ana sayfa > Eğitim > Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir

Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir

Salı, 14 Eki 2014 yorum ekle yorumlara git

eski sayılarEski Uygarlıklarlar İlkçağdan itibaren rakamları kullanma gereği duymuşlardır. Rakamlar ve sayılae için için kil tabletler üzerine çizikler yaparak, veya kesilmiş ağaç dalına çentikler yapmışlardır. İlkçağda kullanılan bu çentik ve çizikler sayıların gelişmesinde nemli rol oynamıştır.İlk ilkel insanlar, sayıları ifade etmek için de  için, değişik ses ve kelimeler de kullanmışlardır.

Bugün sayıları belirten standart hale gelmiş sembol (şekil) ve sözcükler vardır. Günümüzde; sayılar, hem 1, 2, 3  gibi sembollerle ve hem de yazı ile  bir, iki, üç, gibi yazabiliyoruz. Fakat bilinen eski sayma sistemlerinden biri, Eski Mısırlıların kullandıklarıdır. Eski Mısırlıların kullandıkları resim yazısının (hiyeroglif) başlangıç tarihi, M.Ö. 3300 yılına kadar geri gider. Eski Mısırlılara ait sayma sistemi, ilkçağ mağara, insanının önceleri kullandığı sayma sisteminin gelişmiş şeklidir.

maya sayılarEski Mısır aritmetiği hakkındaki bilgilerimiz, papirüs tomarlarından elde edilmektedir. Bugün bu papirüsler; bilim tarihinde, M.Ö. 1900-1800 yılları için adlandırılan, Kahun ve Berlin papirüsleri ile, M.Ö. 1700 ile 1600 yılları için adlandırılan Hiksoslar Devrinden M.Ö. 1788-1580 kalma Rhind ve Moskova matematik papirüsleridir. Mısır matematiği hakkındaki diğer kaynaklar, birkaç parşömen tomarı ile kil ve tahta tabletlere dayanmaktadır.

Eski Mısır’da rakam ve sayılar bazı sembollerin (şekillerin) yan yana gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Bütün rakamlar, 7 değişik şeklin bir araya gelmesiyle ve yazım biçimi de, sağdan sola doğru ifade ediliyordu

Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri nelerdir

Bugün Kullanılan sembollerle ifade
Sayıları da, bu sembollerle göstererek bir sayı sistemi geliştirmişlerdir. Eski Mısırlıların, 1 den 1.000.000 a kadar olan sayıları göstermek ve yazmak için kullandıkları semboller (şekiller) yukarıda gösterilmiştir.
Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 9 sayısını ifade etmek için, 9 ayrı şekil, 90 sayısını ifade edebilmek için, 9 adet başka bir şekil; 99 için 18 aynı şekil, 999 sayısı için ise, 27 ayrı şekil (sembol) kullanmak gerekli olmaktadır.
Eski Mısırlılar; bu sembolleri, gerektiğinde tahta, ağaç ve taş üzerine de oymuşlardır. Bu rakamları bir kaç kez kullanarak, istenilen sayıları göstermişlerdir. Bu sistemde; gruplamalar onarlık yapıldığından, sistem onluk sistemdir.
Eski Mısır sistemi, aşağıdaki belirtilen özelliklerinden dolayı, mağara insanının kullandığı sistemin geliştirilmiş şekli idi:
a) Bir kümede bulunan şeylerin toplam sayısı, sadece bir tek sembolle belirtilmiştir. Örneğin: 10 sayısının bir topuk kemiği sembolü ile belirtilmesi gibi.

eski sayılar 3Diğer sayıları göstermek için, aynı semboller tekrarlanmıştır.
b) Bu sistemde 10 luk gruplar esas alınmıştır. On düşey çizgi, bir topuk kemiği sembolünü, on topuk kemiği sembolü de, bir çengel sembolüne eş değerdir. Bu şekilde devam eder. Konu hakkında bir fikir vermesi bakımından aşağıdaki tabloda on tabanlı sayıların, eski Mısır sayma düzeninde nasıl yapıldığı gösterilmiştir.Eski Mısırlılar sıfır kavramını da bilmiyorlardı ve sıfırı gösterecek bir işaret (sembol) kullanmamışlardı. Fakat sayıları, çarpma ve çıkarma tablolarına, ehramların yapılış tarihlerinden itibaren sahip bulunuyorlardı.
Mezopotamyalılarda rakamlar, çivi yazısında görülen çivi yada oduncu kamasına benzeyen şekillerden ibarettir.
Bu işaretlerin (sembollerin) uygun biçimde, yan yana veya büyük sayıları gösterebilmek için toplu olarak veya tekrarlayarak grup halinde yazmak suretiyle 60’a kadar sayıları ifade edebiliyorlardı.
Bu tür yazım şeklinde, 0.1 ve 0.01 ile 0.001 gibi rakamların arasındaki farkı anlamak bir hayli güçtü. Bunu anlayabilmek için; metin, konu ve karine yardımıyla sonuç çıkarma yollarına gidilirdi.
Mezopotamyalılar da, sıfır sembolünü kullanmamışlardır. Ancak astronomilerinde bu maksatla, özel bir sembol kullandıkları anlaşılmaktadır.

Roma rakamlarına dayalı, Roma sayma düzenine göre, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılmasında, bazı temel özellik ve sınırlamalar vardır. Bunları özetlersek :
A -Toplama İşlemindeki Özellik ve Sınırlamalar
a) Yanyana yazılan ve aynı sembolü gösteren, iki ya da üç temel rakam birbiriyle toplanarak, toplama karşı gelen sayı elde edilir .
Örnek :
I I I = 1 + 1 + 1 = 3
X X = 10 + 10 = 20
Uyarı : Bu rakamların yazılışları ile ilgili önemli özellik : I, X, C sembolleri yanyana, 3’ten fazla; V, L, D, M sembolleri de, 1 den fazla yazılamaz.
b) Büyük rakamların sağına yazılan küçük rakamlar, kendisi ile toplanarak toplama karşı gelen sayı elde edlir.
Örnek :
XV = 10 + 5 = 15
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
C) Küçük değerleri gösteren semboller (rakamlar), büyük değerleri gösteren sembollerin sağına yağıldığında, bu değerler toplanarak toplama karşı kelen sayı elde edilir.
Örnek :
MDCLXVI = 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666
DLXI = 500 + 50 + 10 + 1 = 561
B -Çıkarma İşleminde Özellik ve Sınırlamalar
a) 5 ile başlayan V, L, D sembolleri, çıkarma amacı ile, kendinden büyük değer belirten sembollerin soluna yazılmaz.
b) Bir sayı, ancak aşağıdaki durumlarda çıkarılabilir.
I sadece V ve X den çıkarılabilir.
X sadece L ve C den çıkarılabilir.
C sadece D ve M den çıkarılabilir.
c) Küçük değerli semboller, büyük değerli sembollerin, soluna yazıldığında, büyük değerden küçüğü çıkarılır, bu fark sayıyı verir
Örnek :
IX = 10 -1 = 9
XL = 50 -10 = 40
d) İki büyük değerli sembol (rakam) arasına yazılan küçük değerli sembol, sağındakinden çıkarılmak suretiyle, sonuca denk gelen sayı elde edilir.
Örnek :
CXL = 140
LIX = 59
d) Roma sembollerinin değer bir özelliği de, binleri göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyonları göstermek için de; ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi çizilerek ifade edilir.
Görülüyor ki; Roma sayma düzeni, sadece toplama ve çıkarma işlemine dayanmaktadır. Sıfır ve basamak sistemi (kavramı) yoktur. Bu nedenle, aritmetik işlem yapmaya uygun değildir. Şöyle ki : Roma’ da Forum Meydanındaki süslü hitabet kürsüsünün  Columna Restrata sütünunda 2.200.000 sayısını belirtmek için yirmi iki adet yüz bin’i gösteren sembol (sayı işareti) oyulmuştur.
Roma rakamları bu özellikleri dolayısıyla; bugün matematik işlemleri yapmak amacıyla kullanılmamaktadır. Ancak, çok sınırlı olan, bazı özel gösterimler için kullanılmaktadır.

ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ
Doğu Matematiği

Doğu matematiği uygulamalı bilim kökenliydi .Takvimin hesaplanması tarımsal üretim ve bayındırlıkla ilgili işlerin örgütlenmesi vergilerin toplanması uygulamalı aritmetik ve ölçme sorunlarına öncelikle ağırlık verilmesini gerektirdi .Bununla birlikte yüzyıllar boyunca özel bir zanaat olarak gelişen bilim yalnızca uygulamaya yönelik değildi ; sırlar öğretilirken soyutlamaya yönelik eğilimler de ortaya çıktı .Aritmetiğin cebire dönüşmesi yalnızca daha pratik hesaplamalar sağladığı için olmadı ; bu aynı zamanda yazıcı okullarında öğretilen bir bilimin doğal bir gelişimiydi .Aynı nedenlerle ölçme ile ilgili bilgiler kuramsal geometrinin başlangıcını oluşturdu .

Mısır Matematiği
Mısır matematiğine ilişkin bilgilerimizin çoğu iki kaynağa dayanır .Bunlar 85 problemi içeren Rhind Papirüsü ve bundan belki de 200 yıl öncesine ait olan ve 25 problemi kapsayan Moscow Papürüsüdür .Bu elyazmaları düzenlenirken içerdikleri problemler zaten eskiden beri biliniyordu ; ama yakın dönemden hatta Roma döneminden kalma az sayıdaki papirüsteki yöntemler de bundan farklı değildi .Kullandıkları matematik onlu sayı sistemine dayanıyordu ve 10dan büyük her 10lu birim için özel simgeler kullanılıyordu .Bu tür sistemleri Roma rakamlarından biliyoruz : MDCCCLXXVII = 1878 .Bu sistemi kullanan Mısırlılar çarpmayı ardışık toplamalara indirgeyen toplama ağırlıklı bir aritmetik geliştirdi .Örneğin bir sayıyı 13 ile çarpmak için onu önce 4 ve 8le çarpıyorlardı daha sonra çıkan sonucu sayının kendisine ekliyorlardı .Bu işlemi yaparak inceleyelim :

Normal çarpma işlemi :3´13=39

Mısırlıların kullandığı yöntem :

3´4 =12

3´8 =24

24+12 =36

36+3 =39

Görüldüğü gibi sonuç aynı .Mısır matematiğinin en önemli yönü kesirlerle yapılan hesaplamalardır .Bütün kesirler payı bir olan birim kesirlerin toplamı olarak yazılırdı .

Bazı problemlerin teorik yanları ağır basıyordu .Örneğin 100 somun ekmeği 5 kişi arasında her birine düşen pay aritmetik olarak artarak ve en büyük 3 payın toplamının yedide biri en küçük iki payın toplamına eşit olacak biçimde bölüştürülmesi problemi böyleydi .7 evin her birinin 7 kedisi her kedinin kovaladığı 7 farenin olduğu problem geometrik olarak artan bir serinin toplamının formülünü bildiklerini gösteriyordu .

Böyle problemler için yazılmış şiirler şarkılar bile vardır .Şu şiiri anımsayalım :

St. Ivese giderken

7 karısı olan bir adamla karşılaştım

Her karısının yedi sepeti
Her sepetin yedi kedisi

Her kedinin yedi yavrusu vardı
Her yavrununda yedi çıngırağı vardı

Yavrular kediler sepetler kadınlar ve çıngıraklar

Kaç tanesi St. Ivese gidiyordu

Mezopotamya Matematiği
Mezopotamya matematiği Mısır matematiğinin hiçbir dönemde ulaşamadığı bir düzeye erişti .Burada yüzyıllar içinde bile ilerlemeyi fark edebiliriz .M.Ö 2100deki en eski metinlerde bile gelişmiş hesap izleri bulunur .Bu metinlerde 10lu sistemin üzerine 60lı sistemin eklendiği çarpım tabloları bulunmaktaydı .1 60 3600 ; hatta 60 üstü ve 60 üstü 2yi gösteren çiviyazısı simgeler kullanılmıştı .Ama bu onların matematiğinin tipik özelliği değildi .Mısırlılar daha büyük her sayıyı yeni bir simge ile gösterirken Sümerliler aynı simgeyi kullanıp değerini bulunduğu yere göre belirliyorlardı .

Ayrıca 60lı sayı sistemi insanlığın kalıcı bir kazanımı oldu .Günümüzde kullandığımız saatin 60 dakika ve 3600 saniyeye bölünmesinin de dairenin 360 dereceye her derecenin 60 dakikaya her dakikanın da 60 saniyeye bölünmesinin kökeni de Sümerlilere kadar uzanır .Birim olarak 10 yerine 60ın alınmasının sebebi ölçme sistemlerini birleştirmek olabileceği gibi 60ın birçok böleninin olması da nedenlerden biri olabilir .

MISIR HİYEROGLİFLERİ
Eğer yazılarınızı eski Mısır hiyeroglifleriyle yazarsanız çoğu kişi bunları okumaya çalışmaktan vazgeçecektir .

Eski Mısır Hiyerogliflerinden Mısır rakamlarını öğrenmek çok kolaydır ; çünkü hepsinin bir görsel anlamı vardır .Büyük bir olasılıkla yazı yazmaya başlamadan once Mısırlılar sayı saymak için parmaklarını kullanıyorlardı .Başka birinin okuması için sayı düzenlemeleri gerektiğinde de yine büyük bir olasılıkla yan yana sıralanmış yapraklar ip parçaları ve çiçekler bırakıyorlardı .Neden mi böyle düşünüyoruz.Çünkü daha sonradan hiyeroglif yazı sistemini geliştirdiklerinde yaprak ip parçaları çiçek ve hatta yılan ve iribaşlar kullanmışlar .
eski yunan sayıları

Categories: Eğitim
 1. Pazartesi, 05 Ara 2011 zamanında 14:49 | #1

  çok süper bu haberden bilgi edinebiliriz herkez üye olsun lütfen mükemmelmiş gerçekten herkez bunun tadına hasta

 2. ıpdıs ıpdıs
  Salı, 10 Nis 2012 zamanında 09:24 | #2

  çok güzel elinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım acaba kaç alırım ??

 3. TUFAN
  Salı, 24 Nis 2012 zamanında 00:52 | #3

  ÇOK ÇOK teşekkür ederim performans ödevim için kullandım harikasın ellerine sağlık !

 4. engincan
  Çarşamba, 25 Nis 2012 zamanında 19:51 | #4

  inşallah performans ödevinden 100 alırım

 5. engincan
  Çarşamba, 25 Nis 2012 zamanında 19:52 | #5

  çok bilgili bir site kuranların ellerine sağlık

 6. cansu
  Çarşamba, 25 Nis 2012 zamanında 19:55 | #6

  süpppppperrrrrrrrrrr

 7. Kerem
  Perşembe, 26 Nis 2012 zamanında 00:50 | #7

  Çok güzel olmuş.Ellerine sağlık.Performans ödevimden 90 alırım galiba.Yanlış anlama geç götürcem. 😀 Bilgi çok güzel :)

 8. Pazar, 29 Nis 2012 zamanında 20:05 | #8

  vayyy hacı süper 10 numra bişi 😀

 9. Pazar, 29 Nis 2012 zamanında 20:06 | #9

  çok güzel olmus tsk bunu yazana ayrıca 100 garanti :) <3

 10. matematiközürlüsü
  Çarşamba, 02 May 2012 zamanında 15:21 | #10

  Valla yapan kişinin ellerine sağlık.Hem kısa hem öz anlatmış resimlerde bunu süper desteklemiş ama matematik hocam bana takık.:D Artık bu ödevede 90 filan vermezse dava açıcam :D:D

 11. arif
  Çarşamba, 02 May 2012 zamanında 17:05 | #11

  ben valla bu siteyi beğendim siz beğendiniz mi bilmem süperrrrrrr bişi bu yaaaa.

  :)

 12. ege tsn
  Çarşamba, 02 May 2012 zamanında 20:02 | #12

  her şey güzel ellerinize sağlık ama yandaki reklamlardan diğer bölgeler gözükmüo ::((((((((((((((((((((((( 😀

 13. asdfg
  Perşembe, 03 May 2012 zamanında 19:11 | #13

  proje ödevimdi çok teşekkür ederim aymoli.com . :)

 14. Perşembe, 03 May 2012 zamanında 19:22 | #14

  cok tşk. süperrrrrrrrrrrrr……….!!!

 15. Perşembe, 03 May 2012 zamanında 19:23 | #15

  tşk. yardımçı olduğunuz için

 16. Perşembe, 03 May 2012 zamanında 19:24 | #16

  iyki var bilğisayar

 17. Cihan Acar
  Çarşamba, 09 May 2012 zamanında 22:22 | #17

  Proje ödevimdi çookça saolun teşşekr ederzz 😀

 18. orhan
  Perşembe, 10 May 2012 zamanında 21:21 | #18

  çok güzel performansıma yaradı

 19. banu
  Cumartesi, 19 May 2012 zamanında 19:19 | #19

  teşekkr edrim ama hoca çıktı istemiyor napacağım bilmem :(

 20. sekerem camuz
  Pazar, 20 May 2012 zamanında 10:45 | #20

  cok guzel bilgiler isime yaradi ama biraz daha bilgi olmasini rica ediyorum yinede tskler 😀

 21. samet
  Perşembe, 24 May 2012 zamanında 17:23 | #21

  Buradan proje yapıcam 100 almassam bu siteyi banlıcam tmmmı 😀

 22. RaNa
  Cumartesi, 29 Eyl 2012 zamanında 14:08 | #22

  ben hala tam istediğim bilgiye ulaşamadım :S

 23. İKBAL
  Pazar, 30 Eyl 2012 zamanında 19:06 | #23

  iğrençiş kopyalanamıyor ve üstelik çok uzun kısaltısanız sevinirim

 24. Defne
  Çarşamba, 24 Eki 2012 zamanında 12:47 | #24

  Performans ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim :))))

 25. burak nisa
  Pazartesi, 05 Kas 2012 zamanında 15:50 | #25

  ya güzel ii hoş sıkıcı :-)))))

 26. Pazartesi, 05 Kas 2012 zamanında 16:06 | #26

  sevmek yürek ister

 27. alifuat
  Salı, 06 Kas 2012 zamanında 20:53 | #27

  cok güzel

 28. prnsn
  Cumartesi, 10 Kas 2012 zamanında 19:56 | #28

  güzel site kopyalanıo harbi kopyalanmıo demein ha bu arda slm nbe arkiler gençlik yani

 29. prnsn
  Cumartesi, 10 Kas 2012 zamanında 19:58 | #29

  slm nber gençlik dedik la

 30. şeyma dereli
  Çarşamba, 14 Kas 2012 zamanında 18:02 | #30

  çk güzl bir anlatm desm ylan olur berbt br anlatm ödevimdn 70 aldm

 31. SUDE
  Çarşamba, 14 Kas 2012 zamanında 22:42 | #31

  Şeyma o zaman sende bu siteden yazmasaydınnn başka siteden yazsaydın bende bu ödevden 100 aldım demekki sen yazmayı bilmiyosunnn…:):):)

 32. Salı, 20 Kas 2012 zamanında 17:15 | #32

  hocaa çıktı istimiyoo

 33. hasan
  Cuma, 23 Kas 2012 zamanında 14:12 | #33

  bana çok lazımdı,

 34. hasan
  Cuma, 23 Kas 2012 zamanında 14:13 | #34

  çok işime yaradı yapanın eline sağlık

 35. kübra
  Cuma, 23 Kas 2012 zamanında 17:48 | #35

  çok güzelmiş

 36. eray
  Cumartesi, 24 Kas 2012 zamanında 18:19 | #36

  ABi eline çok süper olmus proje odevimmdi

 37. Çarşamba, 28 Kas 2012 zamanında 15:10 | #37

  çok güzel galiba 100 alırım

 38. Çarşamba, 28 Kas 2012 zamanında 20:08 | #38

  bu ödevi bana yaptırdın ya helaaaaaaaal

 39. sinem matematikten bıktımmmmmmmm
  Çarşamba, 28 Kas 2012 zamanında 21:25 | #39

  lenn yaa valla kankalar şu matemati ve fen ve tek derslerini kaldırsalar burdan yetkililere sesleniyorum…duyun sesimi off ne güzel istediğimiz derslerden yazılı olsak istemediğimiz dersten olmasak gellllllll keyfim gel ne güzel olur valla

 40. Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 17:39 | #40

  valla matemati sevmiyom nnne yalanki yok cıkarma toplama sinir ediyo beni en sevdim ders resim resimi cok severim ve resimi iyi ciserm arada sırada matematiği biraz seviyorum

 41. hatice
  Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 18:38 | #41

  çok yazım yanlışı var bence güzel değil yazdıklarımın hepsini sildim. Aslında güzel ama yazım hatası çok olduğundan eski kelimelerde fazla bu yüzden karıştırabilirm . Yinede elinize sağlık . :(

 42. Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 19:42 | #42

  knk lar matematik dersine bayılıyorum ve hep matematikten sınav
  yapsak herdersi seviyorum hepinize mutlu sınavlar diliyorum ben kaçar
  kalın salıcakla

 43. Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 19:44 | #43

  knk lar ben matematik dersini çok seviyorum hep ondan sınav yapsak
  her dersi seviyorum hepinize mutlu sınavlar diliyorum ve bay hoşcakalın bunu unutmayınki derse çabada vermelisin

 44. zeynep
  Cumartesi, 01 Ara 2012 zamanında 15:18 | #44

  ne kadar tesekkür etsem azdır sağolun

 45. buraknct
  Pazar, 02 Ara 2012 zamanında 12:56 | #45

  mükemmel
  bir yazı

 46. buraknct
  Pazar, 02 Ara 2012 zamanında 13:19 | #46

  imla hataları keşke olmasaydı

 47. berker
  Pazar, 02 Ara 2012 zamanında 13:38 | #47

  çok uzun

 48. buraknct
  Pazar, 02 Ara 2012 zamanında 13:44 | #48

  İMLA HATALARI OLMASA VE BİRAZ DAHA KISA OLSA MÜKEMMEL DERDİM AMA YAZI ÇOK GÜZEL OLMUŞ

 49. Pazartesi, 03 Ara 2012 zamanında 15:28 | #49

  güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 50. Pazartesi, 03 Ara 2012 zamanında 15:28 | #50

  begendim saolun teşk

 51. Pazartesi, 03 Ara 2012 zamanında 15:29 | #51

  :)

 52. ßßßßßßßßßßßß
  Pazartesi, 03 Ara 2012 zamanında 20:09 | #52

  Saol Teşşekür Ederim İnşallah 100 Alırım 😀

 53. DOĞAN
  Perşembe, 06 Ara 2012 zamanında 19:46 | #53

  olum öğretmemenin verdiğide ödevmi şimdi kafasına göre takılıyo

 54. Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 17:43 | #55

  süper,

 55. Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 17:44 | #56

  süperr

 56. ayçe
  Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 18:39 | #57

  süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr performanstan99 alıcam yupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

 57. ayçe
  Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 18:41 | #58

  çok uzun yazmışım öyle demi……

 58. SEDA
  Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 21:12 | #59

  ÇOK UZUN YAZMIŞ HİÇ ANLAŞILIR DEĞİL DÜŞÜŞTE DEĞİLSİN ÇOK İYİDE DEĞİLSİN

 59. ayçe
  Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 21:14 | #60

  EVET TATLIM AYNI SENİN GİBİ SEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 60. Pazar, 09 Ara 2012 zamanında 09:45 | #61

  perfect çok sağalon matematik performans ödevime yazdımm…(a)

 61. Ayhan
  Pazar, 09 Ara 2012 zamanında 10:11 | #62

  Performanın için ii oldu zaten matematikçi beni seviyo 95 ya da100 garanti sağolun

 62. andac
  Pazar, 09 Ara 2012 zamanında 14:08 | #63

  ellerine sağlık öğretmen örnek öğrenci olarak gösterdi senin sayende performans notum 100 saol

 63. eylül
  Pazar, 09 Ara 2012 zamanında 14:53 | #64

  çok beğendim emeğe saygı.. resimlerle de ayrı bir güzel olmuş. 100 aldım çok teşekkürler :)

 64. Pazar, 09 Ara 2012 zamanında 16:13 | #65

  performans ödevime çoooooookk yardımcı oldu allah razı olsun

 65. Pazartesi, 10 Ara 2012 zamanında 16:25 | #66

  güzellllllllll

 66. Pazartesi, 10 Ara 2012 zamanında 16:25 | #67

  süpehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 67. duygu yılmaz
  Pazartesi, 10 Ara 2012 zamanında 19:39 | #68

  süperrrrrrr

 68. ÖZCAN
  Salı, 11 Ara 2012 zamanında 00:18 | #69

  ABİ ÇOK TEŞEKKÜRLER

 69. şehriban
  Salı, 11 Ara 2012 zamanında 13:57 | #70

  Bu siteyi yapanlara cok teşekkür ederim.Çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper olmuş

 70. şehriban
  Salı, 11 Ara 2012 zamanında 13:59 | #71

  Millet bazılarınızın yorumları salakca olmuş.

 71. şehriban
  Salı, 11 Ara 2012 zamanında 14:02 | #72

  MSL AYÇA NIN ODA 1 TANESİ YADA HEPSİKAMİL AYÇA

 72. edanur
  Çarşamba, 12 Ara 2012 zamanında 13:50 | #73

  çok teşekkür edrim ama çok uzun

 73. eda
  Çarşamba, 12 Ara 2012 zamanında 14:19 | #74

  yorumları okudumda iyi gözüküyor umarım ödevim için işe yarar tsk.

 74. sanane
  Perşembe, 13 Ara 2012 zamanında 19:59 | #75

  performansıma çok yardımcı oldu çok teşekkürler 😀

 75. sanane
  Perşembe, 13 Ara 2012 zamanında 20:00 | #76

  çokkkkk teşkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 😀 😀 😀 😀 😀

 76. kinggg
  Perşembe, 13 Ara 2012 zamanında 22:42 | #77

  performans 100 !!!!!!!!

 77. hilal
  Cumartesi, 15 Ara 2012 zamanında 19:28 | #78

  performanstan 100 alırsam sana çokk teşekkür ederim 😀 😀 😀

 78. yusuf
  Cumartesi, 15 Ara 2012 zamanında 19:29 | #79

  hiççç güzelllll deyilll :( :( 😛 😛 😛

 79. deniz
  Pazartesi, 17 Ara 2012 zamanında 08:38 | #80

  performandan 100alırsam sana çokkk teşekkül ederim

 80. rihanna
  Pazartesi, 17 Ara 2012 zamanında 16:03 | #81

  mis gzl site laaaaaaa ama biraz uzun geldi

 81. Pazartesi, 17 Ara 2012 zamanında 17:58 | #82

  hiçte sevmem

 82. Pazartesi, 17 Ara 2012 zamanında 17:58 | #83

  hju bju l

 83. emine
  Pazartesi, 17 Ara 2012 zamanında 19:49 | #84

  çok isime yradi çok gzelmis elinize sağlık

 84. evindar
  Salı, 18 Ara 2012 zamanında 14:43 | #85

  gerçekten çok güzel bir site

 85. kevser
  Salı, 18 Ara 2012 zamanında 16:17 | #86

  saolun çok yardımcı oldunuz 😀

 86. zeynep
  Salı, 18 Ara 2012 zamanında 16:38 | #87

  guzel hos da butun sınıf bunu yapıcak ben en ıyısı ozet cıkarayım =D

 87. rabia
  Çarşamba, 19 Ara 2012 zamanında 16:57 | #88

  matematik performans ödevim çok güzel içimden bir ses 100 alırsın diyor :)

 88. aleyna
  Cuma, 21 Ara 2012 zamanında 14:16 | #89

  gerçekten çok yardımcı oldunuz sağlun . sizin sayenizde ödevimi yaptım .

 89. mırtıfffffffffffff
  Cuma, 21 Ara 2012 zamanında 18:07 | #90

  he mırtıflar 10 numara bir ödev oldu eyvallah
  <3

 90. Cumartesi, 22 Ara 2012 zamanında 17:47 | #91

  bayıldım diğer tüm siteler aynı şeyi yazmış ama bi tek bu farklı yazmayada emek harcamışlar tşk :)

 91. melik can
  Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 10:09 | #92

  Bu site süper ama bn bazı sayıların arsındaki ilşki lazım.;-) :-) :-$

 92. Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 12:15 | #93

  süper olmuş bayıldım

 93. Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 12:16 | #94

  sürer 100 aldım şimdiden

 94. Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 12:17 | #95

  seher fatih kim sevgilinmi

 95. FURKAN
  Pazar, 23 Ara 2012 zamanında 16:12 | #96

  BAK MATAMAITIKTEN PERFORMANSI 100 BEKLIOM INŞALLAH ALIRIM SIZE COK TSKKR EDIORM

 96. xalem
  Pazartesi, 24 Ara 2012 zamanında 13:07 | #97

  çok iyi süper bişi bu be 10 numara işe çok yaradı proje için yubii

 97. xalem
  Pazartesi, 24 Ara 2012 zamanında 13:08 | #98

  arkadaşlar üye olmanıza gerek yok

 98. Salı, 25 Ara 2012 zamanında 12:02 | #99

  teşekkürler performansım da çok yardımcı oldu

 99. Salı, 25 Ara 2012 zamanında 14:14 | #100

  ben bunları yazana kadar canım çıktı siz ise çıktı aldınız dııııııııtlar laf etmeyin

 100. Salı, 25 Ara 2012 zamanında 16:24 | #101

  yazım hataları nın düzelmesi gerek çok fazla yazım hatası war 😀

 101. sinem
  Salı, 25 Ara 2012 zamanında 21:38 | #102

  mısır hiyografisindeki 1 sayı bizim türkçede 10 sayı biz bir sayıya bir çizik atıyoz onlar bir sayıya 10/000 çizik atıyor işe bak kardeşim ama bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun

 102. ömer
  Salı, 25 Ara 2012 zamanında 21:40 | #103

  busite beyenilir ama bende sinem gibi düşünüyorum … bizim onları yazmamız için ömür boyu yazmamız lazım……….

 103. ezgi
  Çarşamba, 26 Ara 2012 zamanında 14:36 | #104

  bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_sence

 104. kemal
  Çarşamba, 26 Ara 2012 zamanında 14:38 | #105

  bencede süper aynı fikirdeyim hım bu arada ezgi ödev neydi

 105. mert
  Çarşamba, 26 Ara 2012 zamanında 14:40 | #106

  o süper be ezgi sen çok güzelsin

 106. Perşembe, 27 Ara 2012 zamanında 12:46 | #107

  helal olsun bu sitenin sahibine yapanın eli değidiği şey olsun

 107. dilan kavak
  Cuma, 28 Ara 2012 zamanında 12:29 | #108

  çok uzun ya hemde hepsini yazmamızı istiyorlar ben hangisi yazim:D

 108. rumeysa
  Cumartesi, 29 Ara 2012 zamanında 14:59 | #109

  ben bu siteyi çok beğemdim

 109. irem
  Cumartesi, 29 Ara 2012 zamanında 16:43 | #110

  size çoook teşk edrim ,mukemmelsınızzzz

 110. ferhat harabul
  Cumartesi, 29 Ara 2012 zamanında 19:54 | #111

  bence mukemel olmuş kim bu sitede emegi geçen tüm kişilere saygılarımla selamlarım çok guzel bir bilgi teşkürler

 111. Cumartesi, 29 Ara 2012 zamanında 20:13 | #112

  şahanneeee:D .herkez yararlanmalı:) 😀 :)

 112. nurgül
  Pazar, 30 Ara 2012 zamanında 13:21 | #113

  bence harika bir site kim kurmuşsa elerine sağlık çok işime yaradı

 113. abc
  Pazar, 30 Ara 2012 zamanında 19:19 | #114

  hic birsey acık degil

 114. Yağmur
  Pazartesi, 31 Ara 2012 zamanında 19:14 | #115

  Performans ödevimi buradan yapacağım sağ olun bilgiler işime yarayacak :)

 115. elif
  Salı, 01 Oca 2013 zamanında 20:57 | #116

  tşk:)

 116. gizli
  Salı, 01 Oca 2013 zamanında 22:57 | #117

  çok güzel bir site her keze tavsiye edrim

 117. Çarşamba, 02 Oca 2013 zamanında 07:08 | #118

  çok güzel çokta beğenerek okudum ve tüm arkadaşlara söyledim onlarında okumasını tavsiye edtim ve herkes bana beğenerek okuduklarını söylediler

 118. Çarşamba, 02 Oca 2013 zamanında 12:40 | #119

  Ayyy ! çok güzel yaa ellerinize sağlık 100 bekliyorum çok işime yaradı hasta numarası yaptım bu gün yapamadım ödevimi diye yarın vermem lazım aradığım bilgiyi burada buldum çok çok çooooooooooooook saol

 119. Çarşamba, 02 Oca 2013 zamanında 12:41 | #120

  title=””> çoook treşekkürler :)

 120. ysn
  Çarşamba, 02 Oca 2013 zamanında 19:41 | #121

  çok iyi

 121. selinay
  Cumartesi, 05 Oca 2013 zamanında 08:08 | #122

  hepsini nasıl yazıyorsunuz

 122. ayşenur
  Pazar, 06 Oca 2013 zamanında 12:52 | #123

  tam gerekli olan bilgiler çok teşekkür ederm inşallah 100 alırım yaa

 123. sanane oloom lazımmı?
  Pazartesi, 07 Oca 2013 zamanında 15:59 | #124

  Cok uzun yazmışsınız be hacı.s ama tesküür edrm cok ısıme yaradıı:) :)

 124. ryhhn
  Pazartesi, 07 Oca 2013 zamanında 16:00 | #125

  çok süper

 125. esra
  Salı, 08 Oca 2013 zamanında 15:50 | #126

  çok güzel olmuş elinize sağlık performans ödevim için gerekliydi

 126. büşşra
  Salı, 08 Oca 2013 zamanında 15:54 | #127

  bravo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mütiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 127. pelşin
  Salı, 08 Oca 2013 zamanında 17:28 | #128

  gerçektende harika anlatılmış fakat bazı devrik cümlelerde gözden kaçmadı değil

 128. Buse dal
  Salı, 08 Oca 2013 zamanında 17:30 | #129

  süperrrr inşalah performans ödevinden 100 alırım teşekürler

 129. Salı, 08 Oca 2013 zamanında 17:36 | #130

  süper inşalah performas ödevinden 100 alırım

 130. Çarşamba, 09 Oca 2013 zamanında 12:53 | #131

  ck tşk spr

 131. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:01 | #132

  ho huuuu çok güzel be bravoo be performanstan 100 aldım ve bu siteye
  borçluyum be

 132. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:03 | #133

  aup be e-okulda 100 yazıyor aymoli sitesine borcum çok lan

 133. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:05 | #134

  😀 😀 neyse artık oh be 5 oldu karnem

 134. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:07 | #135

  :-( oh be lan be

 135. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:08 | #136

  kardeşler yanlış ifade yaptım yaa :-)

 136. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:09 | #137

  ben 6-C öğrencisiyim

 137. xalem
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:16 | #138

  kardeşler sizce iyimi? iyiyse :-d kötüyse :( yapın gitsin

 138. matematik kralı
  Perşembe, 10 Oca 2013 zamanında 13:17 | #139

  bencede iyiyse:d kötüyse :( yapın

 139. Cuma, 11 Oca 2013 zamanında 12:51 | #140

  güzelmiş

 140. TAYYİP
  Cumartesi, 12 Oca 2013 zamanında 14:05 | #141

  herşey çok güzel ama bazı yazım hataları var

 141. TAYYİP
  Cumartesi, 12 Oca 2013 zamanında 14:15 | #142

  ama her şekilde siteniz çok süperrrrrrr :))

 142. TAYYİP
  Cumartesi, 12 Oca 2013 zamanında 14:16 | #143

  ama her şekilde müthiş bir site :) :) :) :)

 143. atakan
  Pazar, 13 Oca 2013 zamanında 19:14 | #144

  teşekkür ederim çok yardımcı oldu uzun yazmışsın hoca 2sayfa dedi 2sayfamıda doldurdum sağol …

 144. human
  Pazar, 13 Oca 2013 zamanında 19:42 | #145

  matematık performasn ımı yaptmmm inş doksan alrm

 145. kemal
  Pazar, 13 Oca 2013 zamanında 20:05 | #146

  Projeden 100 aldım

 146. burak
  Çarşamba, 16 Oca 2013 zamanında 13:40 | #147

  TEŞEKKÜRLER…..

  Nick:BuRaq~

 147. delal
  Çarşamba, 16 Oca 2013 zamanında 16:25 | #148

  yaa çk teşekkürler çok işime yaradı performans ödevimdi…

 148. Cemre
  Salı, 22 Oca 2013 zamanında 19:51 | #149

  keske biraz daha kısa olsaymıs ama farketmiyor cunku projem ıcın kullandım neyse cok tesekkurler ellerınıze saglık :)

 149. matematik kralı
  Çarşamba, 30 Oca 2013 zamanında 16:37 | #150

  uzuna gerek yok dostlar birazını alın 😀

 150. matematik kralı
  Çarşamba, 30 Oca 2013 zamanında 16:39 | #151

  :D:):):):):D YOHUUUU

 151. wolfteam cı
  Çarşamba, 30 Oca 2013 zamanında 16:39 | #152

  bebeğim sin be site

 152. matematik kralı
  Çarşamba, 30 Oca 2013 zamanında 16:42 | #153

  100 aldım performans dan 5 düştü yubiiiii 😀

 153. Pazartesi, 04 Şub 2013 zamanında 16:09 | #154

  çok mükemmel inşallah projeden 100 alırım

 154. rabia
  Çarşamba, 06 Şub 2013 zamanında 17:47 | #155

  çok beğendim harikaa :)

 155. hamit
  Cuma, 08 Şub 2013 zamanında 12:29 | #156

  çokkkkkkkkkkkk saçma hiç işe yarar bilgi yoooooookkkkkkkkkkk

 156. Pazar, 10 Şub 2013 zamanında 14:35 | #157

  abuuuuuuuuuu bu kadar şeyy yaz yaz bitmiyo bn napcam

 157. pırıl
  Salı, 12 Şub 2013 zamanında 14:15 | #158

  GERÇKETEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKÜR EDERİM PROFE ÖDEVİMDE BUNUDA YER ALDIRACAĞIM ÇOK TEŞEKKÜRLER İYİKKİ VARSINIZ

 158. eylül
  Çarşamba, 13 Şub 2013 zamanında 14:35 | #159

  amaaan ne güzeli çok uzun ayrıca imla kuralları yanlış hangi lallo yazmışsa

 159. ….
  Cumartesi, 16 Şub 2013 zamanında 19:07 | #160

  MANİACH 1[2]3**

 160. …..
  Cumartesi, 16 Şub 2013 zamanında 19:11 | #161

  Çok güzel olmuşben de 100 oldım

 161. protect is a quralle
  Cumartesi, 16 Şub 2013 zamanında 19:16 | #162

  E=m½2=maniach 4×4 oyeaa*_* :/

 162. human is hunting (protech)
  Pazar, 17 Şub 2013 zamanında 13:08 | #163

  protect is a quralle’ye katılıom

 163. Pazartesi, 18 Şub 2013 zamanında 20:56 | #164

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 100 aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 164. emrullah
  Salı, 19 Şub 2013 zamanında 20:40 | #165

  mukemmel 😀 yapanlara tşkurler 😀

 165. furkiii
  Salı, 19 Şub 2013 zamanında 20:58 | #166

  guzelmiş 😀

 166. bayram
  Cumartesi, 16 Mar 2013 zamanında 14:55 | #167

  cok guzel bir site odevimi burda yaptim

 167. Çarşamba, 10 Nis 2013 zamanında 20:24 | #168

  hayat bir matematiktir…………………….. 😀 😀 :)))))))) :) matematik olmasa hayat olmaz

 168. Eylüllll
  Çarşamba, 10 Nis 2013 zamanında 20:40 | #169

  Yani genel anlamda güzel ama biraz fazla olmuş teşekkür ederim

 169. esmaNUR ARAZ
  Perşembe, 11 Nis 2013 zamanında 15:41 | #170

  GÜZEL AMA UZUN BİRAZ KISA OLSA YA OLMAZ MIYDI
  ALLAHTAN BU PERFORMANSTI VE 100 ALDIM SAĞALASIN PAMPA

 170. Eren825
  Cuma, 12 Nis 2013 zamanında 15:18 | #171

  saol ya çok yardımcı olmadı 😀

 171. Cuma, 12 Nis 2013 zamanında 15:18 | #172

  saol

 172. hilla
  Pazartesi, 15 Nis 2013 zamanında 15:21 | #173

  çok teşekürler

 173. hilla
  Pazartesi, 15 Nis 2013 zamanında 16:16 | #174

  işalah 100 alırım 8}

 174. Haktan
  Pazartesi, 15 Nis 2013 zamanında 20:17 | #175

  Bilgiler çok güzel beğendim tam 100 lük performans ödevidi 85 alırım çünkü yazıdan dolayı düzensizlik falan …

 175. ebru
  Salı, 16 Nis 2013 zamanında 22:45 | #176

  10 numara süper projemin içeriği çok güzel olacak

 176. hasan
  Çarşamba, 17 Nis 2013 zamanında 22:08 | #177

  Sağolda 100 aldım diyenler yalan atmayın uyduruyorsunuz.Diyelim notu alıyorsunuz. Sonra siteye geri gelip 100 falan aldım diyorsunuz yalan sölemeyin yhaw

 177. Pazartesi, 22 Nis 2013 zamanında 16:45 | #178

  bana çok yardımcı oldu .size burayı kurduğunuz için çooooooooooook teşekkür ederim .sevgilerimle=)

 178. davut
  Salı, 23 Nis 2013 zamanında 07:04 | #179

  Çok Güzel olmuş… Yapanın ellerine sağlık

 179. 123
  Çarşamba, 24 Nis 2013 zamanında 20:27 | #180

  saolun inş. projeden 100 alırım 😀

 180. ramazan
  Perşembe, 25 Nis 2013 zamanında 20:46 | #181

  ya çok uzun biraz kısa olsaydı çok daha güzel olurdu ama yinede güzel =D

 181. esra
  Cuma, 26 Nis 2013 zamanında 14:38 | #182

  çok güzel işime yaradı teşekkürler :) :) :)

 182. damla
  Cuma, 26 Nis 2013 zamanında 15:19 | #183

  çok kötü bu siteyi hiç beğenmedi :'(

 183. merve
  Cuma, 26 Nis 2013 zamanında 15:20 | #184

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 184. esra
  Cuma, 26 Nis 2013 zamanında 15:20 | #185

  çok güzelllllll

 185. akılsız cocuk
  Cumartesi, 27 Nis 2013 zamanında 16:30 | #186

  Ressim Zaten 1 Sayfa Kapladı 😀 öteki sayfaya yazı yazıom bitti 😀 ilk defa performans ödevi yaptm :)

 186. erhan
  Cumartesi, 27 Nis 2013 zamanında 19:26 | #187

  çok soğalun performans ödevinden 100 aldım

 187. tuğçe
  Cumartesi, 27 Nis 2013 zamanında 20:27 | #188

  güzelmiş saolun 😀

 188. tubiss
  Pazar, 28 Nis 2013 zamanında 15:00 | #189

  süper 😉

 189. resul
  Pazar, 28 Nis 2013 zamanında 17:16 | #190

  çoook güzel ama hemen cevap vermenizi istiyorum ESKİ UYGARLIKLARIN MATEMATİKLERİ gerekli mi o olmazsa da olur mu

 190. Pazar, 28 Nis 2013 zamanında 18:51 | #191

  çok işime yaradı valla :)

 191. anan
  Salı, 30 Nis 2013 zamanında 17:51 | #192

  kurtar beni oğlum

 192. Perşembe, 02 May 2013 zamanında 16:42 | #193

  valaa cok guzel bır sıte hepinizin ellerınıze sağlık ama biraz yazım hatası var :(

 193. vayvay
  Cuma, 03 May 2013 zamanında 09:06 | #194

  ADAMSIN ADMİN..

 194. Cumartesi, 04 May 2013 zamanında 12:39 | #195

  işime yaramadı ama yine de teşekkür ederim başka sitelerde bundan daha güzel konular ve daha güzel anlatımlar var yanlış anlamayın ama ben sizin siteniz adınıza kötü demek istemiyorum yani yanlış anlamayın lütfen ben bu siteyi sevmesemde işime yaramadıysada genede yoru yapmamak benim için
  büyük bir keyftir efendim

 195. Cumartesi, 04 May 2013 zamanında 13:52 | #196

  harbiden süper yaa bayıldım

 196. eeeeee
  Pazar, 05 May 2013 zamanında 11:38 | #197

  siteye bayıldım çok işime yaradı:)

 197. Serdar
  Salı, 07 May 2013 zamanında 21:05 | #198

  Kısa öz demişsin burdan 10 sayfa çıkar ben bunu kısaltıcam 😀

 198. Çarşamba, 08 May 2013 zamanında 14:47 | #199

  iyde la olm birtane dogru yazılmamış laaaaa:)

 199. Çarşamba, 08 May 2013 zamanında 14:48 | #200

  şekillllllllllllll bir odev kaynak noktası tüm kurulumunda emeyi geçenlerden allah raii olusn . benim canlarım

 200. Çarşamba, 08 May 2013 zamanında 16:40 | #201

  zooooooooooooooooor çooooooooooooooooook zoooooooooooooooooooooor ödeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooof

 201. resul cebeci
  Çarşamba, 08 May 2013 zamanında 22:59 | #202

  proje ödevimde bana cok yardımcı oldu kısa ve öz ama(çok uzun) 😀

 202. Perşembe, 09 May 2013 zamanında 18:51 | #203

  çok çikin olmuş begenmedim hiçbirşey yok şikayet etcemmmmmmm

 203. Perşembe, 09 May 2013 zamanında 18:55 | #204

  şaka şaka çok çikinnnnnnnnnnn:)

 204. nirvana
  Perşembe, 09 May 2013 zamanında 19:33 | #205

  Cok ıyı olmus panpa saol 😀 😀 😀 :/

 205. NickYoq(kısaca anti matematikçi)
  Perşembe, 09 May 2013 zamanında 21:44 | #206

  Ben bunu nası yazcam la :(

 206. PuNiShEr
  Cumartesi, 11 May 2013 zamanında 14:30 | #207

  çok tşkür ederim performansıma yardımcı oldu hocadan yüz aldım çok tşkür ederim aymoli.com

 207. Cumartesi, 11 May 2013 zamanında 16:04 | #208

  Çok güzel yapmışsınız ama cok uzunn ya ben bunu yazana kadar canım cıkar ya :))

 208. Eşref
  Pazartesi, 13 May 2013 zamanında 16:06 | #209

  Gerçekten süper.Projeme yardımcı oldu ama yazarken elim kırılacaktı çok uzun :)

 209. Pazartesi, 13 May 2013 zamanında 16:07 | #210

  süper ama uzun

 210. Pazartesi, 13 May 2013 zamanında 16:07 | #211

  süper bişey ama uzun yinede 100 aldım :)

 211. ömer
  Pazartesi, 13 May 2013 zamanında 21:04 | #212

  SAOL ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ELLERİNE SAĞLIK 100 ALDIM 😀 😀 😀

 212. MUSA
  Salı, 14 May 2013 zamanında 14:28 | #213

  helal ln

 213. mat
  Salı, 14 May 2013 zamanında 16:22 | #214

  valla çok güzel kısa ve öz çok teşekkür ederim

 214. beyza mattan nefret edıom
  Salı, 14 May 2013 zamanında 19:18 | #215

  çok uuzuun proje odevim yapmak stemom kırpcamda yazcam

 215. elif
  Çarşamba, 15 May 2013 zamanında 14:39 | #216

  pf mal gibi neresi güzel

 216. buse
  Çarşamba, 15 May 2013 zamanında 21:31 | #217

  Çok teşrkkürler performans kesin yüz

 217. Perşembe, 23 May 2013 zamanında 13:55 | #218

  Çook Teşekkur Ederim Sayende Projemi Bitirdim … Keşke Daha Önce Bu Siteyi Bulsaymısım

 218. helindegerli
  Salı, 28 May 2013 zamanında 17:58 | #219

  çok güzel bir site ama çok uzun keşke daha kısa ve öz olsaymış

 219. şeyma
  Salı, 28 May 2013 zamanında 21:14 | #220

  çokkkkkkk teşekkür ederim proje ödevime yardımcı oldu :)

 220. seza
  Çarşamba, 29 May 2013 zamanında 14:12 | #221

  gerçekten cok işime yaradı fakat yazım yanlıslıkları cok varrr !!

 221. Pazar, 22 Eyl 2013 zamanında 13:26 | #222

  güzelmiş ama yine matematik ama sevdim

 222. sema nur
  Pazartesi, 23 Eyl 2013 zamanında 20:00 | #223

  bence biraz uzun ama güzel olmuş ben beğendim zaten birazını yazmadım kaç alacağımı bilmiyorum…

 223. Salı, 24 Eyl 2013 zamanında 19:49 | #224

  olm çou yazı yanlış yazılmış ama site güzel

 224. klan
  Pazar, 13 Eki 2013 zamanında 12:51 | #225

  ya bune abi bi performans annem tutturdu hepsini yaz 😀

 225. Pazartesi, 28 Eki 2013 zamanında 14:41 | #226

  ben bünü cok sevdim ama cok sayilar var

 226. İrem
  Çarşamba, 30 Eki 2013 zamanında 20:35 | #227

  çok güzel olmuş emeğinize sağlık performans ödevimi buradan yaptım teşekkürler :)

 227. Pazar, 03 Kas 2013 zamanında 12:48 | #228

  yardımcı olamadınız<abbr

 228. Pazar, 03 Kas 2013 zamanında 12:49 | #229

  performas ödevimdii kaç alıcam acep

 229. Pazar, 03 Kas 2013 zamanında 12:49 | #230

  ama yinede emeğinize sağlık

 230. gizem
  Pazartesi, 04 Kas 2013 zamanında 16:48 | #231

  ben gizem erkek arkadaş arıyorum 12 yaşındayım 1.52 boyundayım sevgili olmak isteyen buraya gizem yazsın

 231. Mekangaraj6
  Salı, 05 Kas 2013 zamanında 17:13 | #232

  güzel de cooooook uzuuuun

 232. nazlıcan
  Salı, 05 Kas 2013 zamanında 18:14 | #233

  çok güzel açıklayıcı sağolun:)

 233. sabrireyiz
  Çarşamba, 06 Kas 2013 zamanında 20:08 | #234

  İnşallah 100 alırım performanstan çok sağolun

 234. ayşenur
  Perşembe, 07 Kas 2013 zamanında 16:34 | #235

  ben daha karışık yazı bekliyordum bu iyimiş

 235. nie sordun bilader
  Cumartesi, 09 Kas 2013 zamanında 16:06 | #236

  süper bişey ya 😀 performansdan yüz aldım….. 😛

 236. Cumartesi, 30 Kas 2013 zamanında 14:36 | #237

  güzel miş teşekklürler işime yaradı

 237. Cumartesi, 30 Kas 2013 zamanında 18:35 | #238

  çok teşekkürler vallaha işime çok yaradı matematik ödevime tamda 7.sınıf konusu

 238. halis
  Cumartesi, 07 Ara 2013 zamanında 11:52 | #239

  BENİM DE İŞİME YARADI :d d

 239. mert
  Salı, 10 Ara 2013 zamanında 22:06 | #240

  cok teşekkürler siz olmayaydınız ödevimi yapamazdım :)

 240. prenses
  Çarşamba, 11 Ara 2013 zamanında 16:49 | #241

  çok güzelmişşş

 241. eski mısır hayranı
  Çarşamba, 11 Ara 2013 zamanında 22:18 | #242

  teşşekürler….. performansıma uygun bir konu 😀

 242. emine
  Cumartesi, 14 Ara 2013 zamanında 12:37 | #243

  çok güzel ama imla yanlışları var

 243. büşra
  Pazar, 15 Ara 2013 zamanında 16:21 | #244

  yazdık bakalım bizim matematikçi ne vercek bakalım :/

 244. Elif Çakır
  Salı, 17 Ara 2013 zamanında 23:59 | #245

  Aslında Ben Matematiği Sevmezdim Fakat Artıkın Çok Seviyorumm 😀 😀
  BUKONUDA BENİM PROJE ÖDEVİMM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ 😀

 245. ceylin
  Cuma, 20 Ara 2013 zamanında 10:06 | #246

  süper her bilgi var performansta işime çok yaradı…!

 246. seymen
  Pazar, 22 Ara 2013 zamanında 22:13 | #247

  performans odevim için kulandım super 100 alırsam cok ii saolun varolun

 247. seymen
  Pazar, 22 Ara 2013 zamanında 22:14 | #248

  cok ii siniz performance :)
  😀

 248. seymen
  Pazar, 22 Ara 2013 zamanında 22:16 | #249

  helal len adamın dibi siniz

 249. Abdullkadir
  Pazartesi, 23 Ara 2013 zamanında 14:20 | #250

  Çok uzun ya :(

 250. Salı, 24 Ara 2013 zamanında 21:16 | #251

  inş işe yarar lannnnn

 251. RoTe
  Çarşamba, 25 Ara 2013 zamanında 11:02 | #252

  Sağol admin :)))))) İşime Yaradı

 252. Cuma, 27 Ara 2013 zamanında 10:01 | #253

  süper yazılar var güzel anlatılmş ben süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr diyum

 253. melisa
  Cumartesi, 28 Ara 2013 zamanında 19:46 | #254

  teşekkürler çok yardımcı odu

 254. Perşembe, 02 Oca 2014 zamanında 20:41 | #255

  teşşekür ederim çok yardımcı oldu bu site

 255. Perşembe, 02 Oca 2014 zamanında 22:32 | #256

  Teşekkürler eski uygarlıklarda kullanılan sayılar ile ilgili çok şey öğrendim

 256. Pazar, 05 Oca 2014 zamanında 19:12 | #257

  100 aldım teşekkürler :))))))))))))))))))

 257. MatemAtik Dehası Çöpte Kaldı
  Pazartesi, 06 Oca 2014 zamanında 20:06 | #258

  süper olmuş vala harikasın:D

 258. Salı, 07 Oca 2014 zamanında 12:28 | #259

  eski paralar

 259. beroo
  Perşembe, 09 Oca 2014 zamanında 01:47 | #260

  Güzel ama fazlasıyla imla hatası var . Ayrıca bazı kelimelerin baş harfleri eksik . Yinede genel olarak bakarsak iyi . Teşekkürler .:)

 260. Perşembe, 09 Oca 2014 zamanında 22:40 | #261

  süper

 261. matematihdehası
  Salı, 14 Oca 2014 zamanında 20:24 | #262

  performans için sağolun 100 aldım

 262. matematihdehası
  Salı, 14 Oca 2014 zamanında 20:25 | #263

  herkese tafsiye ediyorum performanstan 100 aldım teşekürler aymoli.com

 263. Pazartesi, 20 Oca 2014 zamanında 15:43 | #264

  çok tesekkur ederim 😉

 264. Pazartesi, 24 Şub 2014 zamanında 01:36 | #265

  çok güzel işime çok yaradı projemide tamamlamış oldum :)

 265. Furkan
  Pazar, 09 Mar 2014 zamanında 13:03 | #266

  Çok güzel emeğe saygı ellerinize saglik … 😀

 266. eller felç !
  Salı, 11 Mar 2014 zamanında 16:36 | #267

  ulan biz 3 saat yazdık bize yazık deilmi cıktı almıssınız vıdı vıdı etmeyin ! ellerimiz felç geçirdi lan

 267. arzu
  Pazar, 16 Mar 2014 zamanında 13:02 | #268

  inşallah 100 alıcam

 268. mira
  Pazar, 16 Mar 2014 zamanında 20:50 | #269

  Çok tşk. Performans ôdevimdi

 269. Egehan
  Cumartesi, 29 Mar 2014 zamanında 12:20 | #270

  Bence çok güzel ve iyi zor bir araştırmadan sonra bu kadar şey bulunması gerçekten zor yazım yanlışları var ama insan okuyabiliyor gerçekten güzel

 270. Salı, 01 Nis 2014 zamanında 16:16 | #271

  güzel bir site işime yaradı.

 271. Emircan
  Salı, 01 Nis 2014 zamanında 19:35 | #272

  Vallla Hoca Proje Verdi Sağolasın Kardeş Çok İŞime Yarıcak 😀

 272. memedo
  Perşembe, 03 Nis 2014 zamanında 22:20 | #273

  cok işime yaradı tesekkürler

 273. senanur
  Cuma, 04 Nis 2014 zamanında 18:33 | #274

  <3 proje ödevimdi yaptım teşekkürlerr

 274. abi
  Pazartesi, 07 Nis 2014 zamanında 20:33 | #275

  abi süper ben 6D öğrencisiyim

 275. ramazan
  Pazartesi, 07 Nis 2014 zamanında 20:41 | #276

  bende proje ödevimi buradan yapıyorum ama eksik yaszım var

 276. mervenur
  Salı, 08 Nis 2014 zamanında 20:09 | #277

  Çok teşekkür ederim ama bayağa uzun

 277. emrullah
  Perşembe, 10 Nis 2014 zamanında 20:31 | #278

  çok tesekkürler ama bayabi uzun

 278. emrullah
  Perşembe, 10 Nis 2014 zamanında 20:33 | #279

  :):D

 279. sanane len
  Perşembe, 10 Nis 2014 zamanında 20:55 | #280

  cok uzun olmuş onun dışında birsey yok
  <3 :) 😉

 280. merve
  Cumartesi, 12 Nis 2014 zamanında 15:13 | #281

  bu bnm proje odevım ıns. ıyı olur yaa :/

 281. mama
  Cumartesi, 12 Nis 2014 zamanında 18:21 | #282

  Supersinizzzz tskr

 282. zehra
  Pazar, 13 Nis 2014 zamanında 10:25 | #283

  Çok beğendim teşekkürler yalnız daha kısa olabilirdi

 283. Merve
  Pazar, 13 Nis 2014 zamanında 10:27 | #284

  iyrenç

 284. eda ece
  Pazartesi, 14 Nis 2014 zamanında 19:24 | #285

  çok teşekkür ederim çok uzun ama işallah proje görevimden 100 alırım site için saolun

 285. Pazartesi, 14 Nis 2014 zamanında 20:41 | #286

  çok teşekkürler proje ödevi için süper bir site 😀

 286. ceren
  Salı, 15 Nis 2014 zamanında 17:33 | #287

  siteniz çok güzel

 287. ceren
  Salı, 15 Nis 2014 zamanında 17:35 | #288

  ama proje ödevimden 100 alırsam sorun kalkacak

 288. FikReT`S#
  Çarşamba, 16 Nis 2014 zamanında 21:21 | #289

  Çok uzun. Onun dışında verdiği bilgiler güzel ve faydalı. Yapanın eline sağlık.

 289. Kübranur Kucur
  Perşembe, 17 Nis 2014 zamanında 17:10 | #290

  o kadar yorum yazılmış hepsi 2 sene önce

 290. mama
  Cuma, 18 Nis 2014 zamanında 18:22 | #291

  Deniz seni seviom

 291. Cumartesi, 19 Nis 2014 zamanında 14:26 | #292

  abi yaaaa .çok işime yaradı .yapanın elini opüm.100 aldım

 292. …………………..
  Pazar, 20 Nis 2014 zamanında 14:54 | #293

  yha süpersiz inş. proje odevimden 100 alırım ama hca bizim kullandığımız sayı sistemleriyle karşılştırma demiş tam olarak bu konuyu bulamadım

 293. Pazartesi, 21 Nis 2014 zamanında 21:48 | #294

  harikaaaaaaa

 294. Salı, 22 Nis 2014 zamanında 18:10 | #295

  Valla projem harika olacak süperrrrrrr olmuşşşşşşşşşş!!!!!!! 😀 ;D 😀

 295. Smile
  Perşembe, 24 Nis 2014 zamanında 19:20 | #296

  proje ödevim bitti saolun 😀

 296. Cumartesi, 26 Nis 2014 zamanında 15:01 | #297

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre

 297. sanane len benim adımı
  Pazar, 27 Nis 2014 zamanında 12:21 | #298

  ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççoooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bbbbbiiiiiiiiiiirrrrrrr sssssssssssssssiiiiiiiiiiittttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 298. Pazar, 27 Nis 2014 zamanında 16:12 | #299

  saolun 😀

 299. esra
  Salı, 29 Nis 2014 zamanında 16:34 | #300

  proje ödevinden 100 aldım bu siteyi kim hazırladıysa ellerine saglık

 300. ProÜye
  Cuma, 02 May 2014 zamanında 17:58 | #301

  Gerçektende Projem için kullandım elimin içine sıçsamda 100 aldım:)

 301. gökçenur
  Cumartesi, 03 May 2014 zamanında 18:05 | #302

  çoookkkkkkkkkkk güzel bir sayfa inşallah 100 alırım :)

 302. gökçenur
  Cumartesi, 03 May 2014 zamanında 18:15 | #303

  proje ödevim :)

 303. burak
  Salı, 06 May 2014 zamanında 16:11 | #304

  performans ödevini burda yaptım kaç alırım acaba

 304. ıyk yha yine matemetik
  Salı, 06 May 2014 zamanında 17:40 | #305

  nefret ediom matematikten ayh bu yazılar ne zaman biterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 305. YAVUZ
  Salı, 06 May 2014 zamanında 21:03 | #306

  deniyicem performans ödevi

 306. admin
  Çarşamba, 07 May 2014 zamanında 16:58 | #307

  100 Garanti alırsın

 307. Ece
  Cuma, 09 May 2014 zamanında 13:27 | #308

  çok işime yaradı sağolun

 308. guney
  Pazartesi, 19 May 2014 zamanında 09:26 | #309

  cok sagolun cok guzel projeden yuz aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 309. ilayda
  Çarşamba, 21 May 2014 zamanında 17:31 | #310

  çok tşkr harika bi site yalnız çok uzun oku oku bitmedi ama ödevim için çooookkkk güzel oldu tşkr 😀

 310. aylin
  Perşembe, 22 May 2014 zamanında 21:47 | #311

  harbiden süper bi site ama baya bi uzun elerim koptu dier arkadaşlarında eminim ole ama ders bu sonuçta allah hepimize kolaylık versiiiiiinnnn:):):)

 311. busenur
  Cumartesi, 24 May 2014 zamanında 13:55 | #312

  bu yorumlar ne la böyle

 312. DUYGU
  Pazar, 25 May 2014 zamanında 13:52 | #313

  projemden 100 aldım çokkkk solunnnnn

 313. DUYGU
  Pazar, 25 May 2014 zamanında 13:53 | #314

  teşekürler:D

 314. DUYGU
  Pazar, 25 May 2014 zamanında 13:53 | #315

  😀

 315. Salı, 27 May 2014 zamanında 19:14 | #316

  vay ne kadar uzundur

 316. aziz
  Pazar, 09 Kas 2014 zamanında 17:21 | #317

  abi bu ne güzel bir site projemde çoooooooook payı oldu ama ellerim koptu :p

 317. Pazar, 11 Oca 2015 zamanında 19:39 | #318

  performans ödevim için kullandım umarım 100 alırım ya 😀

 318. Pazar, 11 Oca 2015 zamanında 19:41 | #319

  mustafaa seni seviyorum eğer sen bu ödev için buraya girdiğinde bunu okursan çok mutlu olacağım seni çokkkkkkkkkk seviyorum :* :* <3

 319. Pazar, 11 Oca 2015 zamanında 19:42 | #320

  umarım 100 alırım :)

 320. Pazar, 11 Oca 2015 zamanında 19:43 | #321

  mustafaaaa seni seviyorum sen bu siteye ödev için gidiğinde bu yazıyı görürsen çokkk mutlu olacağım seni seviyorum aşkım :*

 321. iremnur67
  Pazartesi, 12 Oca 2015 zamanında 17:16 | #322

  matematik proje ödevimde kullandım 100 aldım. çok teşekkürler bu siteden yararlanmanızı tavsiye ederim :]

 322. Salı, 13 Oca 2015 zamanında 17:25 | #323

  Kusura bakmayın ama bu kadar yazmaya uğraşamam

 323. Salı, 13 Oca 2015 zamanında 17:26 | #324

  😀

 324. buse
  Çarşamba, 28 Oca 2015 zamanında 16:04 | #325

  metematik proje ödevimi burdan baktım ve 100 aldım

 325. ben yha mk ;)
  Salı, 10 Şub 2015 zamanında 22:31 | #326

  b*k çok uzun

 326. arif dura
  Perşembe, 12 Şub 2015 zamanında 17:13 | #327

  hepsını yazsam 100 alırımda cok ya

 327. ayça
  Cumartesi, 21 Şub 2015 zamanında 19:53 | #328

  süper proje ödevi 6.sınıf

 328. sena
  Salı, 24 Şub 2015 zamanında 20:10 | #329

  çok güzel valla ama kaç alacağım bilmiyom

 329. sena
  Çarşamba, 25 Şub 2015 zamanında 19:58 | #330

  99 aldım uffffffffffff hoca vermedi bir puan yaaaaaaaaaaa

 330. sena
  Çarşamba, 25 Şub 2015 zamanında 20:00 | #331

  erdem seni seviom

 331. Cumartesi, 07 Mar 2015 zamanında 19:27 | #332

  biraz düzgün yazın yani

 332. kafana takma
  Cumartesi, 07 Mar 2015 zamanında 19:35 | #333

  çok fazla yazım yanlışı var

 333. kulanmıyorum fesi
  Çarşamba, 11 Mar 2015 zamanında 11:16 | #334
 334. kulanmıyorum fesi
  Çarşamba, 11 Mar 2015 zamanında 11:17 | #335

  küfür içerdiğinden yorum silinmiştir

 335. kulanmıyorum fesi
  Çarşamba, 11 Mar 2015 zamanında 11:17 | #336

  küfür içerdiğinden yorum silinmiştir

 336. hati22
  Cumartesi, 14 Mar 2015 zamanında 23:07 | #337

  işime yarayacağa benziyor.

 337. hati22
  Cumartesi, 14 Mar 2015 zamanında 23:08 | #338

  @iremnur67
  ödevini nasıl yaptın

 338. Pazartesi, 16 Mar 2015 zamanında 19:08 | #339

  Katiliyorun cunku bene hic sevmem matematigi iiiiiiiiiiyyyyyyyy

 339. Çarşamba, 18 Mar 2015 zamanında 19:10 | #340

  İnsallah proje gorevimden 100alirummmmmmm

 340. Cumartesi, 21 Mar 2015 zamanında 19:34 | #341

  kaç sayfa çıkar

 341. DİLARA
  Çarşamba, 25 Mar 2015 zamanında 14:46 | #342

  ÇOK GÜZEL PIROJE ÖDEVİ OLACAK 8 SINIF

 342. DİLARA
  Çarşamba, 25 Mar 2015 zamanında 14:47 | #343

  ÖSKAN HOCA ŞİŞALAH BEYENİR DİLARA

 343. nisa
  Çarşamba, 25 Mar 2015 zamanında 19:51 | #344

  :) :) :)

 344. ecem
  Pazartesi, 30 Mar 2015 zamanında 16:05 | #345

  çok gereksiz buldum çok ama çok yazım hatası var!! nemli rol oynamıştır?? önemli rol oynamıştır değil mi yani daha bir çok böyle yanlış ifadeler var yapmayın lütfen.

 345. Cuma, 03 Nis 2015 zamanında 22:56 | #346

  Ya Hiç bir sitede Çin Çarpması Napier Çarpma vb. leri göstermiyo projem var PROJEM

 346. Cumartesi, 04 Nis 2015 zamanında 14:38 | #347

  tam 10 sayfamı aldı ama 100 aldımmmmm

 347. Cumartesi, 04 Nis 2015 zamanında 14:44 | #348

  çok verdiniz be

 348. kerem
  Pazar, 05 Nis 2015 zamanında 17:09 | #349

  Proje odevim bunu yaptik tan sonra okulu bulanin ve de matematigi bulani arastircam :)

 349. Pazartesi, 06 Nis 2015 zamanında 18:59 | #350

  oha lan nekadar uzun hangi hayvan eti yemiş yazmış

 350. anan
  Pazartesi, 06 Nis 2015 zamanında 19:03 | #351

  ananzaa

 351. Büşra
  Salı, 14 Nis 2015 zamanında 19:06 | #352

  tşk muhteşemdi

 352. yaren
  Cuma, 17 Nis 2015 zamanında 16:02 | #353

  projem içindi çok saol

 353. caner
  Pazartesi, 20 Nis 2015 zamanında 21:18 | #354

  süper perfoma s odevimden 100 aldım teşekür

 354. sena
  Salı, 21 Nis 2015 zamanında 18:09 | #355

  çok uzun keşke daha kısa olsaydı hıı ödev yaparken şarkı dinleyin ben şunu dinliyom Tori Kelly- lullaby ÇOK GZL Bİ ŞARKI :]

 355. emily
  Pazartesi, 27 Nis 2015 zamanında 19:15 | #356

  bence çok güzel olmuş

 356. selin
  Pazar, 03 May 2015 zamanında 20:16 | #357

  hiç işime yaramadı bana 3000 ve 10000 arası lazımdı :(

 357. Speagerl
  Perşembe, 14 May 2015 zamanında 02:16 | #358

  Cok fazla yazım yanlışları var düzeltseniz..

 358. Bey
  Perşembe, 14 May 2015 zamanında 16:32 | #359

  Bir ödevin daha sonuna geldik gg

 359. Mete Akman
  Perşembe, 14 May 2015 zamanında 22:20 | #360

  Matemetik Proje Ödevimde Kullandım. Gerekli Bilgileri Veren, Yazan Kişiye Teşekkür Ederim :) 😀

 1. şimdilik geri bağlantı yok