Yeni Konular

Edgar Morin Kimdir Hayatı Eserleri

Edgar Morin
Edgar Morin

MORİN (Edgar), fransız toplumbilimci (Paris 1921). 1973’ten beri Centre natio­nal de la recherche scientifique’te (CNRS) araştırma müdürü. Yeni iletişim araçların­dan kaynaklanan kitle kültüründe görül­düğü biçimiyle hayalle gerçek arasında­ki ilişkiyi inceledi (le Cinéma ou l’Homme imaginaire [Sinema ya da hayal insanı], 1956; l’Esprit du temps [Çağımızın zihni­yeti], 1962). Morin, aynı zamanda toplum­sal grupların günlük gerçekliği üzerine ça­lışmalar da yaptı: örneğin, Rumeur d’Or­léans (Orléans söylentileri) [1970] adlı ki­tabında yahudi aleyhtarı söylentilerin ya­yılması olayını inceledi. 1969’dan beri, “güncel” toplumbilim adını verdiği bir bu günün toplumbilimi araştırmasına girdiği görülmektedir (Journal de Californie [Ka­liforniya günlüğü], 1970; le Paradigme perdu: la nature humaine [Kayıp paradig­ma: insan doğası], 1973). Morin, Scien­ce avec conscience (Bilim ve vicdan)

[1982] adlı yapıtında, toplum bilimlerinin durumunu ve ahlaki amaçlarla ilişkilerini inceledi. Ayrıca, De la nature de 1’U.R.S.S. Complexe totalitaire et nouvel empire (SSCB’nin doğası. Totaliter kompleks ve yeni imparatorluk) [1983] adlı bir kitap yaz­dı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir