Yeni Konular

Yenilebilir ve Yenilemeyen Enerji Çeşitleri

Fosil YakıtlarYenilebilir ve Yenilemeyen Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Günlük yaşantımızın hemen her ihtiyacımız meydana gelen enerji bize enerji kaynakları olanağı sağlar . Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere enerji kaynaklarımızı iki konuya bölebiliriz.

Yenilenemez Enerji Kaynakları – Çeşitleri – Türleri

Aslında tabiatta yenilenemeyen enerji türü yoktur ancak bir takım enerji kaynakları ortaya gelişlerinin bir nedeni olarak yenilenmeleri bir sürü uzunca süreler almaktadır. Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir. Bu nedenledir ki şunlar , yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. Doğalgaz, kömür, yakıt ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

Günümüzde yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranı %95’in üzerindedir. Bu nedene bir sonraki 50 yıl içinde doğalgaz ve yakıt benzeri en yaygın kullanılan fosil enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Toplamında enerji kullanımında %5 benzeri düşük düzeylerde olan güneş ve rüzgar enerjisi benzeri yenilenebilir enerji kaynakları ise, gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır. Fosil yakıtların tükenmesiyle yenilenebilir kaynaklara yönelineceği aşikardır.

Yenilenemez enerji kaynaklarının en kocaman zararı ise çevre üstünde görülmektedir. Etrafı alabildiğine kirleten bu kaynaklar sebebiyle bir sonraki 50 yıl içinde kendileri tükenmeden dünyamızı tüketebilirler. Nedeni Ise sera gazı salınımıyla global ısınma günden güne daha riskli bir durum almakta. Vaziyet bu gibi olunca bundan 20 yıl daha sonra bile dünyanın ne biçimde bir iklime sahip olacağını kestiremiyoruz.

Çevreyi muhafaza etmek yerine kişilerin bilinçlenip bir an öncesinde naturel enerji kaynakları üst kısmına yoğunlaşması gerekmektedir . Bilhassa otomotiv piyasasının kapalı bir kutu benzeri üslup sergilemesi ve yeniliklere açık olmaması insanları endişelendiriyor. Meğer kocaman üreticilerin tümü bir bölüm imalatını elektrikli ve hidrojen ile personel araçlara yönlendirse ve ar-ge çalışmalarına sürat verse, bir sürü daha temiz bir geliyor olacak bizleri bekliyor olabilirdi.

Karbon bazlı durumda olan bu fosil yakıtlara belli bir süre daha yakından bakalım:

1. Fosil yakıtlar:

Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar

Kömür ,  yakıt ,  doğalgaz benzeri fosil yakıtlar en bir sürü termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek amaçlı kullanılmaktadır .  Gündelik yaşamda kullandığımız yakıt ,  motorin ,  LPG ,  plastik ,  naftalin ,  boya ,  teflon benzeri maddeler yakıt kaynaklıdır .  Kömür ,  yakıt ,  doğalgaz benzeri binlerce senede oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile süratle azalırken atıklarıyla gökyüzü su ve toprak kirliliğine sokak açar .  Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine ne sebeple olur .  Bu gazların havada bir sürü birikmesi sera etkisine ve global ısınmaya sebep olması tarafından çok risklidir .

 

 

Doğalgaz
Doğalgaz

Doğalgaz: Yeryüzünde ısınmada %75 benzeri bir nispeten en bir sürü kullanılan yakıt türüdür. Dünyanın toplamında enerji tüketiminin ise, %22’sini karşılamaktadır. Bir Sürü eskiyen tarihlerden beri kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan doğalgazın tamamına yakının komşu ülkelerimizden sağlamak etmekteyiz.

 

 

 

 

Kömür
Kömür

Kömür: Yeraltında yer alan sertleşmiş hayvan fosillerinin ortaya getirdiği rahatlıkla yanabilen siyahımsı bir maddedir. Ülkemizde en bir sürü yer alan kömür türü linyit olup, yaygın biçimde kullanılmaktadır. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taşkömürleri fazla yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları sebebiyle daha bir sürü demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.

 

 

 

Petrol
Petrol

Petrol: Türkiye’de fazla yakıt yatağı bulunmadığından %90’ına yakınınn ithal ederiz. Türkiye’de yer alan yakıt yataklarının ise % 98’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır . Adıyaman ve Mardin etrafında çıkarılan petrolümüzün tamamı ve ve ithal edilen petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde işlenmektedir.

 

 

 

Bor
Bor

Bor: Dünyadaki bor rezervinin %70’i yalnızca Türkiye’de ege kısmında yer almaktadır . Olan borun tamamına yakını başka bir deyişle %30’luk bölümü ise AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’de yer almaktadır . Türkiye’de borun yer aldığı yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa’dır.

 

 

 

2. Nükleer Enerji:

Nükleer Enerji
Nükleer Enerji

Uranyum, plütonyum benzeri radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması asalına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı birçok yerinde bulunmasının yakınında atmosferin kirlenmesine gerek olur . Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur ancak santralin fiyati çok pahalıdır.

Yenilebilir Enerji Kaynakları – Çeşitleri – Türleri

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten meydan ve hiç tükenmeyecek olarak tahmin edilen , etrafa emisyon yaymayan enerji çeşitleridir. Diğer bir deyişle yenilenebilir enerji gücünü güneşten meydan ve hiç tükenmeyeceği tahmin edilen ve etrafa kayıp vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Yenilebilir Enerji Kaynakları
Yenilebilir Enerji Kaynakları

 

Yenilenebilir enerji kaynakları tablodan da görüldüğü benzeri güneş,rüzgar,jeotermal benzeri enerji kaynaklarına verilen addır .Tabloda belirtilmeyen okyanus akıntısı ve okyanuslardaki sıcaklık tesiri benzeri birden çok tür ek olarak yenilenebilir enerji kaynağı mevcuttur.

Bu kaynaklardan bazıların eldesi bir sürü pratik bazılarınınki ise bir sürü güçtür.Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının bir sürü iyi inşa edilmesi ,bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması ve de varolan enerjilerin iyi değerlendirilmesi lazımdır .Unutulmamalıdır ki en güzel enerji tasarruflu kullanılan enerjidir.Ülkemizin her sene cereyan mesajım hatlarında kaybettiği enerji ölçüsü hemen hemen ürettiğinin yarısı kadardır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

 

1. Hidroelektrik Enerji:

Hidroelektrik Enerji
Hidroelektrik Enerji

Nehirlere kurulan barajlar yardımıyla suyun hareketinden istifade ederek elektrik üretilir. Bu imalat şu biçimde gerçekleşir: akarsuyun önü kesilir ve tek baraj gölü oluşturulur. Böylelikle suyun yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır. Suyun potansiyel enerjisinden istifade ederek cereyan üretilir. Hayat enerjisinin % 20 si hidroelektrik santrallerde üretilir.

2. Jeotermal Enerji:

Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji

Latincede “jeo=yer “, “termal=ısı” anlamındadır. Yeraltında magmada yükselen hararet ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Elektrik imalatı de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir. Eskiyen çağlardan günümüze jeotermal enerjinin önce kullanım sahası kaplıcalardır. Jeotermal enerji bununla birlikte konutların ve seraların ısıtılmasını, dokuma sanayisi, konservecilik benzeri pekçok meydanda yaralanılır. Jeotermal enerji tüketimi etrafa ve atmosfere atık madde verilmesine gerek olmaz.

3. Güneş Enerjisi:

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

Güneş öbür yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturtümör. Dünyadaki yaşamın basit enerji kaynağı da güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğurarak cereyan enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular gereksinim duydukları cereyan enerjisini güneş panellerindeki güneş pillerinden oluşturtümör. Güneş`in Dünya`ya gönderdiği tek gündelik enerji, bütün insanlığın tek gün süresince gereksinim duyacağı enerjinin hemen hemen on bin katıdır.

4. Rüzgâr Enerjisi:

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr Enerjisi

Rüzgârın davranış enerjisinden Geçmiş zamanda yel değirmenleri ile yararlanılırdı, son zamanlarda ise rüzgâr jeneratörleri ile cereyan enerjisi üretilmektedir. Tek rüzgâr jeneratörü tek evin, okulun üstelik tek köyün cereyan enerjisini karşılayabilir.

5. Biyokütle (Bitki ve hayvan atıkları) Enerjisi:

Biyokütle (Bitki ve hayvan atıkları) Enerjisi
Biyokütle (Bitki ve hayvan atıkları) Enerjisi

Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak ele geçirilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Sözgelişi çiftlik hayvanlarını dışkıları, ekinler, ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. maddelerden enerji elde edilir. Hayvan atıklarından biyogaz ve nebatlardan ele geçirilen biyodizel bu yolun uygulamalarından biridir. Peki, bu formülle ne türlü enerji elde edilir?
Enerji ele geçirilecek atık maddeler kuvvet santraline getirilir. Burada santralin çukuruna boşaltılarak yakılır. Bu yanma neticesi meydana çıkan gazlar farklı işlemlerden geçirilerek cereyan enerjisi ele geçirmek amaçlı kullanılır. Tek öbür sokak ise; atık ve kalıntıları bekletme tankları olarak bilinen özel ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda her geçen gün çürüyen maddelerden metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma amaçlı kullanılır. Benzer yöntem hayvanların dışkılarında da kullanılır.

 

Nasıl Gelişmiştir?
Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel anlamda insanlığın huzuru ve refahı amaçlı hizmet verici her enerji türü mühendislik alaka meydanına girer. Son Zamanlarda , sanayinin en basit enerji kullanımı elektrik enerjisi olup, onu ısınma ya da ısıtma amaçlı fosil yakıtlar ( yakıt , kömür, natürel gaz… ) izlemektedir .

Geçmişten günümüze cereyan genellikle hidrolik santraller aracılığıyla üretilmektedir. Arazi yapısı ve nehir potansiyeli uyumlu olmayan ülkeler ise termik santraller aracılığıyla cereyan ihtiyacını karşılamışlardır. Bütün ülkeler yeniden ısınma ihtiyacını kömür ya da yakıt ile karşılamaktadırlar. Öbür yandan enerji ve yakıt isteği devamlı olarak artmaktadır.
Dolayısıyla hidrolik santraller ya da termik santraller aracılığıyla ve kömür ya da yakıt aracılığıyla yakıt isteği karşılanamaz duruma gelmesi kaçınılmaz bir dönecektir . Bilhassa kömür ve yakıt rezervlerinin hudutlu olması ve bir gün kesinlikle sona erecek olması geliyor olacak enerji isteğini amaçlayan enerji projeksiyonların bir sürü ehemmiyetle değerlendirilmektedir.

Bu Sabah, yakıt savaşları olarak tanımlanabilecek Körfez ya da Afganistan krizleri işaret etmektedir ki, enerji endüstri gereksinimi yakınında bir sürü kocaman bir uluslar arası özgürlük istikameti de vardır.Ülke politikalarında anında hemen enerji başrolü oynamaktadır. Bir noktada bir ülkenin bağımsızlığı çoğalış bizzat enerjisini karşılayabilme potansiyeli ile belirlenmektedir. Enerji olmadan endüstri, endüstri olmadan refah ve sevinçli topluluk ya da bağımsızlığını koruyabilme kabiliyeti olmayacağı amaçlı enerjisiz bir ülke politikasi düşünülemez.

Bahsedilen krizler ve 1974 senesinde olan ve yakıt ücretlerinin çok yükselmesi ile sonuçlanan yakıt krizi enerjinin ehemmiyetini meydana koymaktadır. Yakıt ücretlerindeki yükseliş , yakıt bağımlısı ülkelerde uyumlu fiyat krizlere, uyumlu fiyat krizlerde milletçe ayaklanmasına, böylelikle de harici ülkelerin müdahelesine ortam hazırlamıştır. Bununla beraber , 1974 yakıt krizinde sanayileşmiş ülkeler teknolojileri ve endüstri mahsulleri ihracatları aracılığıyla , kapsamlı ölçüde yakıt kaynaklarına sahip değilken, hafif bir sorun ile bağımsızlıklarından ödün vermeden atlatmışlardır. Üstelik aynı bir duruma bir daha düşmemek amaçlı enerji müstakil duruma gelmenin yollarını aramışlardır. Yakıt , kömür ve hidrolik potansiyele dayanmayan, biyolojik terminolojide Yenilenebilir Enerji Kaynakları olarak isimlendirilen, yepyeni enerji kaynakları geliştirmişlerdir. Bu kaynakların her ülkede olabilecek meydana gelmesine bilhassa uyarı edilmiştir.

 

Neden Kullanılır?
Dünyamızda enerji gereksinimi her yıl tahmini olarak %4 yıldırım 5 oranında artmaktadır . Bunun Için cevap bu gereksinimi karşılamakta meydana gelen fosil yakıt rezervi ise bir sürü ek olarak çabuk bir şekilde tükenmektedir . Şu anki enerji kullanım şartları göz önüne alınarak yapılmış olan en iyimser tahminlerde dahi en geç 2030 senesinde yakıt rezervlerinin kocaman ölçüde tükeneceği ve gereksinimi karşılayamayacağı görünmektedir . Kömür amaçlı şu anki rezervlerle tahmini 80 yıldırım 100 yıl , doğalgaz içinse yeniden tahmini 100 yıldırım 120 senelik bir kullanım müddeti ihtimal edilmektedir .

Ayrıca fosil yakıtların tüketimi hayat aşağı yukarı ısısını da nihai bin senenin en dik değerlerine ulaştırmış , yüklü gökyüzü kirliliğinin yanında milyonlarca dolar zarara sokak açan sel/fırtına benzeri natürel afetlerin gözle görülür şekilde artmasına neden olmuştur .

Fosil yakıtlar içerisinde yer alan karbon havadaki oksijen ile birleşerek CO2 ( tam yanma şeklinde ) ya da CO ( 1/2 yanma şeklinde ya da yanma havasının kısa olması ) gazları meydana çıkmaktadır . Yeniden yakıt içerisinde yapıt miktarda yer alan mermi , kükürt benzeri elementler yanma sıcaklığında oksijen ile birleşerek birey sıhhati açısından mühim tehdit oluşturan bileşikler ( SOx , PbO , NOx… ) oluşturmaktadır . Bu yanma mahsulleri atmosfere bırakılmakta ve atmosfer içerisinde birikmektedir . Fotosentez , çürüme benzeri elbette dönüşümler bu birikime mani olabilse de , çok yakıt tüketimi kısa müddetli bir birikime ne sebeple olmaktadır . Atmosfer içerisinde biriken yanma gazları güneş ve yer
arasında elbette olmayan katman meydana getirmekte , birey ve nebat yaşamı üstünde olumsuz tesire ne sebeple olmaktadır . Sera Tesiri ( Isı enerjisinin karbondioksit benzeri gazlar açısından emilip atmosferde alıkonmasıyla meydana çıkan ısı artışı ) olarak ta malum bu etki ve birey sıhhati bu sabah ehemmiyetle üstünde durulan olgulardır .

Sera tesirini azaltmak amaçlı Kyoto protokolü hazırlanmıştır . Kyoto Protokolü , sera tesiri oluşturan gazların salınımını sınırlamayı ve azaltmayı hedef alan beynelmilel bir anlaşmadır . Bu anlaşma , 11 Aralık 1997 tarihinde Japonya’nın Kyoto şehrinde tertip eden bir dorukta oluşturulmuştur . Anlaşma , 9 Mayıs 1992’de New York’da onay edilen , İklim Değişikliğine Karşı Bm Çerçeve Sözleşmesi’nin tespit edildiği ilkelere dayanmaktadır .
Anlaşma’e taraf meydana gelen devletler enbaşta milli ekonomilerinin alakalı sektörlerinde enerji etkinliğini iyileştirmeyle ve sera tesiri oluşturan gazların salınımını sınırlaya ve azaltmaya karşı tedbirler almakla , sera gazı tesiri oluşturan ( karbondioksit ve metan… benzeri ) gazların salımında 2012 seneye civarı , 1990 senenindeki düzeyinden toplamında yüzde 5 , 2 oranında bir azalma sağlamakla mükellef olduklarını onay etmektedir .
Protokol fakat 2005 seneyi Şubat ayı içinde 55 ülkenin protokole takdir vermesi ile yürürlüğe girebilmiştir . Fakat , atmosfere en pek sera gazı salan Abd protokolün dışarısında kalmıştır . Ülkemiz de 6 şubat 2009’da Kyoto protokolünü imzalamıştır .

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

79 yorumlar

 1. Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this web site.

 2. Just desire to say your article is as astounding.
  The clearness on your put up is just nice and that i could suppose you are an expert in this subject.

  Well together with your permission let me to snatch your feed to keep up
  to date with imminent post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 3. Yes! Finally something about situs judi slot online terpercaya.

 4. Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to
  learn extra of your helpful information. Thanks for the post.
  I will certainly return.

 5. You could definitely see your skills in the work you write.

  The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t
  afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 6. This post is priceless. How can I find out more?

 7. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, wonderful blog!

 8. Hi there mates, its fantastic article concerning tutoringand fully defined,
  keep it up all the time.

 9. Quality posts is the important to be a focus for the people to go to see the web site, that’s
  what this web site is providing.

 10. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

 11. It’s an remarkable piece of writing designed for all the internet users; they will
  obtain benefit from it I am sure.

 12. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of
  websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated!

 13. I read this article completely concerning the difference of latest and earlier technologies, it’s
  amazing article.

 14. Wonderful blog! I found it while surfing around
  on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 15. Very descriptive post, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?

 16. What’s up mates, its impressive article on the
  topic of educationand fully explained, keep it up all the time.

 17. Todd Fuhrman has been covering sports gambling nationally for about
  seven years.

 18. This was a especially tough blow to Sega, the earlier holder of the ESPN license, who had already been impacted by EA’s NFL deal.

 19. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I will learn plenty of new stuff right
  here! Best of luck for the next!

 20. You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the web.
  I most certainly will highly recommend this website!

 21. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but
  after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 22. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after
  going through many of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I stumbled upon it and
  I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 23. I’m not that much of a internet reader to be honest
  but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back
  later. Many thanks

 24. Indiana’s new law enables for both mobile and in-person wagering.

 25. Point spreads proved well-liked, and soon a publisher in Minneapolis named Leo Hirschfield started publishing the spread for games all over the
  nation.

 26. LiveScore, the true-time sports updates service, has appointed MatchFit to lead on proactive communications and sponsorship PR
  activations for the firm.

 27. I’m not that much of a online reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.

  Cheers

 28. Outstanding quest there. What occurred after? Good
  luck!

 29. Betway present a variety of existing customer promotions
  also.

 30. You can also click on the bell icon when inside a
  Live Scores feed.

 31. If some one wants to be updated with newest technologies therefore he must be pay a quick visit this web site and be up to date everyday.

 32. Hello! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent information you’ve got here on this post.
  I’ll be coming back to your site for more soon.

 33. Hi, i believe that i saw you visited my blog so i
  came to go back the desire?.I am trying to in finding things to improve my site!I suppose its adequate to
  use some of your concepts!!

 34. Verify Otago Girls vs Cant Ladies 4th Match Videos, Reports Articles On the internet.

 35. whoah this weblog is magnificent i really like studying your
  posts. Keep up the great work! You already know, lots of people are
  searching around for this information, you can help them greatly.

 36. I was pretty pleased to find this site. I want to
  to thank you for ones time just for this wonderful read!!

  I definitely savored every part of it and I have you book marked to look at
  new information on your blog.

 37. Hi there, I want to subscribe for this web site to take hottest updates,
  thus where can i do it please help.

 38. Thanks so much for the blog.Thanks Again. Cool.

 39. I really enjoy the article post. Awesome.

 40. I value the blog.Really thank you! Great.

 41. Thanks for the blog post.Thanks Again. Really Cool.

 42. Really enjoyed this article.Really looking forward to read more. Will read on…

 43. A round of applause for your blog post. Cool.

 44. This is one awesome blog article.Really thank you! Really Great.

 45. I really liked your blog article. Will read on…

 46. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Much obliged.

 47. Xevil-iplik numarası sınırları ve en yüksek hassasiyet olmadan, sınırsız sayıda çözüm ile en iyi captcha çözücü aracı!
  Xevil 5.0, ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 ve (evet!!!) Recaptcha-3 de.

  1.) Esnek: standart olmayan captcha’lar için mantığı ayarlayabilirsiniz
  2.) Kolay: sadece xevil’i başlatın, 1 düğmesine basın-ve uygulamanızdan veya komut dosyanızdan captcha’ları otomatik olarak kabul edecektir
  3.) Hızlı: Basit captcha’lar için 0,01 saniye, yaklaşık 20..ReCaptcha-2 için 40 saniye ve yaklaşık 5…ReCaptcha-3 için 8 saniye

  Xevil’i herhangi bir SEO / SMM yazılımı, herhangi bir şifre denetleyicisi ayrıştırıcısı, herhangi bir analitik uygulaması veya herhangi bir özel komut dosyası ile kullanabilirsiniz:
  XEvil, iyi bilinen anti-captcha hizmetlerinin çoğunu destekler API: 2Captcha.com, RuCaptcha.Com, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  İlgini çeker mi? Daha fazla bilgi için Google “XEvil” de arama yapın
  Bunu okudun – o zaman işe yarıyor! 🙂

  Saygılarımızla, LolitoRof1231

  XEvil.Net

 48. Xevil-iplik numarası sınırları ve en yüksek hassasiyet olmadan, sınırsız sayıda çözüm ile en iyi captcha çözücü aracı!
  Xevil 5.0, ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 ve (evet!!!) Recaptcha-3 de.

  1.) Esnek: standart olmayan captcha’lar için mantığı ayarlayabilirsiniz
  2.) Kolay: sadece xevil’i başlatın, 1 düğmesine basın-ve uygulamanızdan veya komut dosyanızdan captcha’ları otomatik olarak kabul edecektir
  3.) Hızlı: Basit captcha’lar için 0,01 saniye, yaklaşık 20..ReCaptcha-2 için 40 saniye ve yaklaşık 5…ReCaptcha-3 için 8 saniye

  Xevil’i herhangi bir SEO / SMM yazılımı, herhangi bir şifre denetleyicisi ayrıştırıcısı, herhangi bir analitik uygulaması veya herhangi bir özel komut dosyası ile kullanabilirsiniz:
  XEvil, iyi bilinen anti-captcha hizmetlerinin çoğunu destekler API: 2Captcha, RuCaptcha.Com, AntiGate.com (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  İlgini çeker mi? Sadece daha fazla bilgi için YouTube “XEvil” arama
  Bunu okudun – o zaman işe yarıyor! 😉

  Saygılarımızla, LolitoRof4028

  XEvil.Net

 49. I really liked your blog post.Really looking forward to read more.

 50. Very neat blog post. Keep writing.

 51. Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Really Great.

 52. Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for providing this info.

 53. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to make a great articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 54. Xevil-iplik numarası sınırları ve en yüksek hassasiyet olmadan, sınırsız sayıda çözüm ile en iyi captcha çözücü aracı!
  Xevil 5.0, ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 ve (evet!!!) Recaptcha-3 de.

  1.) Esnek: standart olmayan captcha’lar için mantığı ayarlayabilirsiniz
  2.) Kolay: sadece xevil’i başlatın, 1 düğmesine basın-ve uygulamanızdan veya komut dosyanızdan captcha’ları otomatik olarak kabul edecektir
  3.) Hızlı: Basit captcha’lar için 0,01 saniye, yaklaşık 20..ReCaptcha-2 için 40 saniye ve yaklaşık 5…ReCaptcha-3 için 8 saniye

  Xevil’i herhangi bir SEO / SMM yazılımı, herhangi bir şifre denetleyicisi ayrıştırıcısı, herhangi bir analitik uygulaması veya herhangi bir özel komut dosyası ile kullanabilirsiniz:
  XEvil, iyi bilinen anti-captcha hizmetlerinin çoğunu destekler API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  İlgini çeker mi? Sadece daha fazla bilgi için YouTube “XEvil” arama
  Bunu okudun – o zaman işe yarıyor! ;))

  Saygılarımızla, LolitoRof8541

  XEvil.Net

 55. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thanks!

 56. Great post can make continuous improvement, thanks reveal, the actual build up associated with understanding would be to maintain understanding, interest is actually the start of prosperity.

 57. Im grateful for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

 58. Thanks a lot for the blog article.Really thank you! Want more.

 59. Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Fantastic.

 60. Appreciate you sharing, great article.Really thank you! Really Cool.

 61. Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 62. Major thanks for the post.Thanks Again. Will read on…

 63. A big thank you for your blog.Thanks Again. Much obliged.

 64. I am so grateful for your blog post.Really thank you! Want more.

 65. Appreciate you sharing, great blog post.Much thanks again. Fantastic.

 66. Thank you for your post.Really looking forward to read more. Really Great.

 67. I value the blog article. Really Great.

 68. I really like and appreciate your blog article.Thanks Again.

 69. Great article post.Thanks Again. Really Cool.

 70. Great, thanks for sharing this article.Thanks Again. Want more.

 71. A big thank you for your post.Really looking forward to read more. Really Great.

 72. I am a mom looking to chat. I love sucking dick btw hmu

 73. Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again.

 74. Very good blog article.Thanks Again. Great.

 75. This is one awesome article post.Thanks Again. Keep writing.

 76. I am so grateful for your article. Great.

 77. Great blog article.Thanks Again.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir