Yeni Konular

Bulgaristan tarihi tarımı iklimi

Türkiye’den yedi defa daha küçük olan Bulgaristan, Trakya sınırımızda bize komşu olan küçük bir ülkedir. Doğusunda Karadeniz vardır. Romanya’dan Tuna Irmağı’yla ayrılır. İki sıradağ ülkeyi ikiye böler: kuzey­de, düzlüklerle tepeleri merkezdeki havzadan ayıran Balkan Dağları; gü­neyde, Yunanistan ile doğal bir sı­nır meydana getiren Rodop Dağlan. Balkan Dağları’yla iyice korunan Sof­ya ve Filibe havzalarında iklim, nis­peten sıcaktır, buna karşılık ülkenin kuzey kesimi, kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerine açıktır.

Koyunlar ve güller

Ekonomiye, Bulgaristan’ın 1946’dan beri mensubu bulunduğu öteki sos­yalist devletlerde olduğu gibi, koo­peratifler halinde örgütlenmiş olan tarım egemendir. Ülke, özellikle “ta­hıl (buğday, mısır, arpa) üretiminde ve meyve ve çiçek yetiştiriciliğinde uzmanlaşmıştır. Gülyağı yapımında dünyada birinci gelir. Koyun yetiş­tiriciliği (11 milyon baş) hemen he­men her bölgede yapılır. Nihayet, ay­çiçeği ve özellikle tütün yetiştirilme­si de değişim sanayilerine imkân sağ­lamıştır.

Tuna Irmağı’nın düzenlenmesi sa­yesinde Bulgaristan, hidroelektrik enerji kaynaklarını geniş ölçüde art­tırmıştır. Böyle olmasına rağmen sa­nayi, özellikle toprakaltının yoksullu­ğu nedeniyle pek ağır gelişmektedir (metalürji, kimya sanayi).Nüfusu az olan Bulgaristan, S.S.C.B.’ye sıkı sıkıya bağlıdır ve ticareti de sadece doğu ülkelerine yöneliktir.

Tarih

Bulgaristan uzun süre Roma ege­menliğinde kaldı. V. yüzyılda kuzey­den gelen İslavlar ülkeye yerleşmeğe başladılar. VII. yüzyılda Bulgarlar ül­keyi istilâ ederek burada Bulgar Hanlığı’nı kurdular. XIV. yüzyılın sonun­da Bulgaristan, Osmanlıların eline geçti ve beş yüzyıl Türk egemenliğin­de kaldı. 1878’de yarı bağımsızlığa kavuştuğu zaman ülke nüfusunun he­men hemen yarısı Türk’tü. Bulgaris­tan 1908’de bağımsız bir krallık oldu. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Bulgaristan Almanya tarafından sa­vaşa katıldı ve her ikisinde de yenil­giye uğradı. 1946’da krallık kaldırılarak cumhuriyet ilân edildi ve Komü­nist Partisi’nin yönetiminde sosyalist bir düzen kuruldu.

Bulgaristan, 1955’te Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir