Yeni Konular

Münir Nurettin Selçuk kimdir hayatı eserleri besteleri kısa özeti

Münir Nurettin SelçukTürk müziği yorumcusu, besteci, koro yönetmeni.1900 yılında İstanbul’un Sarıyer semtinde doğdu.Babası Nurettin Bey, Babıâli’de üst dereceli bir devlet memuru ve İlahiyat Fakültesi’nde öğ­retim görevlisiydi. Münir Nurettin ba­basının konağında düzenlenen toplan­tılarda ilk müzik bilgisini edindi, se­sinin güzelliğiyle dikkati çekti. 1915’te Kadıköy’de Ali Şamil Paşa’nın konağında çalış­malarını sür­düren Darül — Feyz-i Musiki Derneği’ne girdi. Kadıköy Lisesi’ nde öğrenimini sürdürürken kon­serlere katılmaya başladı. 1917 yı­lında Darülelhan’ a girdi. Liseyi bi­tirdikten sonra tarım öğrenimi için Macaristan’a gitti, ancak Mütareke’nin ilanı üzerine İstanbul’ a dönmek zorun­da kaldı. Ali Rifat Çağatay’ın baş­kanı olduğu Şark Musiki Derneği’ nin kurucuları arasında yer aldı.

Os­manlı sarayındaki Muzika-ı Hümayun’ da teğmen rütbesiyle görev almasın­dan 2 ay sonra Cumhuriyet ilan Tiyatrosu’nda (daha sonraları Ses Ti­yatrosu) Batı sahne geleneğine uygun ilk konserlerini vermeye başladı. İçkili toplantılarda söylenegelen ya da içkili gazinolarda okunmakta olan müzik geleneğinde önemli bir değişiklik meydana getirdi. Onun oturarak tefle söylemek yerine ayakta, frak giyerek uyguladığı yorumculuk biçimi bir ye­nilik oluşturdu. Eski hafız-hanen-delerin ağdalı okuyuş biçimine karşılık düzgün, sade okuyuş biçi­mini yaygınlaşır­dı. Onun açtığı yol ve gerçekleş­tirdiği yeni üs­lubu Yahya Ke­mal Beyatlı şöyle değerlendirmiş­tir:

“Münir Nuret­tin’in en üstün meziyeti, son iki yüzyıl içinde, Itrî’ den Zekâi Dede’ ye kadar millî musikinin, kâr, beste, semai, na­kış, durak ve sair şekillerde, en ha­lis eserlerini mü­kemmel bir ifade ile teganni etmeyi bilmek olmuştur. Bu meziyet Tanburi Cemil’in eşsiz dehasını hatırlatır. Onun sazla ifade ettiğini Münir Nuret­tin sesi ile ifade etmiştir. Bu sanatın sırrı, eski bestelere derin bir vukuf ve şaşmaz bir bilgi ile nüfuz etmekte ise de, ondan fazla olarak, millî musiki dehamızın, yer yer ne tarzda tecelli ettiğini duymak ve tam bir ifade ile edilin­ce görevini sivil hanende olarak Cum­hurbaşkanlığı İncesaz Heyeti’nde sür­dürmeye başladı. 1927-1928 yıllarında Paris’te şan, solfej, piyano dersleri aldı.

1930 yılında İstanbul’daki Fransız çalmak, yahut okumaktır. Bu meziyet milletin nadir insanlara nefh ettiği bir mevhibedir.

Bu devirde yaşayan ihtiyar, orta yaşlı, genç vatandaşlar eski musiki­mizin bestelerini Münir Nurettin’den dinledikleri için talihlidirler.”

Münir Nurettin, 1942’den 1947’ye kadar istanbul Konservatuarı İcra He­yeti’nde çalıştı. 1953’te bu topluluğun yönetmeni oldu. Konserler yönetti, üs­lup dersleri verdi.

Sesinin zengin olanağı ve geniş müzik bilgisiyle Türk müziğinin en usta yorumcularının başında gelir. Pek çok plak doldurmuş, geleneksel müzik dağarcığının yaşayıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Bestelerinde geleneksel yapı özel­likleri ile çağdaş beğeniyi birleştirmiş­tir.

Eski gazel çığırının da parlak bir izleyicisi olmuştur.

Güftelerini Ahmet Paşa, Nedim, özellikle Yahya Kemal gibi şairlerden aldıği bestelerinden başlıcaları şunlar­dır: “Lâl olursun söylesem bir fıkra tâb-ı sineden” (Nihavent gazel, söz: Muallim Naci), “Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan” (Rast ga­zel, söz: Enderunlu Vasıf), “Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın” (Su İtan i-Yegâh gazel, söz: Yahya Ke­mal), “Bahçemde açılmaz seni gör­mezse çiçekler” (Nihavent Semai), “Ne doğan güne hükmüm geçer” (Mahur Sofyan şarkı, söz: Cahit Sıtkı Tarancı), “Rakkas bu halet senin oyu­nunda mıdır” (Kürdili Hicazkâr Yürük Aksak şarkı, söz: Nedim), “Ey naz ü işve velvele-i şan olan sana” (Kürdili Hicazkâr şarkı, söz: Yahya Kemal) vb

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir