Yeni Konular

Beyazıt cami Külliyesi şifahanesi

Sultan Bayezit Camii ve külliyesi I 1484?1488 yıllarında Mimar Hayrettin I tarafından yapıldı. Külliyenin bütünü 100 kadar kubbe ile kaplıdır. Caminin kubbesinin çapı 22,55 met­redir, yanı başında küçük avlulu bir medrese ve biraz açığında geniş av­lulu bir şifahane vardır. Sultan Ba­yezit II bu külliyenin yönetimi için 167 görevli atamıştı. Buradaki Tıp Medresesi’nde okuyan öğrenciler hastanelerde staj görüp yetişirlerdi. Ülkenin ünlü bilginleri Bayezit med­reselerinde müderrislik (profesör) ederlerdi.

Şifahane

Bayezit külliyesine bağlı şifahane-de akıl ve ruh hastaları tedavi görür­dü. Tedavi aracı olarak müzik, çiçek­ler, çeşitli av etleri ve ilaçlar kullanı­lırdı.

 

Şifahanenin başlıca tedavi aracı mü­zikti. Bilindiği gibi XIX. yy.a kadar Avrupa’da akıl ve ruh hastalarına çok kötü muamele edilirdi. Buna karşılık

Osmanlı ülkesinde bu hastalara her zaman iyi davranılırdı. Hastaları mü­zikle tedavi etmek için şif ahanede ha­nende (şarkı söyleyen) ve sazende (çalgı çalan) olarak 10 görevli bulu­nuyordu. Bunlardan üçü şarkı söy­ler, diğerleri çalgı çalarlardı (ney, ke­man, muskar, santur, çenk, çenk san­tur, ut).

 

Tedavide çiçeklerden de yararlanı­lırdı. Çiçeklerin yalnız rengi değil ko­kusu da hastalar üzerinde iyi etki bı­rakırdı. En çok kullanılan çiçekler sümbül, lâle, reyhan, karanfil, şeb­boy, nesrin, yasemin, deveboynu, zer­rindi.

 

Av etlerine gelince, her hasta için hekim öğüdüne göre özel tarzda pişi­rilen çeşitli yabanî kuş etleri kulla­nılırdı: keklik, turaç, sülün, kaz, ör­dek v.b. Bu arada memeli hayvanlar­dan geyik etine de yer verilirdi.

 

Şifahanenin eczane kısmı da çok iş­lekti. Haftanın iki gününde eczane­den her isteyene bedava ilaç verilir­di. İlaçlar burada hazırlanır, bunun için yüklü bir hammadde stoku bu­lundurulurdu. Sultan Bayezit II ec­zanede herkesin görebileceği yere bir yazı astırmıştı. Bu yazıda, muhtaç ol­madığı halde her kim bu eczaneden ilaç alır da ticaret maksadı ile kulla­nırsa o kimsenin sakat kalıp fakir düşmesi dileği belirtiliyordu. Padişah ilencinden çok korkulduğu için fakir olmayanlar bedava ilaç almaktan çe­kinirlerdi.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir