Yeni Konular

İhap Hulusi Görey hayatı eserleri afişleri

ihap hulusi göreyAfiş sanatçısı. Daha çok İhap Hu­lusi diye anılır. İstanbul’da doğdu ve öldü.Babasının görevi yüzünden küçük yaşta Mısır’a gitti. İlk ve orta öğreni­mini Kahire’de Saint Mary ve Saidiye Lisesi’nde yaptı (1915). 1920 yılında Almanya’ya giderek, Münih’teki Küntsgevverbe Schule’de Hymann’ın atölyesinde re­sim ve grafik öğ-renimi gördü. Serbest çalış­malar yaptığı Hairmann Schule’den gön­derdiği afiş çalış­malarıyla, Gala­tasaray Lisesi’ nde bir’ sergisi açıldı (1923). Bu sergi Türkiye’ deki ilk afiş ser-gisidir. 1925 yılın­da Türkiye’ye dö­nerek, bir süre bağımsız çalıştı. 1927 yılında Hari­ciye Vekâleti (Dı­şişleri Bakanlığı) memurlukların­dan birine atan­dı. Bir eşya pi­yangosu afişiyle, afiş çalışmalarına yeniden başladı. Görevinden ayrılarak, kendi atölyesini kurdu.

Cumhuriyet döneminin başlarında ve sanayileşme sürecinin yaşandığı dönemde afiş öğrenimi görmüş tek Türk ressamı oluşu ona geniş bir olanak sağladı. Sümerbank, Türk Hava Kurumu, Tekel gibi kuruluşların ve o dönemdeki adı Tayyare Piyangosu olan Millî Piyango’nun afişlerini çizdi. Latin harflerine geçiş için hazır­lanan alfabenin (1928) kapağını da Atatürk’ün isteği üzerine hazırladı. Millî Piyango biletlerinin (1928 – 1975) ve tüm Tekel ürünlerinin (1940 – 1950) etiketlerini, kutu ve afişlerini çizen İhap Hulusi, özellikle Ziraat Bankası için yaptığı “Köylü Dayı” ve Kulüp rakısının yıllarca değişmeyen eti­ketindeki iki ak­şamcı deseniyle tanındı. Kapağını çizdiği dergiler arasında, dö­nemin ünlü mi­zah dergisi Ak­baba da vardır. Aralarında, Al­manya, Mısır, İs­viçre’nin de bu­lunduğu pek çok ülkeyi turizm ba­kımından tanıt­mayı amaçlayan pek çok afişte İhap Hulusi’nin emeği ve imzası bulunmaktadır.

Afişlerini Şişli Terakki Lisesi salonlarında (1966) ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ nda (1975) sergiledi. Grafikerler Mes­lek Kuruluşu’nca onur üyesi seçildi (1978). Afiş ve grafik çalışmalarını An­kara Millî Piyango İdaresi Sanat Gale^ risi’nde sergilediği 1984 yılında, Millî Piyango İdaresi tarafından ödüllendi­rildi.

İhap Hulusi, dış alım mallarının afişlerinin de yurt dışından getirildiği

­yıllarda afişçiliğe başlamıştır. Baskı tekniğinin sınırlı olanakları, onu birkaç renk tonuyla çalışmaya zorlamış, ama yeteneği ve kıvrak çizgisi zorlukları aşmasında yardımcı olmuştur. Türk afişçiliğinin ilk ustası ve öncüsü sa­yılan İhap Hulusi, gerçekçi bir anlayış­la çizdiği afişlerinde model olarak ça­lışma arkadaşları, ailesi, dostları gibi yakın çevresinden kişileri kullandı. Sözgelişi. Kulüp rakısının etiketinde yer alan iki erkek figüründen birinin modeli şair Fazıl Ahmet Aykaç, öbürü de İhap Hulusi’dir. İlk afişlerinde, eğitim gördüğü okulun da etkisiyle, Alman afişçilerinin ortak çalışma üslu­bunu yansıtan İhap Hulusi, kısa sü­rede, kendi üslubunu buldu ve uzun yıllar afiş dalında, tek ad olarak kaldı.

Başlıca yapıtları: İstanbul’un Tiple­rinden (1965).

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir