Yeni Konular
Anasayfa / Eğitim - Bilgi / Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri Nelerdir

Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri Nelerdir

eski sayılarEski Uygarlıklarlar İlkçağdan itibaren rakamları kullanma gereği duymuşlardır. Rakamlar ve sayılae için için kil tabletler üzerine çizikler yaparak, veya kesilmiş ağaç dalına çentikler yapmışlardır. İlkçağda kullanılan bu çentik ve çizikler sayıların gelişmesinde nemli rol oynamıştır.İlk ilkel insanlar, sayıları ifade etmek için de  için, değişik ses ve kelimeler de kullanmışlardır.

Bugün sayıları belirten standart hale gelmiş sembol (şekil) ve sözcükler vardır. Günümüzde; sayılar, hem 1, 2, 3  gibi sembollerle ve hem de yazı ile  bir, iki, üç, gibi yazabiliyoruz. Fakat bilinen eski sayma sistemlerinden biri, Eski Mısırlıların kullandıklarıdır. Eski Mısırlıların kullandıkları resim yazısının (hiyeroglif) başlangıç tarihi, M.Ö. 3300 yılına kadar geri gider. Eski Mısırlılara ait sayma sistemi, ilkçağ mağara, insanının önceleri kullandığı sayma sisteminin gelişmiş şeklidir.

maya sayılarEski Mısır aritmetiği hakkındaki bilgilerimiz, papirüs tomarlarından elde edilmektedir. Bugün bu papirüsler; bilim tarihinde, M.Ö. 1900-1800 yılları için adlandırılan, Kahun ve Berlin papirüsleri ile, M.Ö. 1700 ile 1600 yılları için adlandırılan Hiksoslar Devrinden M.Ö. 1788-1580 kalma Rhind ve Moskova matematik papirüsleridir. Mısır matematiği hakkındaki diğer kaynaklar, birkaç parşömen tomarı ile kil ve tahta tabletlere dayanmaktadır.

Eski Mısır’da rakam ve sayılar bazı sembollerin (şekillerin) yan yana gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Bütün rakamlar, 7 değişik şeklin bir araya gelmesiyle ve yazım biçimi de, sağdan sola doğru ifade ediliyordu

Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir

Bugün Kullanılan sembollerle ifade
Sayıları da, bu sembollerle göstererek bir sayı sistemi geliştirmişlerdir. Eski Mısırlıların, 1 den 1.000.000 a kadar olan sayıları göstermek ve yazmak için kullandıkları semboller (şekiller) yukarıda gösterilmiştir.
Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 9 sayısını ifade etmek için, 9 ayrı şekil, 90 sayısını ifade edebilmek için, 9 adet başka bir şekil; 99 için 18 aynı şekil, 999 sayısı için ise, 27 ayrı şekil (sembol) kullanmak gerekli olmaktadır.
Eski Mısırlılar; bu sembolleri, gerektiğinde tahta, ağaç ve taş üzerine de oymuşlardır. Bu rakamları bir kaç kez kullanarak, istenilen sayıları göstermişlerdir. Bu sistemde; gruplamalar onarlık yapıldığından, sistem onluk sistemdir.
Eski Mısır sistemi, aşağıdaki belirtilen özelliklerinden dolayı, mağara insanının kullandığı sistemin geliştirilmiş şekli idi:
a) Bir kümede bulunan şeylerin toplam sayısı, sadece bir tek sembolle belirtilmiştir. Örneğin: 10 sayısının bir topuk kemiği sembolü ile belirtilmesi gibi.

eski sayılar 3Diğer sayıları göstermek için, aynı semboller tekrarlanmıştır.
b) Bu sistemde 10 luk gruplar esas alınmıştır. On düşey çizgi, bir topuk kemiği sembolünü, on topuk kemiği sembolü de, bir çengel sembolüne eş değerdir. Bu şekilde devam eder. Konu hakkında bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki tabloda on tabanlı sayıların, eski Mısır sayma düzeninde nasıl yapıldığı gösterilmiştir.Eski Mısırlılar sıfır kavramını da bilmiyorlardı ve sıfırı gösterecek bir işaret (sembol) kullanmamışlardı. Fakat sayıları, çarpma ve çıkarma tablolarına, ehramların yapılış tarihlerinden itibaren sahip bulunuyorlardı.
Mezopotamyalılarda rakamlar, çivi yazısında görülen çivi yada oduncu kamasına benzeyen şekillerden ibarettir.
Bu işaretlerin (sembollerin) uygun biçimde, yan yana veya büyük sayıları gösterebilmek için toplu olarak veya tekrarlayarak grup halinde yazmak suretiyle 60’a kadar sayıları ifade edebiliyorlardı.
Bu tür yazım şeklinde, 0.1 ve 0.01 ile 0.001 gibi rakamların arasındaki farkı anlamak bir hayli güçtü. Bunu anlayabilmek için; metin, konu ve karine yardımıyla sonuç çıkarma yollarına gidilirdi.
Mezopotamyalılar da, sıfır sembolünü kullanmamışlardır. Ancak astronomilerinde bu maksatla, özel bir sembol kullandıkları anlaşılmaktadır.

Roma rakamlarına dayalı, Roma sayma düzenine göre, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılmasında, bazı temel özellik ve sınırlamalar vardır. Bunları özetlersek :
A -Toplama İşlemindeki Özellik ve Sınırlamalar
a) Yanyana yazılan ve aynı sembolü gösteren, iki ya da üç temel rakam birbiriyle toplanarak, toplama karşı gelen sayı elde edilir .
Örnek :
I I I = 1 + 1 + 1 = 3
X X = 10 + 10 = 20
Uyarı : Bu rakamların yazılışları ile ilgili önemli özellik : I, X, C sembolleri yanyana, 3’ten fazla; V, L, D, M sembolleri de, 1 den fazla yazılamaz.
b) Büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar, kendisi ile toplanarak toplama karşı gelen sayı elde edlir.
Örnek :
XV = 10 + 5 = 15
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
C) Küçük değerleri gösteren semboller (rakamlar), büyük değerleri gösteren sembollerin sağına yağıldığında, bu değerler toplanarak toplama karşı kelen sayı elde edilir.
Örnek :
MDCLXVI = 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
B -Çıkarma İşleminde Özellik ve Sınırlamalar
a) 5 ile başlayan V, L, D sembolleri, çıkarma amacı ile, kendinden büyük değer belirten sembollerin soluna yazılmaz.
b) Bir sayı, ancak aşağıdaki durumlarda çıkarılabilir.
I sadece V ve X den çıkarılabilir.
X sadece L ve C den çıkarılabilir.
C sadece D ve M den çıkarılabilir.
c) Küçük değerli semboller, büyük değerli sembollerin, soluna yazıldığında, büyük değerden küçüğü çıkarılır, bu fark sayıyı verir
Örnek :
IX = 10 -1 = 9
XL = 50 -10 = 40
d) İki büyük değerli sembol (rakam) arasına yazılan küçük değerli sembol, sağındakinden çıkarılmak suretiyle, sonuca denk gelen sayı elde edilir.
Örnek :
CXL = 140
LIX = 59
d) Roma sembollerinin değer bir özelliği de, binleri göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyonları göstermek için de; ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi çizilerek ifade edilir.
Görülüyor ki; Roma sayma düzeni, sadece toplama ve çıkarma işlemine dayanmaktadır. Sıfır ve basamak sistemi (kavramı) yoktur. Bu nedenle, aritmetik işlem yapmaya uygun değildir. Şöyle ki : Roma’ da Forum Meydanındaki süslü hitabet kürsüsünün  Columna Restrata sütünunda 2.200.000 sayısını belirtmek için yirmi iki adet yüz bin’i gösteren sembol (sayı işareti) oyulmuştur.
Roma rakamları bu özellikleri dolayısıyla; bugün matematik işlemleri yapmak amacıyla kullanılmamaktadır. Ancak, çok sınırlı olan, bazı özel gösterimler için kullanılmaktadır.

ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ
Doğu Matematiği

Doğu matematiği uygulamalı bilim kökenliydi .Takvimin hesaplanması tarımsal üretim ve bayındırlıkla ilgili işlerin örgütlenmesi vergilerin toplanması uygulamalı aritmetik ve ölçme sorunlarına öncelikle ağırlık verilmesini gerektirdi .Bununla birlikte yüzyıllar boyunca özel bir zanaat olarak gelişen bilim yalnızca uygulamaya yönelik değildi ; sırlar öğretilirken soyutlamaya yönelik eğilimler de ortaya çıktı .Aritmetiğin cebire dönüşmesi yalnızca daha pratik hesaplamalar sağladığı için olmadı ; bu aynı zamanda yazıcı okullarında öğretilen bir bilimin doğal bir gelişimiydi .Aynı nedenlerle ölçme ile ilgili bilgiler kuramsal geometrinin başlangıcını oluşturdu .

Mısır Matematiği
Mısır matematiğine ilişkin bilgilerimizin çoğu iki kaynağa dayanır .Bunlar 85 problemi içeren Rhind Papirüsü ve bundan belki de 200 yıl öncesine ait olan ve 25 problemi kapsayan Moscow Papürüsüdür .Bu elyazmaları düzenlenirken içerdikleri problemler zaten eskiden beri biliniyordu ; ama yakın dönemden hatta Roma döneminden kalma az sayıdaki papirüsteki yöntemler de bundan farklı değildi .Kullandıkları matematik onlu sayı sistemine dayanıyordu ve 10dan büyük her 10lu birim için özel simgeler kullanılıyordu .Bu tür sistemleri Roma rakamlarından biliyoruz : MDCCCLXXVII = 1878 .Bu sistemi kullanan Mısırlılar çarpmayı ardışık toplamalara indirgeyen toplama ağırlıklı bir aritmetik geliştirdi .Örneğin bir sayıyı 13 ile çarpmak için onu önce 4 ve 8le çarpıyorlardı daha sonra çıkan sonucu sayının kendisine ekliyorlardı .Bu işlemi yaparak inceleyelim :

Normal çarpma işlemi :3´13=39

Mısırlıların kullandığı yöntem :

3´4 =12

3´8 =24

24+12 =36

36+3 =39

Görüldüğü gibi sonuç aynı .Mısır matematiğinin en önemli yönü kesirlerle yapılan hesaplamalardır .Bütün kesirler payı bir olan birim kesirlerin toplamı olarak yazılırdı .

Bazı problemlerin teorik yanları ağır basıyordu .Örneğin 100 somun ekmeği 5 kişi arasında her birine düşen pay aritmetik olarak artarak ve en büyük 3 payın toplamının yedide biri en küçük iki payın toplamına eşit olacak biçimde bölüştürülmesi problemi böyleydi .7 evin her birinin 7 kedisi her kedinin kovaladığı 7 farenin olduğu problem geometrik olarak artan bir serinin toplamının formülünü bildiklerini gösteriyordu .

Böyle problemler için yazılmış şiirler şarkılar bile vardır .Şu şiiri anımsayalım :

St. Ivese giderken

7 karısı olan bir adamla karşılaştım

Her karısının yedi sepeti
Her sepetin yedi kedisi

Her kedinin yedi yavrusu vardı
Her yavrununda yedi çıngırağı vardı

Yavrular kediler sepetler kadınlar ve çıngıraklar

Kaç tanesi St. Ivese gidiyordu

Mezopotamya Matematiği
Mezopotamya matematiği Mısır matematiğinin hiçbir dönemde ulaşamadığı bir düzeye erişti .Burada yüzyıllar içinde bile ilerlemeyi fark edebiliriz .M.Ö 2100deki en eski metinlerde bile gelişmiş hesap izleri bulunur .Bu metinlerde 10lu sistemin üzerine 60lı sistemin eklendiği çarpım tabloları bulunmaktaydı .1 60 3600 ; hatta 60 üstü ve 60 üstü 2yi gösteren çiviyazısı simgeler kullanılmıştı .Ama bu onların matematiğinin tipik özelliği değildi .Mısırlılar daha büyük her sayıyı yeni bir simge ile gösterirken Sümerliler aynı simgeyi kullanıp değerini bulunduğu yere göre belirliyorlardı .

Ayrıca 60lı sayı sistemi insanlığın kalıcı bir kazanımı oldu .Günümüzde kullandığımız saatin 60 dakika ve 3600 saniyeye bölünmesinin de dairenin 360 dereceye her derecenin 60 dakikaya her dakikanın da 60 saniyeye bölünmesinin kökeni de Sümerlilere kadar uzanır .Birim olarak 10 yerine 60ın alınmasının sebebi ölçme sistemlerini birleştirmek olabileceği gibi 60ın birçok böleninin olması da nedenlerden biri olabilir .

MISIR HİYEROGLİFLERİ
Eğer yazılarınızı eski Mısır hiyeroglifleriyle yazarsanız çoğu kişi bunları okumaya çalışmaktan vazgeçecektir .

Eski Mısır Hiyerogliflerinden Mısır rakamlarını öğrenmek çok kolaydır ; çünkü hepsinin bir görsel anlamı vardır .Büyük bir olasılıkla yazı yazmaya başlamadan once Mısırlılar sayı saymak için parmaklarını kullanıyorlardı .Başka birinin okuması için sayı düzenlemeleri gerektiğinde de yine büyük bir olasılıkla yan yana sıralanmış yapraklar ip parçaları ve çiçekler bırakıyorlardı .Neden mi böyle düşünüyoruz.Çünkü daha sonradan hiyeroglif yazı sistemini geliştirdiklerinde yaprak ip parçaları çiçek ve hatta yılan ve iribaşlar kullanmışlar .
eski yunan sayıları

Facebook Yorumlar

Hakkında admin

admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

342 yorumlar

 1. çok süper bu haberden bilgi edinebiliriz herkez üye olsun lütfen mükemmelmiş gerçekten herkez bunun tadına hasta

 2. ıpdıs ıpdıs

  çok güzel elinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım acaba kaç alırım ??

 3. ÇOK ÇOK teşekkür ederim performans ödevim için kullandım harikasın ellerine sağlık !

 4. inşallah performans ödevinden 100 alırım

 5. çok bilgili bir site kuranların ellerine sağlık

 6. süpppppperrrrrrrrrrr

 7. Çok güzel olmuş.Ellerine sağlık.Performans ödevimden 90 alırım galiba.Yanlış anlama geç götürcem. 😀 Bilgi çok güzel 🙂

 8. matematiközürlüsü

  Valla yapan kişinin ellerine sağlık.Hem kısa hem öz anlatmış resimlerde bunu süper desteklemiş ama matematik hocam bana takık.:D Artık bu ödevede 90 filan vermezse dava açıcam :D:D

 9. ben valla bu siteyi beğendim siz beğendiniz mi bilmem süperrrrrrr bişi bu yaaaa.

  🙂

 10. her şey güzel ellerinize sağlık ama yandaki reklamlardan diğer bölgeler gözükmüo ::((((((((((((((((((((((( 😀

 11. proje ödevimdi çok teşekkür ederim aymoli.com . 🙂

 12. Proje ödevimdi çookça saolun teşşekr ederzz 😀

 13. çok güzel performansıma yaradı

 14. teşekkr edrim ama hoca çıktı istemiyor napacağım bilmem 🙁

 15. cok guzel bilgiler isime yaradi ama biraz daha bilgi olmasini rica ediyorum yinede tskler 😀

 16. Buradan proje yapıcam 100 almassam bu siteyi banlıcam tmmmı 😀

 17. ben hala tam istediğim bilgiye ulaşamadım :S

 18. iğrençiş kopyalanamıyor ve üstelik çok uzun kısaltısanız sevinirim

 19. Performans ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim :))))

 20. ya güzel ii hoş sıkıcı :-)))))

 21. cok güzel

 22. güzel site kopyalanıo harbi kopyalanmıo demein ha bu arda slm nbe arkiler gençlik yani

 23. slm nber gençlik dedik la

 24. çk güzl bir anlatm desm ylan olur berbt br anlatm ödevimdn 70 aldm

 25. Şeyma o zaman sende bu siteden yazmasaydınnn başka siteden yazsaydın bende bu ödevden 100 aldım demekki sen yazmayı bilmiyosunnn…:):):)

 26. bana çok lazımdı,

 27. çok işime yaradı yapanın eline sağlık

 28. çok güzelmiş

 29. ABi eline çok süper olmus proje odevimmdi

 30. sinem matematikten bıktımmmmmmmm

  lenn yaa valla kankalar şu matemati ve fen ve tek derslerini kaldırsalar burdan yetkililere sesleniyorum…duyun sesimi off ne güzel istediğimiz derslerden yazılı olsak istemediğimiz dersten olmasak gellllllll keyfim gel ne güzel olur valla

 31. çok yazım yanlışı var bence güzel değil yazdıklarımın hepsini sildim. Aslında güzel ama yazım hatası çok olduğundan eski kelimelerde fazla bu yüzden karıştırabilirm . Yinede elinize sağlık . 🙁

 32. ne kadar tesekkür etsem azdır sağolun

 33. mükemmel
  bir yazı

 34. imla hataları keşke olmasaydı

 35. çok uzun

 36. İMLA HATALARI OLMASA VE BİRAZ DAHA KISA OLSA MÜKEMMEL DERDİM AMA YAZI ÇOK GÜZEL OLMUŞ

 37. ßßßßßßßßßßßß

  Saol Teşşekür Ederim İnşallah 100 Alırım 😀

 38. olum öğretmemenin verdiğide ödevmi şimdi kafasına göre takılıyo

 39. süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr performanstan99 alıcam yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

 40. çok uzun yazmışım öyle demi……

 41. ÇOK UZUN YAZMIŞ HİÇ ANLAŞILIR DEĞİL DÜŞÜŞTE DEĞİLSİN ÇOK İYİDE DEĞİLSİN

 42. EVET TATLIM AYNI SENİN GİBİ SEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 43. perfect çok sağalon matematik performans ödevime yazdımm…(a)

 44. Performanın için ii oldu zaten matematikçi beni seviyo 95 ya da100 garanti sağolun

 45. ellerine sağlık öğretmen örnek öğrenci olarak gösterdi senin sayende performans notum 100 saol

 46. çok beğendim emeğe saygı.. resimlerle de ayrı bir güzel olmuş. 100 aldım çok teşekkürler 🙂

 47. performans ödevime çoooooookk yardımcı oldu allah razı olsun

 48. süpehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 49. süperrrrrrr

 50. ABİ ÇOK TEŞEKKÜRLER

 51. Bu siteyi yapanlara cok teşekkür ederim.Çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper olmuş

 52. Millet bazılarınızın yorumları salakca olmuş.

 53. MSL AYÇA NIN ODA 1 TANESİ YADA HEPSİKAMİL AYÇA

 54. çok teşekkür edrim ama çok uzun

 55. yorumları okudumda iyi gözüküyor umarım ödevim için işe yarar tsk.

 56. performansıma çok yardımcı oldu çok teşekkürler 😀

 57. çokkkkk teşkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 😀 😀 😀 😀 😀

 58. performans 100 !!!!!!!!

 59. performanstan 100 alırsam sana çokk teşekkür ederim 😀 😀 😀

 60. hiççç güzelllll deyilll 🙁 🙁 😛 😛 😛

 61. performandan 100alırsam sana çokkk teşekkül ederim

 62. mis gzl site laaaaaaa ama biraz uzun geldi

 63. çok isime yradi çok gzelmis elinize sağlık

 64. gerçekten çok güzel bir site

 65. saolun çok yardımcı oldunuz 😀

 66. guzel hos da butun sınıf bunu yapıcak ben en ıyısı ozet cıkarayım =D

 67. matematik performans ödevim çok güzel içimden bir ses 100 alırsın diyor 🙂

 68. gerçekten çok yardımcı oldunuz sağlun . sizin sayenizde ödevimi yaptım .

 69. mırtıfffffffffffff

  he mırtıflar 10 numara bir ödev oldu eyvallah
  <3

 70. Bu site süper ama bn bazı sayıların arsındaki ilşki lazım.;-) 🙂 :-$

 71. BAK MATAMAITIKTEN PERFORMANSI 100 BEKLIOM INŞALLAH ALIRIM SIZE COK TSKKR EDIORM

 72. çok iyi süper bişi bu be 10 numara işe çok yaradı proje için yubii

 73. arkadaşlar üye olmanıza gerek yok

 74. ben bunları yazana kadar canım çıktı siz ise çıktı aldınız dııııııııtlar laf etmeyin

 75. yazım hataları nın düzelmesi gerek çok fazla yazım hatası war 😀

 76. mısır hiyografisindeki 1 sayı bizim türkçede 10 sayı biz bir sayıya bir çizik atıyoz onlar bir sayıya 10/000 çizik atıyor işe bak kardeşim ama bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun

 77. busite beyenilir ama bende sinem gibi düşünüyorum … bizim onları yazmamız için ömür boyu yazmamız lazım……….

 78. bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_sence

 79. bencede süper aynı fikirdeyim hım bu arada ezgi ödev neydi

 80. o süper be ezgi sen çok güzelsin

 81. helal olsun bu sitenin sahibine yapanın eli değidiği şey olsun

 82. çok uzun ya hemde hepsini yazmamızı istiyorlar ben hangisi yazim:D

 83. ben bu siteyi çok beğemdim

 84. size çoook teşk edrim ,mukemmelsınızzzz

 85. bence mukemel olmuş kim bu sitede emegi geçen tüm kişilere saygılarımla selamlarım çok guzel bir bilgi teşkürler

 86. bence harika bir site kim kurmuşsa elerine sağlık çok işime yaradı

 87. hic birsey acık degil

 88. Performans ödevimi buradan yapacağım sağ olun bilgiler işime yarayacak 🙂

 89. çok güzel bir site her keze tavsiye edrim

 90. çok güzel çokta beğenerek okudum ve tüm arkadaşlara söyledim onlarında okumasını tavsiye edtim ve herkes bana beğenerek okuduklarını söylediler

 91. Ayyy ! çok güzel yaa ellerinize sağlık 100 bekliyorum çok işime yaradı hasta numarası yaptım bu gün yapamadım ödevimi diye yarın vermem lazım aradığım bilgiyi burada buldum çok çok çooooooooooooook saol

 92. title=””> çoook treşekkürler 🙂

 93. hepsini nasıl yazıyorsunuz

 94. tam gerekli olan bilgiler çok teşekkür ederm inşallah 100 alırım yaa

 95. sanane oloom lazımmı?

  Cok uzun yazmışsınız be hacı.s ama tesküür edrm cok ısıme yaradıı:) 🙂

 96. çok süper

 97. çok güzel olmuş elinize sağlık performans ödevim için gerekliydi

 98. bravo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mütiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 99. gerçektende harika anlatılmış fakat bazı devrik cümlelerde gözden kaçmadı değil

 100. süperrrr inşalah performans ödevinden 100 alırım teşekürler

 101. süper inşalah performas ödevinden 100 alırım

 102. matematik kralı

  ho huuuu çok güzel be bravoo be performanstan 100 aldım ve bu siteye
  borçluyum be

 103. matematik kralı

  aup be e-okulda 100 yazıyor aymoli sitesine borcum çok lan

 104. matematik kralı

  😀 😀 neyse artık oh be 5 oldu karnem

 105. matematik kralı

  🙁 oh be lan be

 106. matematik kralı

  kardeşler yanlış ifade yaptım yaa 🙂

 107. matematik kralı

  ben 6-C öğrencisiyim

 108. kardeşler sizce iyimi? iyiyse :-d kötüyse 🙁 yapın gitsin

 109. matematik kralı

  bencede iyiyse:d kötüyse 🙁 yapın

 110. herşey çok güzel ama bazı yazım hataları var

 111. ama her şekilde siteniz çok süperrrrrrr :))

 112. ama her şekilde müthiş bir site 🙂 🙂 🙂 🙂

 113. teşekkür ederim çok yardımcı oldu uzun yazmışsın hoca 2sayfa dedi 2sayfamıda doldurdum sağol …

 114. matematık performasn ımı yaptmmm inş doksan alrm

 115. Projeden 100 aldım

 116. TEŞEKKÜRLER…..

  Nick:BuRaq~

 117. yaa çk teşekkürler çok işime yaradı performans ödevimdi…

 118. keske biraz daha kısa olsaymıs ama farketmiyor cunku projem ıcın kullandım neyse cok tesekkurler ellerınıze saglık 🙂

 119. matematik kralı

  uzuna gerek yok dostlar birazını alın 😀

 120. matematik kralı

  :D:):):):):D YOHUUUU

 121. bebeğim sin be site

 122. matematik kralı

  100 aldım performans dan 5 düştü yubiiiii 😀

 123. çok mükemmel inşallah projeden 100 alırım

 124. çok beğendim harikaa 🙂

 125. çokkkkkkkkkkkk saçma hiç işe yarar bilgi yoooooookkkkkkkkkkk

 126. abuuuuuuuuuu bu kadar şeyy yaz yaz bitmiyo bn napcam

 127. GERÇKETEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM PROFE ÖDEVİMDE BUNUDA YER ALDIRACAĞIM ÇOK TEŞEKKÜRLER İYİKKİ VARSINIZ

 128. amaaan ne güzeli çok uzun ayrıca imla kuralları yanlış hangi lallo yazmışsa

 129. MANİACH 1[2]3**

 130. Çok güzel olmuşben de 100 oldım

 131. protect is a quralle

  E=m½2=maniach 4×4 oyeaa*_* :/

 132. human is hunting (protech)

  protect is a quralle’ye katılıom

 133. çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 100 aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 134. mukemmel 😀 yapanlara tşkurler 😀

 135. guzelmiş 😀

 136. cok guzel bir site odevimi burda yaptim

 137. hayat bir matematiktir…………………….. 😀 😀 :)))))))) 🙂 matematik olmasa hayat olmaz

 138. Yani genel anlamda güzel ama biraz fazla olmuş teşekkür ederim

 139. GÜZEL AMA UZUN BİRAZ KISA OLSA YA OLMAZ MIYDI
  ALLAHTAN BU PERFORMANSTI VE 100 ALDIM SAĞALASIN PAMPA

 140. saol ya çok yardımcı olmadı 😀

 141. çok teşekürler

 142. işalah 100 alırım 8}

 143. Bilgiler çok güzel beğendim tam 100 lük performans ödevidi 85 alırım çünkü yazıdan dolayı düzensizlik falan …

 144. 10 numara süper projemin içeriği çok güzel olacak

 145. Sağolda 100 aldım diyenler yalan atmayın uyduruyorsunuz.Diyelim notu alıyorsunuz. Sonra siteye geri gelip 100 falan aldım diyorsunuz yalan sölemeyin yhaw

 146. Çok Güzel olmuş… Yapanın ellerine sağlık

 147. saolun inş. projeden 100 alırım 😀

 148. ya çok uzun biraz kısa olsaydı çok daha güzel olurdu ama yinede güzel =D

 149. çok güzel işime yaradı teşekkürler 🙂 🙂 🙂

 150. çok kötü bu siteyi hiç beğenmedi :'(

 151. süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 152. çok güzelllllll

 153. akılsız cocuk

  Ressim Zaten 1 Sayfa Kapladı 😀 öteki sayfaya yazı yazıom bitti 😀 ilk defa performans ödevi yaptm 🙂

 154. çok soğalun performans ödevinden 100 aldım

 155. güzelmiş saolun 😀

 156. süper 😉

 157. çoook güzel ama hemen cevap vermenizi istiyorum ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ gerekli mi o olmazsa da olur mu

 158. çok işime yaradı valla 🙂

 159. kurtar beni oğlum

 160. valaa cok guzel bır sıte hepinizin ellerınıze sağlık ama biraz yazım hatası var 🙁

 161. ADAMSIN ADMİN..

 162. siteye bayıldım çok işime yaradı:)

 163. Kısa öz demişsin burdan 10 sayfa çıkar ben bunu kısaltıcam 😀

 164. iyde la olm birtane dogru yazılmamış laaaaa:)

 165. şekillllllllllllll bir odev kaynak noktası tüm kurulumunda emeyi geçenlerden allah raii olusn . benim canlarım

 166. zooooooooooooooooor çooooooooooooooooook zoooooooooooooooooooooor ödeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooof

 167. proje ödevimde bana cok yardımcı oldu kısa ve öz ama(çok uzun) 😀

 168. çok çikin olmuş begenmedim hiçbirşey yok şikayet etcemmmmmmm

 169. şaka şaka çok çikinnnnnnnnnnn:)

 170. Cok ıyı olmus panpa saol 😀 😀 😀 :/

 171. NickYoq(kısaca anti matematikçi)

  Ben bunu nası yazcam la 🙁

 172. çok tşkür ederim performansıma yardımcı oldu hocadan yüz aldım çok tşkür ederim aymoli.com

 173. Çok güzel yapmışsınız ama cok uzunn ya ben bunu yazana kadar canım cıkar ya :))

 174. Gerçekten süper.Projeme yardımcı oldu ama yazarken elim kırılacaktı çok uzun 🙂

 175. süper bişey ama uzun yinede 100 aldım 🙂

 176. SAOL ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ELLERİNE SAĞLIK 100 ALDIM 😀 😀 😀

 177. valla çok güzel kısa ve öz çok teşekkür ederim

 178. beyza mattan nefret edıom

  çok uuzuun proje odevim yapmak stemom kırpcamda yazcam

 179. pf mal gibi neresi güzel

 180. Çok teşrkkürler performans kesin yüz

 181. çok güzel bir site ama çok uzun keşke daha kısa ve öz olsaymış

 182. çokkkkkkk teşekkür ederim proje ödevime yardımcı oldu 🙂

 183. gerçekten cok işime yaradı fakat yazım yanlıslıkları cok varrr !!

 184. güzelmiş ama yine matematik ama sevdim

 185. bence biraz uzun ama güzel olmuş ben beğendim zaten birazını yazmadım kaç alacağımı bilmiyorum…

 186. olm çou yazı yanlış yazılmış ama site güzel

 187. ya bune abi bi performans annem tutturdu hepsini yaz 😀

 188. ben bünü cok sevdim ama cok sayilar var

 189. çok güzel olmuş emeğinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım teşekkürler 🙂

 190. yardımcı olamadınız<abbr

 191. performas ödevimdii kaç alıcam acep

 192. ama yinede emeğinize sağlık

 193. ben gizem erkek arkadaş arıyorum 12 yaşındayım 1.52 boyundayım sevgili olmak isteyen buraya gizem yazsın

 194. güzel de cooooook uzuuuun

 195. çok güzel açıklayıcı sağolun:)

 196. İnşallah 100 alırım performanstan çok sağolun

 197. ben daha karışık yazı bekliyordum bu iyimiş

 198. nie sordun bilader

  süper bişey ya 😀 performansdan yüz aldım….. 😛

 199. güzel miş teşekklürler işime yaradı

 200. çok teşekkürler vallaha işime çok yaradı matematik ödevime tamda 7.sınıf konusu

 201. BENİM DE İŞİME YARADI :d d

 202. cok teşekkürler siz olmayaydınız ödevimi yapamazdım 🙂

 203. çok güzelmişşş

 204. eski mısır hayranı

  teşşekürler….. performansıma uygun bir konu 😀

 205. çok güzel ama imla yanlışları var

 206. yazdık bakalım bizim matematikçi ne vercek bakalım :/

 207. Aslında Ben Matematiği Sevmezdim Fakat Artıkın Çok Seviyorumm 😀 😀
  BUKONUDA BENİM PROJE ÖDEVİMM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ 😀

 208. süper her bilgi var performansta işime çok yaradı…!

 209. performans odevim için kulandım super 100 alırsam cok ii saolun varolun

 210. cok ii siniz performance 🙂
  😀

 211. helal len adamın dibi siniz

 212. Çok uzun ya 🙁

 213. inş işe yarar lannnnn

 214. Sağol admin :)))))) İşime Yaradı

 215. süper yazılar var güzel anlatılmş ben süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr diyum

 216. teşekkürler çok yardımcı odu

 217. 100 aldım teşekkürler :))))))))))))))))))

 218. MatemAtik Dehası Çöpte Kaldı

  süper olmuş vala harikasın:D

 219. Güzel ama fazlasıyla imla hatası var . Ayrıca bazı kelimelerin baş harfleri eksik . Yinede genel olarak bakarsak iyi . Teşekkürler .:)

 220. matematihdehası

  performans için sağolun 100 aldım

 221. matematihdehası

  herkese tafsiye ediyorum performanstan 100 aldım teşekürler aymoli.com

 222. çok tesekkur ederim 😉

 223. çok güzel işime çok yaradı projemide tamamlamış oldum 🙂

 224. Çok güzel emeğe saygı ellerinize saglik … 😀

 225. ulan biz 3 saat yazdık bize yazık deilmi cıktı almıssınız vıdı vıdı etmeyin ! ellerimiz felç geçirdi lan

 226. inşallah 100 alıcam

 227. Çok tşk. Performans ôdevimdi

 228. Bence çok güzel ve iyi zor bir araştırmadan sonra bu kadar şey bulunması gerçekten zor yazım yanlışları var ama insan okuyabiliyor gerçekten güzel

 229. güzel bir site işime yaradı.

 230. Vallla Hoca Proje Verdi Sağolasın Kardeş Çok İŞime Yarıcak 😀

 231. cok işime yaradı tesekkürler

 232. <3 proje ödevimdi yaptım teşekkürlerr

 233. abi süper ben 6D öğrencisiyim

 234. bende proje ödevimi buradan yapıyorum ama eksik yaszım var

 235. Çok teşekkür ederim ama bayağa uzun

 236. çok tesekkürler ama bayabi uzun

 237. cok uzun olmuş onun dışında birsey yok
  <3 🙂 😉

 238. bu bnm proje odevım ıns. ıyı olur yaa :/

 239. Supersinizzzz tskr

 240. Çok beğendim teşekkürler yalnız daha kısa olabilirdi

 241. çok teşekkür ederim çok uzun ama işallah proje görevimden 100 alırım site için saolun

 242. çok teşekkürler proje ödevi için süper bir site 😀

 243. siteniz çok güzel

 244. ama proje ödevimden 100 alırsam sorun kalkacak

 245. Çok uzun. Onun dışında verdiği bilgiler güzel ve faydalı. Yapanın eline sağlık.

 246. Kübranur Kucur

  o kadar yorum yazılmış hepsi 2 sene önce

 247. Deniz seni seviom

 248. abi yaaaa .çok işime yaradı .yapanın elini opüm.100 aldım

 249. .......................

  yha süpersiz inş. proje odevimden 100 alırım ama hca bizim kullandığımız sayı sistemleriyle karşılştırma demiş tam olarak bu konuyu bulamadım

 250. Valla projem harika olacak süperrrrrrr olmuşşşşşşşşşş!!!!!!! 😀 ;D 😀

 251. proje ödevim bitti saolun 😀

 252. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre

 253. sanane len benim adımı

  ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççoooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bbbbbiiiiiiiiiiirrrrrrr sssssssssssssssiiiiiiiiiiittttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 254. proje ödevinden 100 aldım bu siteyi kim hazırladıysa ellerine saglık

 255. Gerçektende Projem için kullandım elimin içine sıçsamda 100 aldım:)

 256. çoookkkkkkkkkkk güzel bir sayfa inşallah 100 alırım 🙂

 257. proje ödevim 🙂

 258. performans ödevini burda yaptım kaç alırım acaba

 259. ıyk yha yine matemetik

  nefret ediom matematikten ayh bu yazılar ne zaman biterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 260. deniyicem performans ödevi

 261. admin

  100 Garanti alırsın

 262. çok işime yaradı sağolun

 263. cok sagolun cok guzel projeden yuz aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 264. çok tşkr harika bi site yalnız çok uzun oku oku bitmedi ama ödevim için çooookkkk güzel oldu tşkr 😀

 265. harbiden süper bi site ama baya bi uzun elerim koptu dier arkadaşlarında eminim ole ama ders bu sonuçta allah hepimize kolaylık versiiiiiinnnn:):):)

 266. bu yorumlar ne la böyle

 267. projemden 100 aldım çokkkk solunnnnn

 268. teşekürler:D

 269. vay ne kadar uzundur

 270. abi bu ne güzel bir site projemde çoooooooook payı oldu ama ellerim koptu :p

 271. performans ödevim için kullandım umarım 100 alırım ya 😀

 272. mustafaa seni seviyorum eğer sen bu ödev için buraya girdiğinde bunu okursan çok mutlu olacağım seni çokkkkkkkkkk seviyorum :* :* <3

 273. umarım 100 alırım 🙂

 274. mustafaaaa seni seviyorum sen bu siteye ödev için gidiğinde bu yazıyı görürsen çokkk mutlu olacağım seni seviyorum aşkım :*

 275. matematik proje ödevimde kullandım 100 aldım. çok teşekkürler bu siteden yararlanmanızı tavsiye ederim :]

 276. Kusura bakmayın ama bu kadar yazmaya uğraşamam

 277. metematik proje ödevimi burdan baktım ve 100 aldım

 278. b*k çok uzun

 279. hepsını yazsam 100 alırımda cok ya

 280. süper proje ödevi 6.sınıf

 281. çok güzel valla ama kaç alacağım bilmiyom

 282. 99 aldım uffffffffffff hoca vermedi bir puan yaaaaaaaaaaa

 283. erdem seni seviom

 284. çok fazla yazım yanlışı var

 285. kulanmıyorum fesi

  küfür içerdiğinden yorum silinmiştir

 286. kulanmıyorum fesi

  küfür içerdiğinden yorum silinmiştir

 287. işime yarayacağa benziyor.

 288. @iremnur67
  ödevini nasıl yaptın

 289. Katiliyorun cunku bene hic sevmem matematigi iiiiiiiiiiyyyyyyyy

 290. İnsallah proje gorevimden 100alirummmmmmm

 291. ÇOK GÜZEL PIROJE ÖDEVİ OLACAK 8 SINIF

 292. ÖSKAN HOCA ŞİŞALAH BEYENİR DİLARA

 293. 🙂 🙂 🙂

 294. çok gereksiz buldum çok ama çok yazım hatası var!! nemli rol oynamıştır?? önemli rol oynamıştır değil mi yani daha bir çok böyle yanlış ifadeler var yapmayın lütfen.

 295. Ya Hiç bir sitede Çin Çarpması Napier Çarpma vb. leri göstermiyo projem var PROJEM

 296. tam 10 sayfamı aldı ama 100 aldımmmmm

 297. Proje odevim bunu yaptik tan sonra okulu bulanin ve de matematigi bulani arastircam 🙂

 298. oha lan nekadar uzun hangi hayvan eti yemiş yazmış

 299. tşk muhteşemdi

 300. projem içindi çok saol

 301. süper perfoma s odevimden 100 aldım teşekür

 302. çok uzun keşke daha kısa olsaydı hıı ödev yaparken şarkı dinleyin ben şunu dinliyom Tori Kelly- lullaby ÇOK GZL Bİ ŞARKI :]

 303. bence çok güzel olmuş

 304. hiç işime yaramadı bana 3000 ve 10000 arası lazımdı 🙁

 305. Cok fazla yazım yanlışları var düzeltseniz..

 306. Bir ödevin daha sonuna geldik gg

 307. Matemetik Proje Ödevimde Kullandım. Gerekli Bilgileri Veren, Yazan Kişiye Teşekkür Ederim 🙂 😀

 308. Çok iyi hatta harika ama neden bu kadar uzun yaaaa

 309. inşallah 100 veya 90larda bişey alırım

 310. @anonim
  ne kadar iyi bişey bu proje özenle yapmak lazım

 311. @anonim
  ne kadar iyi bişey bu proje özenle yapmak lazım

  @Mete Akman
  kaç aldın pekala ona göre yapayım

 312. halil ege kaya

  5. sınıf çok güzel ellerine sağlık

 313. Kanka valla ne yalan soyliyim fişeq olmuş proje için lazımdı çok teşekkürler yazım hataları çok var onları kaldırırsan süper olur

 314. Artık proje bana vız gelir

 315. Zenci mahallesindeki solaryumcu

  çok gzl tşkrlr odevimi yapmaya yardımcı oldu

 316. çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 317. Bakalım benim proje de işler nolacak!!☺☺☺

 318. Hoca yazım yanlışı olmasın onla puan degerlendiricem dedi ya ben nasıl yapıcam kı cok guzel yapmış yapan kımse de ben simdi nasıl yapıcam yanlış da yapabilirim .s.s yardım

 319. Matemetik Proje Ödevimde Kullandım. Gerekli Bilgileri Veren, Yazan Kişiye Teşekkür Ederim 🙂 😀 ☺

 320. Çok güzel 🙂 Proje ödevime bayağı yaradı 🙂 Çok teşekkür ederim 🙂

 321. proje ödevimi yaptım teşekkür ederim çok yararlı oldunuz ama kelime hataları olmasaymış iyiymiş ama olsun yinede saolun

 322. matematik projesinde yapacağım herşeyi bu siteden baktım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir