Yeni Konular

Henri Matisse hayatı eserleri ve Fovizm sanat akımı nedir

Henri Matisse Hukuk öğreniminden sonra SaintQuentin’de avukat kâtibi olarak ça­lıştı. Resme ilgi duymağa başladı ve Paris’te Yüksek Güzel Sanatlar Okulu’na, Gustave Moreau’nun atölyesine girdi. Ustasının öğütlerine uyarak do­ğa resimleri yapan Matisse, Louvre’da da birçok eser kopya etti.

Fovizmin babası

Pissarro ve Cézanne ile tanıştı, on­ların etkisiyle izlenimciliğe yöneldi. Bununla birlikte, çok geçmeden bu akımdan uzaklaşıp kişiliğini fov tar­zıyla kanıtladı.

Fovizm, 1905 Sonbahar Sergisi ile birlikte yeşermeğe başlayan bir re-sim tarzıdır. Bu sergide bir eleştir­men, genç ressamların tuvallerinin sunulduğu salonlardan biri için cage aux fauves (yırtıcı hayvanlar kafe­si) deyimini kullanmıştı. Bu ad bun­dan sonra Matisse’in ve onun dostu olan Marquet, Braque, Rouault, Dufy, Vlaminck’in resim tarzının adı olacaktır.

Fovizm, her şeyden önce tuval üze­rinde saf renklerin yan yana kulla­nılmasıdır. Sanatçı biçimleri aslına uygun olarak tasvir etmekle uğraş­maz, daha çok, onlar karşısında duy­duğu heyecanları, renklerin zengin ahengi içinde dile getirmeğe çabalar.

Biçimlemenin ve ışık-gölge etkile­rinin yarattığı nüanslar, yerini, çizim­deki şaşırtıcı sadeliğe ve çoğu zaman siyahla kuşatılmış, canlı renk tonla­rının yine şaşırtıcı olan uyumuna bı­rakarak yok olur. Işık, tablonun yü­zeyine eşit ölçüde dağılır ve orada nesnenin uzaydaki hacmini belirten sadece renktir.

Gravürcü ve heykeltıraş

Eserlerinin kazandığı büyük başa­rı, Matisse’e araştırmalarını sürdür­me olanağım verdi. Tarzı daha esnek-leşti, daha zarifleşti. Bu, genç kadın­ları (Odalıklar) ve parlak renkli, u-yumlu tuvallerle kumaşları çizdiği dönemdir.

Matisse’in eseri, çok sayıda tüy ka­lemle ve kömür kalemle çizilmiş de­seni de içerir. Ayrıca kitap da resim­lemiş (Mallarmé’nin Şiirler’î) ve beş yüze yakın gravür yapmıştır (ofort, litografya). Bronz heykelcilik ve süs­lemecilikten (Vence Kilisesi) başka Matisse, hayatının sonunda, yapıştır­ma kâğıt tekniğini de uygulamış ve böylelikle, uyum ve renk dolu özgün kompozisyonlar (çiçekler, dansözler) yapmıştır. Fovizmin babası olan Ma­tisse, çok kısa zamanda yeni yollara (kübizm, gerçeküstücülük, soyut re­sim gibi) ve öğretilere yönelmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir