Yeni Konular

Atatürk Sözleri ve Fotoğrafları

Atatürk Sözleri ve Fotoğrafları
Atatürk Sözleri ve Fotoğrafları

Atatürk Sözleri ve Fotoğrafları

Atatürk’ün mükemmel kişiliği ve yaptığı devrimler sayesinde bize armağan ettiği sözleri ve onun fotoğrafları …

 

 

 

resimli-ataturk-sozleri-21ar3ra03r

sivil-savunma-ile-ilgili-sozler-2-4a5s1ra3

tumblr_n1wdkiMu6U1spkspbo1_500ads47r1

vm3dh-4a6516ra63r

10 Kasim Ataturk Sozleri


954640_10151400032652273_713488988_n-14a63r

?????????????????

 

as4r16ar3aer

asd146r1aataturk-sozleri

 

ata_derki-4a56r1a631r

Ataturk Sozleri-7a984ra1r

 

ataturk-soz-imza-1ar10a3ra

 

ataturk_3244521dar43

 

 

 

ataturksozleri-basari-raolmlşkaerj34

ataturkun_sozleri-atatürk_resimleri-dasf2123r

atatürk, 10 kasım, atatürk'ün sözleri, atatürk sözleri, özlü sözler, ünlü sözler, atatürk'ü anma (aymoli)

Atatürk-Sözleri-1asd1fr

Atatürk-Sözleri-3das1r

?????????????????????

mustafa-kemal-ataturk.jpg888f083dab4c4ba46bd0-1456a1r

Mustafa-Kemal-Ataturk-Sozleri-234sdar

resimli-ataturk-sozleri.jpgc3058a296e8224e7ed7975a11b2982aa-45a1r

resimli-ataturk-sozleri-11as6d54r61

” Efendiler bize karşı yapılan rekabet, hakikaten çok gayri meşru, hakikaten çok kahredici idi.”

 

” Tam bağımsızlık için şu temel şart var; Milletin egemenliği, ekonomik egemenlikle ile tamamlanmalıdır.”

 

“Bilelim ki milli beliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”

 

“İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, düşünceler ve bu düşünceleri sezinleyen ve genelleştiren kimselerdir.”

 

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık
karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli
mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve
resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin,
haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve
bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet
veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı
vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin
evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve
memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle
medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim.
Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye
kadar, amansız düşmanıyım.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar,
mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya
mahkumdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı
duyarız.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün
milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim
milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin
gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil
şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip
olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin
fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş
olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların
maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca
sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,
müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların
dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan
doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük
Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu
vazifemizdir.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu
kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin?
Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere
yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye
layıksın.

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün
anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal
bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız,
hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar;
eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve
irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali
olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek
ve yaşatacak sizsiniz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen
yaşayacaktır.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz…
Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye,
bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim,
hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak
bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar
beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil
yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler
yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz
ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir
millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk
iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha
çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye
idealinin bel kemiğidir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Atatürk'ün Vasiyeti...

Atatürk’ün Vasiyeti…

  Uzunca bir aranın ardından tekrar bu kendi şahsına münhasır sitemizde sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. …

16 yorumlar

 1. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Kudos!

 2. What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge about unpredicted feelings.

 3. If some one needs to be updated with latest technologies then he must be pay a
  visit this web page and be up to date all the time.

 4. Bila anda sudah menetapkan untuk bermain judi joker123 deposit pulsa maka patut mempunyai aplikasinya.
  Untuk mempunyai aplikasi ini anda semestinya memilih laman judi
  terbaik dan paling ampuh. Ada sebagian hal
  yang harus anda lakukan dikala dalam pengerjaan pencarian laman judi
  terbaik dan terpercaya.

  Perkembangan permainan judi memang amat kencang sekali,
  anda dapat bermain judi joker cuma dengan memakai telepon pintar termasuk juga transaksinya.
  Permainan ini memang sungguh-sungguh menguntungkan bagi para pemain yang memenangkan permainan sebab akan banyak mendapatkan tawaran hadiah dari situsnya, tapi semestinya memilih web judi terbaik supaya tidak terkena penipuan.

 5. Very energetic post, I liked that a lot. Will there
  be a part 2?

 6. Selaku Agen joker123, Winsport77 juga menerima pendaftaran akun judi Joker123 atau Joker388 GRATIS.
  Kami juga memberikan kemudahan dalam progres transaksi
  memakai puluhan bank di Indonesia seperti bank BCA, Danamon, BRI, NISP, Bank BTN,
  BNI, Permata, KalTim, Mandiri, CIMB Niaga dan sebagainya.
  Tak cuma itu saja, joker123 berprofesi sama dengan Winsport77 juga menyediakan virtual payment seperti SAKUKU, GOPAY, OVO, Payfast dan DANA.
  Kami juga menerima transaksi pulsa XL dan telkomsel.

  Bersama kami Agen Joker388 Terpercaya yang siap membantu anda dalam
  pengerjaan Daftar Joker123 Dipungut. Dengan beraneka Promo Bonus menarik.
  Tunggu apalagi, buruan bergabung bersama Agen Legal judi tembak ikan online
  uang absah.

 7. I like what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve you guys to blogroll.

 8. It’s actually a nice and useful piece of information.
  I am satisfied that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 9. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 10. Salah satu ciri laman judi terbaik yang tak boleh anda lupakan ialah web judi yang tidak
  memiliki riwayat tentang hal buruk, termasuk pembohongan. Kalau anda menemukan laman judi semacam itu maka lebih bagus mencari laman judi yang lainnya.
  Carilah website judi terbaik dengan ciri yang kami sampaikan di atas.

  Sesudah menemukannya maka anda patut daftar lebih-lebih dahulu, kemudian sesudah daftar karenanya seharusnya melakukan setor dana atau deposit supaya bisa
  bermain. Karena tanpa deposit anda pasti tidak akan dapat bermain judi joker ini.

  Dikala sudah karenanya anda dapat mengecek apakah aplikasi sudah
  bisa dipakai atau belum.

 11. Variasi permainan judi joker123 deposit pulsa yakni salah satu ragam
  yang banyak dimainkan oleh orang. Yang membedakan dari permainan judi
  yang lain adalah anda dapat bermain judi joker ini di telepon pintar yang mempunyai koneksi dengan dunia online.
  Namun sebelum bermain anda sepatutnya mengamati beberapa hal
  berikut.

  Pertama harus mendaftar pada aplikasi terbaik dan aplikasi terbaik ini dapat anda peroleh di website terbaik juga.

  Jadi men-download aplikasi judi joker cuma dapat anda lakukan di web judi
  terbaik. Anda tak akan menemukan aplikasi ini di
  google playstore, sebab oleh pemerintah masih belum dilegalkan.

 12. It’s very easy to find out any topic on net as compared
  to textbooks, as I found this piece of writing at this web site.

 13. Jika anda sudah memutuskan untuk bermain judi joker123 deposit pulsa karenanya mesti mempunyai aplikasinya.
  Untuk memiliki aplikasi ini anda wajib memilih laman judi
  terbaik dan paling ampuh. Ada beberapa hal yang
  mesti anda lakukan ketika dalam cara kerja pencarian website judi terbaik dan terpercaya.

  Perkembangan permainan judi memang betul-betul cepat sekali, anda bisa bermain judi joker cuma dengan menggunakan telpon pintar termasuk juga transaksinya.
  Permainan ini memang sangat menguntungkan bagi para pemain yang memenangkan permainan sebab akan banyak menerima tawaran hadiah dari situsnya, tapi patut
  memilih situs judi terbaik agar tak terkena penipuan.

 14. It’s in fact very complicated in this full of activity life to listen news on Television, thus I
  only use the web for that purpose, and get the latest information.

 15. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a forty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
  ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this
  is totally off topic but I had to share it with someone!

 16. Appreciate this post. Will try it out.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir