların yazılışları ile ilgili önemli özellik : I, X, C sembolleri yanyana, 3′ten fazla; V, L, D, M sembolleri de, 1 den fazla yazılamaz.
b) Büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar, kendisi ile toplanarak toplama karşı gelen sayı elde edlir.
Örnek :
XV = 10 + 5 = 15
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
C) Küçük değerleri gösteren semboller (rakamlar), büyük değerleri gösteren sembollerin sağına yağıldığında, bu değerler toplanarak toplama karşı kelen sayı elde edilir.
Örnek :
MDCLXVI = 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
B -Çıkarma İşleminde Özellik ve Sınırlamalar
a) 5 ile başlayan V, L, D sembolleri, çıkarma amacı ile, kendinden büyük değer belirten sembollerin soluna yazılmaz.
b) Bir sayı, ancak aşağıdaki durumlarda çıkarılabilir.
I sadece V ve X den çıkarılabilir.
X sadece L ve C den çıkarılabilir.
C sadece D ve M den çıkarılabilir.
c) Küçük değerli semboller, büyük değerli sembollerin, soluna yazıldığında, büyük değerden küçüğü çıkarılır, bu fark sayıyı verir
Örnek :
IX = 10 -1 = 9
XL = 50 -10 = 40
d) İki büyük değerli sembol (rakam) arasına yazılan küçük değerli sembol, sağındakinden çıkarılmak suretiyle, sonuca denk gelen sayı elde edilir.
Örnek :
CXL = 140
LIX = 59
d) Roma sembollerinin değer bir özelliği de, binleri göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyonları göstermek için de; ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi çizilerek ifade edilir.
Görülüyor ki; Roma sayma düzeni, sadece toplama ve çıkarma işlemine dayanmaktadır. Sıfır ve basamak sistemi (kavramı) yoktur. Bu nedenle, aritmetik işlem yapmaya uygun değildir. Şöyle ki : Roma’ da Forum Meydanındaki süslü hitabet kürsüsünün  Columna Restrata sütünunda 2.200.000 sayısını belirtmek için yirmi iki adet yüz bin’i gösteren sembol (sayı işareti) oyulmuştur.
Roma rakamları bu özellikleri dolayısıyla; bugün matematik işlemleri yapmak amacıyla kullanılmamaktadır. Ancak, çok sınırlı olan, bazı özel gösterimler için kullanılmaktadır.

ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ
Doğu Matematiği

Doğu matematiği uygulamalı bilim kökenliydi .Takvimin hesaplanması tarımsal üretim ve bayındırlıkla ilgili işlerin örgütlenmesi vergilerin toplanması uygulamalı aritmetik ve ölçme sorunlarına öncelikle ağırlık verilmesini gerektirdi .Bununla birlikte yüzyıllar boyunca özel bir zanaat olarak gelişen bilim yalnızca uygulamaya yönelik değildi ; sırlar öğretilirken soyutlamaya yönelik eğilimler de ortaya çıktı .Aritmetiğin cebire dönüşmesi yalnızca daha pratik hesaplamalar sağladığı için olmadı ; bu aynı zamanda yazıcı okullarında öğretilen bir bilimin doğal bir gelişimiydi .Aynı nedenlerle ölçme ile ilgili bilgiler kuramsal geometrinin başlangıcını oluşturdu .

Mısır Matematiği
Mısır matematiğine ilişkin bilgilerimizin çoğu iki kaynağa dayanır .Bunlar 85 problemi içeren Rhind Papirüsü ve bundan belki de 200 yıl öncesine ait olan ve 25 problemi kapsayan Moscow Papürüsüdür .Bu elyazmaları düzenlenirken içerdikleri problemler zaten eskiden beri biliniyordu ; ama yakın dönemden hatta Roma döneminden kalma az sayıdaki papirüsteki yöntemler de bundan farklı değildi .Kullandıkları matematik onlu sayı sistemine dayanıyordu ve 10dan büyük her 10lu birim için özel simgeler kullanılıyordu .Bu tür sistemleri Roma rakamlarından biliyoruz : MDCCCLXXVII = 1878 .Bu sistemi kullanan Mısırlılar çarpmayı ardışık toplamalara indirgeyen toplama ağırlıklı bir aritmetik geliştirdi .Örneğin bir sayıyı 13 ile çarpmak için onu önce 4 ve 8le çarpıyorlardı daha sonra çıkan sonucu sayının kendisine ekliyorlardı .Bu işlemi yaparak inceleyelim :

Normal çarpma işlemi :3´13=39

Mısırlıların kullandığı yöntem :

3´4 =12

3´8 =24

24+12 =36

36+3 =39

Görüldüğü gibi sonuç aynı .Mısır matematiğinin en önemli yönü kesirlerle yapılan hesaplamalardır .Bütün kesirler payı bir olan birim kesirlerin toplamı olarak yazılırdı .

Bazı problemlerin teorik yanları ağır basıyordu .Örneğin 100 somun ekmeği 5 kişi arasında her birine düşen pay aritmetik olarak artarak ve en büyük 3 payın toplamının yedide biri en küçük iki payın toplamına eşit olacak biçimde bölüştürülmesi problemi böyleydi .7 evin her birinin 7 kedisi her kedinin kovaladığı 7 farenin olduğu problem geometrik olarak artan bir serinin toplamının formülünü bildiklerini gösteriyordu .

Böyle problemler için yazılmış şiirler şarkılar bile vardır .Şu şiiri anımsayalım :

St. Ivese giderken

7 karısı olan bir adamla karşılaştım

Her karısının yedi sepeti
Her sepetin yedi kedisi

Her kedinin yedi yavrusu vardı
Her yavrununda yedi çıngırağı vardı

Yavrular kediler sepetler kadınlar ve çıngıraklar

Kaç tanesi St. Ivese gidiyordu

Mezopotamya Matematiği
Mezopotamya matematiği Mısır matematiğinin hiçbir dönemde ulaşamadığı bir düzeye erişti .Burada yüzyıllar içinde bile ilerlemeyi fark edebiliriz .M.Ö 2100deki en eski metinlerde bile gelişmiş hesap izleri bulunur .Bu metinlerde 10lu sistemin üzerine 60lı sistemin eklendiği çarpım tabloları bulunmaktaydı .1 60 3600 ; hatta 60 üstü ve 60 üstü 2yi gösteren çiviyazısı simgeler kullanılmıştı .Ama bu onların matematiğinin tipik özelliği değildi .Mısırlılar daha büyük her sayıyı yeni bir simge ile gösterirken Sümerliler aynı simgeyi kullanıp değerini bulunduğu yere göre belirliyorlardı .

Ayrıca 60lı sayı sistemi insanlığın kalıcı bir kazanımı oldu .Günümüzde kullandığımız saatin 60 dakika ve 3600 saniyeye bölünmesinin de dairenin 360 dereceye her derecenin 60 dakikaya her dakikanın da 60 saniyeye bölünmesinin kökeni de Sümerlilere kadar uzanır .Birim olarak 10 yerine 60ın alınmasının sebebi ölçme sistemlerini birleştirmek olabileceği gibi 60ın birçok böleninin olması da nedenlerden biri olabilir .

MISIR HİYEROGLİFLERİ
Eğer yazılarınızı eski Mısır hiyeroglifleriyle yazarsanız çoğu kişi bunları okumaya çalışmaktan vazgeçecektir .

Eski Mısır Hiyerogliflerinden Mısır rakamlarını öğrenmek çok kolaydır ; çünkü hepsinin bir görsel anlamı vardır .Büyük bir olasılıkla yazı yazmaya başlamadan once Mısırlılar sayı saymak için parmaklarını kullanıyorlardı .Başka birinin okuması için sayı düzenlemeleri gerektiğinde de yine büyük bir olasılıkla yan yana sıralanmış yapraklar ip parçaları ve çiçekler bırakıyorlardı .Neden mi böyle düşünüyoruz.Çünkü daha sonradan hiyeroglif yazı sistemini geliştirdiklerinde yaprak ip parçaları çiçek ve hatta yılan ve iribaşlar kullanmışlar .
eski yunan sayıları

Google'da ara
Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir
Arkadasinla paylas:
Facebook'ta paylas

Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynagi ile yeni icerikleri takip edebilirsiniz.

316 Yorum »

 • rana diyor ki:

  çok süper bu haberden bilgi edinebiliriz herkez üye olsun lütfen mükemmelmiş gerçekten herkez bunun tadına hasta

 • ıpdıs ıpdıs diyor ki:

  çok güzel elinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım acaba kaç alırım ??

 • TUFAN diyor ki:

  ÇOK ÇOK teşekkür ederim performans ödevim için kullandım harikasın ellerine sağlık !

 • engincan diyor ki:

  inşallah performans ödevinden 100 alırım

 • engincan diyor ki:

  çok bilgili bir site kuranların ellerine sağlık

 • cansu diyor ki:

  süpppppperrrrrrrrrrr

 • Kerem diyor ki:

  Çok güzel olmuş.Ellerine sağlık.Performans ödevimden 90 alırım galiba.Yanlış anlama geç götürcem. :D Bilgi çok güzel :)

 • sanane diyor ki:

  vayyy hacı süper 10 numra bişi :D

 • beyzanur diyor ki:

  çok güzel olmus tsk bunu yazana ayrıca 100 garanti :) <3

 • matematiközürlüsü diyor ki:

  Valla yapan kişinin ellerine sağlık.Hem kısa hem öz anlatmış resimlerde bunu süper desteklemiş ama matematik hocam bana takık.:D Artık bu ödevede 90 filan vermezse dava açıcam :D:D

 • arif diyor ki:

  ben valla bu siteyi beğendim siz beğendiniz mi bilmem süperrrrrrr bişi bu yaaaa.

  :)

 • ege tsn diyor ki:

  her şey güzel ellerinize sağlık ama yandaki reklamlardan diğer bölgeler gözükmüo ::((((((((((((((((((((((( :D

 • asdfg diyor ki:

  proje ödevimdi çok teşekkür ederim aymoli.com . :)

 • evindar diyor ki:

  cok tşk. süperrrrrrrrrrrrr……….!!!

 • evindar diyor ki:

  tşk. yardımçı olduğunuz için

 • evindar diyor ki:

  iyki var bilğisayar

 • Cihan Acar diyor ki:

  Proje ödevimdi çookça saolun teşşekr ederzz :D

 • orhan diyor ki:

  çok güzel performansıma yaradı

 • banu diyor ki:

  teşekkr edrim ama hoca çıktı istemiyor napacağım bilmem :(

 • sekerem camuz diyor ki:

  cok guzel bilgiler isime yaradi ama biraz daha bilgi olmasini rica ediyorum yinede tskler :D

 • samet diyor ki:

  Buradan proje yapıcam 100 almassam bu siteyi banlıcam tmmmı :D

 • RaNa diyor ki:

  ben hala tam istediğim bilgiye ulaşamadım :S

 • İKBAL diyor ki:

  iğrençiş kopyalanamıyor ve üstelik çok uzun kısaltısanız sevinirim

 • Defne diyor ki:

  Performans ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim :))))

 • burak nisa diyor ki:

  ya güzel ii hoş sıkıcı :-)))))

 • medine erbay diyor ki:

  sevmek yürek ister

 • alifuat diyor ki:

  cok güzel

 • prnsn diyor ki:

  güzel site kopyalanıo harbi kopyalanmıo demein ha bu arda slm nbe arkiler gençlik yani

 • prnsn diyor ki:

  slm nber gençlik dedik la

 • şeyma dereli diyor ki:

  çk güzl bir anlatm desm ylan olur berbt br anlatm ödevimdn 70 aldm

 • SUDE diyor ki:

  Şeyma o zaman sende bu siteden yazmasaydınnn başka siteden yazsaydın bende bu ödevden 100 aldım demekki sen yazmayı bilmiyosunnn…:):):)

 • enmes diyor ki:

  hocaa çıktı istimiyoo

 • hasan diyor ki:

  bana çok lazımdı,

 • hasan diyor ki:

  çok işime yaradı yapanın eline sağlık

 • kübra diyor ki:

  çok güzelmiş

 • eray diyor ki:

  ABi eline çok süper olmus proje odevimmdi

 • senanurb diyor ki:

  çok güzel galiba 100 alırım

 • larler diyor ki:

  bu ödevi bana yaptırdın ya helaaaaaaaal

 • sinem matematikten bıktımmmmmmmm diyor ki:

  lenn yaa valla kankalar şu matemati ve fen ve tek derslerini kaldırsalar burdan yetkililere sesleniyorum…duyun sesimi off ne güzel istediğimiz derslerden yazılı olsak istemediğimiz dersten olmasak gellllllll keyfim gel ne güzel olur valla

 • matematik sevmem olsemde diyor ki:

  valla matemati sevmiyom nnne yalanki yok cıkarma toplama sinir ediyo beni en sevdim ders resim resimi cok severim ve resimi iyi ciserm arada sırada matematiği biraz seviyorum

 • hatice diyor ki:

  çok yazım yanlışı var bence güzel değil yazdıklarımın hepsini sildim. Aslında güzel ama yazım hatası çok olduğundan eski kelimelerde fazla bu yüzden karıştırabilirm . Yinede elinize sağlık . :(

 • ramazan matematiğe bayılıyorum diyor ki:

  knk lar matematik dersine bayılıyorum ve hep matematikten sınav
  yapsak herdersi seviyorum hepinize mutlu sınavlar diliyorum ben kaçar
  kalın salıcakla

 • ramazan matematiğe bayılıyorum diyor ki:

  knk lar ben matematik dersini çok seviyorum hep ondan sınav yapsak
  her dersi seviyorum hepinize mutlu sınavlar diliyorum ve bay hoşcakalın bunu unutmayınki derse çabada vermelisin

 • zeynep diyor ki:

  ne kadar tesekkür etsem azdır sağolun

 • buraknct diyor ki:

  mükemmel
  bir yazı

 • buraknct diyor ki:

  imla hataları keşke olmasaydı

 • berker diyor ki:

  çok uzun

 • buraknct diyor ki:

  İMLA HATALARI OLMASA VE BİRAZ DAHA KISA OLSA MÜKEMMEL DERDİM AMA YAZI ÇOK GÜZEL OLMUŞ

 • melisa diyor ki:

  güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 • melisa diyor ki:

  begendim saolun teşk

 • melisa diyor ki:

  :)

 • ßßßßßßßßßßßß diyor ki:

  Saol Teşşekür Ederim İnşallah 100 Alırım :D

 • DOĞAN diyor ki:

  olum öğretmemenin verdiğide ödevmi şimdi kafasına göre takılıyo

 • umut diyor ki:

  süper,

 • umut diyor ki:

  süperr

 • ayçe diyor ki:

  süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr performanstan99 alıcam yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

 • ayçe diyor ki:

  çok uzun yazmışım öyle demi……

 • SEDA diyor ki:

  ÇOK UZUN YAZMIŞ HİÇ ANLAŞILIR DEĞİL DÜŞÜŞTE DEĞİLSİN ÇOK İYİDE DEĞİLSİN

 • ayçe diyor ki:

  EVET TATLIM AYNI SENİN GİBİ SEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 • damla diyor ki:

  perfect çok sağalon matematik performans ödevime yazdımm…(a)

 • Ayhan diyor ki:

  Performanın için ii oldu zaten matematikçi beni seviyo 95 ya da100 garanti sağolun

 • andac diyor ki:

  ellerine sağlık öğretmen örnek öğrenci olarak gösterdi senin sayende performans notum 100 saol

 • eylül diyor ki:

  çok beğendim emeğe saygı.. resimlerle de ayrı bir güzel olmuş. 100 aldım çok teşekkürler :)

 • şöhret diyor ki:

  performans ödevime çoooooookk yardımcı oldu allah razı olsun

 • meltem diyor ki:

  güzellllllllll

 • meltem diyor ki:

  süpehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 • duygu yılmaz diyor ki:

  süperrrrrrr

 • ÖZCAN diyor ki:

  ABİ ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • şehriban diyor ki:

  Bu siteyi yapanlara cok teşekkür ederim.Çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper olmuş

 • şehriban diyor ki:

  Millet bazılarınızın yorumları salakca olmuş.

 • şehriban diyor ki:

  MSL AYÇA NIN ODA 1 TANESİ YADA HEPSİKAMİL AYÇA

 • edanur diyor ki:

  çok teşekkür edrim ama çok uzun

 • eda diyor ki:

  yorumları okudumda iyi gözüküyor umarım ödevim için işe yarar tsk.

 • sanane diyor ki:

  performansıma çok yardımcı oldu çok teşekkürler :D

 • sanane diyor ki:

  çokkkkk teşkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :D :D :D :D :D

 • kinggg diyor ki:

  performans 100 !!!!!!!!

 • hilal diyor ki:

  performanstan 100 alırsam sana çokk teşekkür ederim :D :D :D

 • yusuf diyor ki:

  hiççç güzelllll deyilll :( :( :P :P :P

 • deniz diyor ki:

  performandan 100alırsam sana çokkk teşekkül ederim

 • rihanna diyor ki:

  mis gzl site laaaaaaa ama biraz uzun geldi

 • fatma diyor ki:

  hiçte sevmem

 • fatma diyor ki:

  hju bju l

 • emine diyor ki:

  çok isime yradi çok gzelmis elinize sağlık

 • evindar diyor ki:

  gerçekten çok güzel bir site

 • kevser diyor ki:

  saolun çok yardımcı oldunuz :D

 • zeynep diyor ki:

  guzel hos da butun sınıf bunu yapıcak ben en ıyısı ozet cıkarayım =D

 • rabia diyor ki:

  matematik performans ödevim çok güzel içimden bir ses 100 alırsın diyor :)

 • aleyna diyor ki:

  gerçekten çok yardımcı oldunuz sağlun . sizin sayenizde ödevimi yaptım .

 • mırtıfffffffffffff diyor ki:

  he mırtıflar 10 numara bir ödev oldu eyvallah
  <3

 • shjuvu diyor ki:

  bayıldım diğer tüm siteler aynı şeyi yazmış ama bi tek bu farklı yazmayada emek harcamışlar tşk :)

 • melik can diyor ki:

  Bu site süper ama bn bazı sayıların arsındaki ilşki lazım.;-) :-) :-$

 • seher diyor ki:

  süper olmuş bayıldım

 • seher diyor ki:

  sürer 100 aldım şimdiden

 • fatmanur diyor ki:

  seher fatih kim sevgilinmi

 • FURKAN diyor ki:

  BAK MATAMAITIKTEN PERFORMANSI 100 BEKLIOM INŞALLAH ALIRIM SIZE COK TSKKR EDIORM

 • xalem diyor ki:

  çok iyi süper bişi bu be 10 numara işe çok yaradı proje için yubii

 • xalem diyor ki:

  arkadaşlar üye olmanıza gerek yok

 • osman mert diyor ki:

  teşekkürler performansım da çok yardımcı oldu

 • eda diyor ki:

  ben bunları yazana kadar canım çıktı siz ise çıktı aldınız dııııııııtlar laf etmeyin

 • ömer diyor ki:

  yazım hataları nın düzelmesi gerek çok fazla yazım hatası war :D

 • sinem diyor ki:

  mısır hiyografisindeki 1 sayı bizim türkçede 10 sayı biz bir sayıya bir çizik atıyoz onlar bir sayıya 10/000 çizik atıyor işe bak kardeşim ama bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun

 • ömer diyor ki:

  busite beyenilir ama bende sinem gibi düşünüyorum … bizim onları yazmamız için ömür boyu yazmamız lazım……….

 • ezgi diyor ki:

  bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_sence

 • kemal diyor ki:

  bencede süper aynı fikirdeyim hım bu arada ezgi ödev neydi

 • mert diyor ki:

  o süper be ezgi sen çok güzelsin

 • emre diyor ki:

  helal olsun bu sitenin sahibine yapanın eli değidiği şey olsun

 • dilan kavak diyor ki:

  çok uzun ya hemde hepsini yazmamızı istiyorlar ben hangisi yazim:D

 • rumeysa diyor ki:

  ben bu siteyi çok beğemdim

 • irem diyor ki:

  size çoook teşk edrim ,mukemmelsınızzzz

 • ferhat harabul diyor ki:

  bence mukemel olmuş kim bu sitede emegi geçen tüm kişilere saygılarımla selamlarım çok guzel bir bilgi teşkürler

 • İREM:))) diyor ki:

  şahanneeee:D .herkez yararlanmalı:) :D :)

 • nurgül diyor ki:

  bence harika bir site kim kurmuşsa elerine sağlık çok işime yaradı

 • abc diyor ki:

  hic birsey acık degil

 • Yağmur diyor ki:

  Performans ödevimi buradan yapacağım sağ olun bilgiler işime yarayacak :)

 • elif diyor ki:

  tşk:)

 • gizli diyor ki:

  çok güzel bir site her keze tavsiye edrim

 • oktay diyor ki:

  çok güzel çokta beğenerek okudum ve tüm arkadaşlara söyledim onlarında okumasını tavsiye edtim ve herkes bana beğenerek okuduklarını söylediler

 • Sena diyor ki:

  Ayyy ! çok güzel yaa ellerinize sağlık 100 bekliyorum çok işime yaradı hasta numarası yaptım bu gün yapamadım ödevimi diye yarın vermem lazım aradığım bilgiyi burada buldum çok çok çooooooooooooook saol

 • Sena diyor ki:

  title=””> çoook treşekkürler :)

 • ysn diyor ki:

  çok iyi

 • selinay diyor ki:

  hepsini nasıl yazıyorsunuz

 • ayşenur diyor ki:

  tam gerekli olan bilgiler çok teşekkür ederm inşallah 100 alırım yaa

 • sanane oloom lazımmı? diyor ki:

  Cok uzun yazmışsınız be hacı.s ama tesküür edrm cok ısıme yaradıı:) :)

 • ryhhn diyor ki:

  çok süper

 • esra diyor ki:

  çok güzel olmuş elinize sağlık performans ödevim için gerekliydi

 • büşşra diyor ki:

  bravo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mütiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • pelşin diyor ki:

  gerçektende harika anlatılmış fakat bazı devrik cümlelerde gözden kaçmadı değil

 • Buse dal diyor ki:

  süperrrr inşalah performans ödevinden 100 alırım teşekürler

 • Buse dal diyor ki:

  süper inşalah performas ödevinden 100 alırım

 • msafr diyor ki:

  ck tşk spr

 • matematik kralı diyor ki:

  ho huuuu çok güzel be bravoo be performanstan 100 aldım ve bu siteye
  borçluyum be

 • matematik kralı diyor ki:

  aup be e-okulda 100 yazıyor aymoli sitesine borcum çok lan

 • matematik kralı diyor ki:

  :D :-D neyse artık oh be 5 oldu karnem

 • matematik kralı diyor ki:

  :-( oh be lan be

 • matematik kralı diyor ki:

  kardeşler yanlış ifade yaptım yaa :-)

 • matematik kralı diyor ki:

  ben 6-C öğrencisiyim

 • xalem diyor ki:

  kardeşler sizce iyimi? iyiyse :-d kötüyse :( yapın gitsin

 • matematik kralı diyor ki:

  bencede iyiyse:d kötüyse :( yapın

 • musti diyor ki:

  güzelmiş

 • TAYYİP diyor ki:

  herşey çok güzel ama bazı yazım hataları var

 • TAYYİP diyor ki:

  ama her şekilde siteniz çok süperrrrrrr :))

 • TAYYİP diyor ki:

  ama her şekilde müthiş bir site :) :) :) :)

 • atakan diyor ki:

  teşekkür ederim çok yardımcı oldu uzun yazmışsın hoca 2sayfa dedi 2sayfamıda doldurdum sağol …

 • human diyor ki:

  matematık performasn ımı yaptmmm inş doksan alrm

 • kemal diyor ki:

  Projeden 100 aldım

 • burak diyor ki:

  TEŞEKKÜRLER…..

  Nick:BuRaq~

 • delal diyor ki:

  yaa çk teşekkürler çok işime yaradı performans ödevimdi…

 • Cemre diyor ki:

  keske biraz daha kısa olsaymıs ama farketmiyor cunku projem ıcın kullandım neyse cok tesekkurler ellerınıze saglık :)

 • matematik kralı diyor ki:

  uzuna gerek yok dostlar birazını alın :D

 • matematik kralı diyor ki:

  :D:):):):):D YOHUUUU

 • wolfteam cı diyor ki:

  bebeğim sin be site

 • matematik kralı diyor ki:

  100 aldım performans dan 5 düştü yubiiiii :D

 • cjddddddddddddddd diyor ki:

  çok mükemmel inşallah projeden 100 alırım

 • rabia diyor ki:

  çok beğendim harikaa :)

 • hamit diyor ki:

  çokkkkkkkkkkkk saçma hiç işe yarar bilgi yoooooookkkkkkkkkkk

 • nermin diyor ki:

  abuuuuuuuuuu bu kadar şeyy yaz yaz bitmiyo bn napcam

 • pırıl diyor ki:

  GERÇKETEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM PROFE ÖDEVİMDE BUNUDA YER ALDIRACAĞIM ÇOK TEŞEKKÜRLER İYİKKİ VARSINIZ

 • eylül diyor ki:

  amaaan ne güzeli çok uzun ayrıca imla kuralları yanlış hangi lallo yazmışsa

 • .... diyor ki:

  MANİACH 1[2]3**

 • ..... diyor ki:

  Çok güzel olmuşben de 100 oldım

 • protect is a quralle diyor ki:

  E=m½2=maniach 4×4 oyeaa*_* :/

 • human is hunting (protech) diyor ki:

  protect is a quralle’ye katılıom

 • ezgi diyor ki:

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 100 aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 • emrullah diyor ki:

  mukemmel :D yapanlara tşkurler :D

 • furkiii diyor ki:

  guzelmiş :D

 • bayram diyor ki:

  cok guzel bir site odevimi burda yaptim

 • arabım benim diyor ki:

  hayat bir matematiktir…………………….. :D :D :)))))))) :) matematik olmasa hayat olmaz

 • Eylüllll diyor ki:

  Yani genel anlamda güzel ama biraz fazla olmuş teşekkür ederim

 • esmaNUR ARAZ diyor ki:

  GÜZEL AMA UZUN BİRAZ KISA OLSA YA OLMAZ MIYDI
  ALLAHTAN BU PERFORMANSTI VE 100 ALDIM SAĞALASIN PAMPA

 • Eren825 diyor ki:

  saol ya çok yardımcı olmadı :D

 • Eren825 diyor ki:

  saol

 • hilla diyor ki:

  çok teşekürler

 • hilla diyor ki:

  işalah 100 alırım 8}

 • Haktan diyor ki:

  Bilgiler çok güzel beğendim tam 100 lük performans ödevidi 85 alırım çünkü yazıdan dolayı düzensizlik falan …

 • ebru diyor ki:

  10 numara süper projemin içeriği çok güzel olacak

 • hasan diyor ki:

  Sağolda 100 aldım diyenler yalan atmayın uyduruyorsunuz.Diyelim notu alıyorsunuz. Sonra siteye geri gelip 100 falan aldım diyorsunuz yalan sölemeyin yhaw

 • ramazan diyor ki:

  bana çok yardımcı oldu .size burayı kurduğunuz için çooooooooooook teşekkür ederim .sevgilerimle=)

 • davut diyor ki:

  Çok Güzel olmuş… Yapanın ellerine sağlık

 • 123 diyor ki:

  saolun inş. projeden 100 alırım :D

 • ramazan diyor ki:

  ya çok uzun biraz kısa olsaydı çok daha güzel olurdu ama yinede güzel =D

 • esra diyor ki:

  çok güzel işime yaradı teşekkürler :) :) :)

 • damla diyor ki:

  çok kötü bu siteyi hiç beğenmedi :’(

 • merve diyor ki:

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 • esra diyor ki:

  çok güzelllllll

 • akılsız cocuk diyor ki:

  Ressim Zaten 1 Sayfa Kapladı :D öteki sayfaya yazı yazıom bitti :D ilk defa performans ödevi yaptm :)

 • erhan diyor ki:

  çok soğalun performans ödevinden 100 aldım

 • tuğçe diyor ki:

  güzelmiş saolun :D

 • tubiss diyor ki:

  süper ;)

 • resul diyor ki:

  çoook güzel ama hemen cevap vermenizi istiyorum ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ gerekli mi o olmazsa da olur mu

 • sıla diyor ki:

  çok işime yaradı valla :)

 • anan diyor ki:

  kurtar beni oğlum

 • matemmmm diyor ki:

  valaa cok guzel bır sıte hepinizin ellerınıze sağlık ama biraz yazım hatası var :(

 • vayvay diyor ki:

  ADAMSIN ADMİN..

 • melisa diyor ki:

  işime yaramadı ama yine de teşekkür ederim başka sitelerde bundan daha güzel konular ve daha güzel anlatımlar var yanlış anlamayın ama ben sizin siteniz adınıza kötü demek istemiyorum yani yanlış anlamayın lütfen ben bu siteyi sevmesemde işime yaramadıysada genede yoru yapmamak benim için
  büyük bir keyftir efendim

 • enise diyor ki:

  harbiden süper yaa bayıldım

 • eeeeee diyor ki:

  siteye bayıldım çok işime yaradı:)

 • Serdar diyor ki:

  Kısa öz demişsin burdan 10 sayfa çıkar ben bunu kısaltıcam :D

 • enes diyor ki:

  iyde la olm birtane dogru yazılmamış laaaaa:)

 • enes diyor ki:

  şekillllllllllllll bir odev kaynak noktası tüm kurulumunda emeyi geçenlerden allah raii olusn . benim canlarım

 • pelin diyor ki:

  zooooooooooooooooor çooooooooooooooooook zoooooooooooooooooooooor ödeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooof

 • resul cebeci diyor ki:

  proje ödevimde bana cok yardımcı oldu kısa ve öz ama(çok uzun) :D

 • rana diyor ki:

  çok çikin olmuş begenmedim hiçbirşey yok şikayet etcemmmmmmm

 • rana diyor ki:

  şaka şaka çok çikinnnnnnnnnnn:)

 • nirvana diyor ki:

  Cok ıyı olmus panpa saol :D :D :D :/

 • NickYoq(kısaca anti matematikçi) diyor ki:

  Ben bunu nası yazcam la :(

 • PuNiShEr diyor ki:

  çok tşkür ederim performansıma yardımcı oldu hocadan yüz aldım çok tşkür ederim aymoli.com

 • eda diyor ki:

  Çok güzel yapmışsınız ama cok uzunn ya ben bunu yazana kadar canım cıkar ya :))

 • Eşref diyor ki:

  Gerçekten süper.Projeme yardımcı oldu ama yazarken elim kırılacaktı çok uzun :)

 • Eşref diyor ki:

  süper ama uzun

 • Eşref diyor ki:

  süper bişey ama uzun yinede 100 aldım :)

 • ömer diyor ki:

  SAOL ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ELLERİNE SAĞLIK 100 ALDIM :D :D :D

 • MUSA diyor ki:

  helal ln

 • mat diyor ki:

  valla çok güzel kısa ve öz çok teşekkür ederim

 • beyza mattan nefret edıom diyor ki:

  çok uuzuun proje odevim yapmak stemom kırpcamda yazcam

 • elif diyor ki:

  pf mal gibi neresi güzel

 • buse diyor ki:

  Çok teşrkkürler performans kesin yüz

 • qRaL diyor ki:

  Çook Teşekkur Ederim Sayende Projemi Bitirdim … Keşke Daha Önce Bu Siteyi Bulsaymısım

 • helindegerli diyor ki:

  çok güzel bir site ama çok uzun keşke daha kısa ve öz olsaymış

 • şeyma diyor ki:

  çokkkkkkk teşekkür ederim proje ödevime yardımcı oldu :)

 • seza diyor ki:

  gerçekten cok işime yaradı fakat yazım yanlıslıkları cok varrr !!

 • pirires diyor ki:

  güzelmiş ama yine matematik ama sevdim

 • sema nur diyor ki:

  bence biraz uzun ama güzel olmuş ben beğendim zaten birazını yazmadım kaç alacağımı bilmiyorum…

 • th diyor ki:

  olm çou yazı yanlış yazılmış ama site güzel

 • klan diyor ki:

  ya bune abi bi performans annem tutturdu hepsini yaz :D

 • serkan aktürk diyor ki:

  ben bünü cok sevdim ama cok sayilar var

 • İrem diyor ki:

  çok güzel olmuş emeğinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım teşekkürler :)

 • tif tif diyor ki:

  yardımcı olamadınız<abbr

 • tif tif diyor ki:

  performas ödevimdii kaç alıcam acep

 • tif tif diyor ki:

  ama yinede emeğinize sağlık

 • gizem diyor ki:

  ben gizem erkek arkadaş arıyorum 12 yaşındayım 1.52 boyundayım sevgili olmak isteyen buraya gizem yazsın

 • Mekangaraj6 diyor ki:

  güzel de cooooook uzuuuun

 • nazlıcan diyor ki:

  çok güzel açıklayıcı sağolun:)

 • sabrireyiz diyor ki:

  İnşallah 100 alırım performanstan çok sağolun

 • ayşenur diyor ki:

  ben daha karışık yazı bekliyordum bu iyimiş

 • nie sordun bilader diyor ki:

  süper bişey ya :D performansdan yüz aldım….. :P

 • irem ilgen diyor ki:

  güzel miş teşekklürler işime yaradı

 • irem ilgen diyor ki:

  çok teşekkürler vallaha işime çok yaradı matematik ödevime tamda 7.sınıf konusu

 • halis diyor ki:

  BENİM DE İŞİME YARADI :d d

 • mert diyor ki:

  cok teşekkürler siz olmayaydınız ödevimi yapamazdım :)

 • prenses diyor ki:

  çok güzelmişşş

 • eski mısır hayranı diyor ki:

  teşşekürler….. performansıma uygun bir konu :D

 • emine diyor ki:

  çok güzel ama imla yanlışları var

 • büşra diyor ki:

  yazdık bakalım bizim matematikçi ne vercek bakalım :/

 • Elif Çakır diyor ki:

  Aslında Ben Matematiği Sevmezdim Fakat Artıkın Çok Seviyorumm :D :D
  BUKONUDA BENİM PROJE ÖDEVİMM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ :D

 • ceylin diyor ki:

  süper her bilgi var performansta işime çok yaradı…!

 • seymen diyor ki:

  performans odevim için kulandım super 100 alırsam cok ii saolun varolun

 • seymen diyor ki:

  cok ii siniz performance :)
  :D

 • seymen diyor ki:

  helal len adamın dibi siniz

 • Abdullkadir diyor ki:

  Çok uzun ya :(

 • mis turkey diyor ki:

  inş işe yarar lannnnn

 • RoTe diyor ki:

  Sağol admin :)))))) İşime Yaradı

 • fatih diyor ki:

  süper yazılar var güzel anlatılmş ben süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr diyum

 • melisa diyor ki:

  teşekkürler çok yardımcı odu

 • BUCA SPOR diyor ki:

  teşşekür ederim çok yardımcı oldu bu site

 • BUCA SPOR diyor ki:

  Teşekkürler eski uygarlıklarda kullanılan sayılar ile ilgili çok şey öğrendim

 • aleyna karababa 6/e diyor ki:

  100 aldım teşekkürler :))))))))))))))))))

 • MatemAtik Dehası Çöpte Kaldı diyor ki:

  süper olmuş vala harikasın:D

 • berat diyor ki:

  eski paralar

 • beroo diyor ki:

  Güzel ama fazlasıyla imla hatası var . Ayrıca bazı kelimelerin baş harfleri eksik . Yinede genel olarak bakarsak iyi . Teşekkürler .:)

 • vatan diyor ki:

  süper

 • matematihdehası diyor ki:

  performans için sağolun 100 aldım

 • matematihdehası diyor ki:

  herkese tafsiye ediyorum performanstan 100 aldım teşekürler aymoli.com

 • samet diyor ki:

  çok tesekkur ederim ;)

 • hakan diyor ki:

  çok güzel işime çok yaradı projemide tamamlamış oldum :)

 • Furkan diyor ki:

  Çok güzel emeğe saygı ellerinize saglik … :D

 • eller felç ! diyor ki:

  ulan biz 3 saat yazdık bize yazık deilmi cıktı almıssınız vıdı vıdı etmeyin ! ellerimiz felç geçirdi lan

 • arzu diyor ki:

  inşallah 100 alıcam

 • mira diyor ki:

  Çok tşk. Performans ôdevimdi

 • Egehan diyor ki:

  Bence çok güzel ve iyi zor bir araştırmadan sonra bu kadar şey bulunması gerçekten zor yazım yanlışları var ama insan okuyabiliyor gerçekten güzel

 • tuba diyor ki:

  güzel bir site işime yaradı.

 • Emircan diyor ki:

  Vallla Hoca Proje Verdi Sağolasın Kardeş Çok İŞime Yarıcak :D

 • memedo diyor ki:

  cok işime yaradı tesekkürler

 • senanur diyor ki:

  <3 proje ödevimdi yaptım teşekkürlerr

 • abi diyor ki:

  abi süper ben 6D öğrencisiyim

 • ramazan diyor ki:

  bende proje ödevimi buradan yapıyorum ama eksik yaszım var

 • mervenur diyor ki:

  Çok teşekkür ederim ama bayağa uzun

 • emrullah diyor ki:

  çok tesekkürler ama bayabi uzun

 • emrullah diyor ki:

  :):D

 • sanane len diyor ki:

  cok uzun olmuş onun dışında birsey yok
  <3 :) ;)

 • merve diyor ki:

  bu bnm proje odevım ıns. ıyı olur yaa :/

 • mama diyor ki:

  Supersinizzzz tskr

 • zehra diyor ki:

  Çok beğendim teşekkürler yalnız daha kısa olabilirdi

 • Merve diyor ki:

  iyrenç

 • eda ece diyor ki:

  çok teşekkür ederim çok uzun ama işallah proje görevimden 100 alırım site için saolun

 • Emirhan diyor ki:

  çok teşekkürler proje ödevi için süper bir site :D

 • ceren diyor ki:

  siteniz çok güzel

 • ceren diyor ki:

  ama proje ödevimden 100 alırsam sorun kalkacak

 • FikReT`S# diyor ki:

  Çok uzun. Onun dışında verdiği bilgiler güzel ve faydalı. Yapanın eline sağlık.

 • Kübranur Kucur diyor ki:

  o kadar yorum yazılmış hepsi 2 sene önce

 • mama diyor ki:

  Deniz seni seviom

 • onurrrrrrrrrr diyor ki:

  abi yaaaa .çok işime yaradı .yapanın elini opüm.100 aldım

 • ....................... diyor ki:

  yha süpersiz inş. proje odevimden 100 alırım ama hca bizim kullandığımız sayı sistemleriyle karşılştırma demiş tam olarak bu konuyu bulamadım

 • kaan diyor ki:

  harikaaaaaaa

 • yunus diyor ki:

  Valla projem harika olacak süperrrrrrr olmuşşşşşşşşşş!!!!!!! :D ;D :D

 • Smile diyor ki:

  proje ödevim bitti saolun :D

 • sanane diyor ki:

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre

 • sanane len benim adımı diyor ki:

  ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççoooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bbbbbiiiiiiiiiiirrrrrrr sssssssssssssssiiiiiiiiiiittttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 • naile diyor ki:

  saolun :D

 • esra diyor ki:

  proje ödevinden 100 aldım bu siteyi kim hazırladıysa ellerine saglık

 • ProÜye diyor ki:

  Gerçektende Projem için kullandım elimin içine sıçsamda 100 aldım:)

 • gökçenur diyor ki:

  çoookkkkkkkkkkk güzel bir sayfa inşallah 100 alırım :)

 • gökçenur diyor ki:

  proje ödevim :)

 • burak diyor ki:

  performans ödevini burda yaptım kaç alırım acaba

 • ıyk yha yine matemetik diyor ki:

  nefret ediom matematikten ayh bu yazılar ne zaman biterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 • YAVUZ diyor ki:

  deniyicem performans ödevi

 • admin (Yazar) diyor ki:

  100 Garanti alırsın

 • Ece diyor ki:

  çok işime yaradı sağolun

 • guney diyor ki:

  cok sagolun cok guzel projeden yuz aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 • ilayda diyor ki:

  çok tşkr harika bi site yalnız çok uzun oku oku bitmedi ama ödevim için çooookkkk güzel oldu tşkr :D

 • aylin diyor ki:

  harbiden süper bi site ama baya bi uzun elerim koptu dier arkadaşlarında eminim ole ama ders bu sonuçta allah hepimize kolaylık versiiiiiinnnn:):):)

 • busenur diyor ki:

  bu yorumlar ne la böyle

 • DUYGU diyor ki:

  projemden 100 aldım çokkkk solunnnnn

 • DUYGU diyor ki:

  teşekürler:D

 • DUYGU diyor ki:

  :D

 • baran diyor ki:

  vay ne kadar uzundur

(Bu habere yorum yaz...)

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Maçlar hangi kanalda Mayıs 2014